Participació pública en projectes normatius

Participació en processos normatius

Des d’aquest espai es vol facilitar al conjunt de la ciutadania la participació en l’elaboració de nova normativa.

L’objectiu és proporcionar el coneixement i abast de les noves propostes normatives: reglaments i ordenances municipals, de manera que tothom interessat pugui posar en coneixement de l’Ajuntament la seva opinió, abans de redactar el primer text de la norma i perquè puguin opinar les persones titulars de drets i interessos legítims afectats per un projecte normatiu ja redactat.

Es canalitza així la participació pública en el procediment d’elaboració de normativa de l’Ajuntament, en aplicació de l’article 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Des d’aquí podeu accedir a la fase de consulta pública prèvia i a la fase d’audiència i informació pública, per fer les aportacions que considereu oportunes.