Bases generals selecció de personal

Descripció de la plaça

Bases per regir els processos selectius

Període presentació d'instàncies

A concretar en cada cas.

Requisits

L'objecte d'aquestes bases és la regulació amb caràcter general de tots els processos de selecció de personal funcionari i laboral fix de l'Ajuntament de Sant Joan Despí.

Attached files