Bústia Ètica i de Bon Govern

bustia_imatge.png

Què és la Bústia Ètica i de Bon Govern?

 

La bústia ètica i de bon govern té l'objectiu d'afavorir el compliment dels principis i regles ètiques i de bon govern i administració que han de seguir els càrrecs electes i el personal al servei dels òrgans i entitats municipals, com a mitjà per enfortir la integritat institucional.

La bústia ètica és un canal de comunicació intern segur que permet que les persones assenyalades a l'article 3 de la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció, informin de manera anònima i segura conductes dutes a terme per l'administració municipal que resultin contràries al dret, als principis o regles ètiques i de bon govern i administració que determina el marc normatiu vigent, a fi que la gestió municipal es desenvolupi amb un respecte total als valors de qualitat democràtica i de bona administració en un context de millora contínua en la qualitat dels serveis públics.

La bústia ètica i de bon govern també permet comunicar qualsevol vulneració de les normes de comportament previstes al codi ètic i de conducta de l'Ajuntament de Sant Joan Despí per part dels seus destinataris.

Cal aportar proves de les conductes o mala praxi que es comuniquin i atendre el que recull el Reglament de funcionament de la Bústia Ètica i de Bon Govern que es pot consultar en aquesta mateixa pàgina.

Per a què NO hem de fer servir la Bústia Ètica i de Bon Govern?

La Bústia Ètica no és un instrument per a l'exercici del dret de petició, ni tampoc s'ha de fer servir per fer consultes, suggeriments o propostes o comunicar incidències. Per fer-ho, existeixen altres instruments com la seu electrònica municipal per a la tramitació de queixes, propostes i suggeriments, o sol.licituds d'informació pública, o l'aplicació SJDNet per a la comunicació d'incidències a la via pública, entre d'altres.

Canal extern d'informació

Si no formes part dels col.lectius a que fa referència la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció, informin de manera anònima i segura conductes dutes a terme per l'administració municipal, pots dirigir qualsevol informació al canal extern a que fa referència l'esmentada Llei que, en el cas de Catalunya és l'Oficina Antifrau de Catalunya.