Comunicació prèvia d’obres sense documentació tècnica

 

Es poden tramitar amb comunicació prèvia sense documentació tècnica les obres d’escassa entitat i dificultat tècnica que no requereixen la redacció d’un projecte ni direcció facultativa, que no modifiquen la distribució interior ni afecten l’estructura ni impliquen la utilització d’una estructura auxiliar.


Des del moment de la presentació de la comunicació prèvia, i dels documents requerits, la persona interessada pot iniciar les obres, sempre i quan no se li comuniqui la invalidesa de la comunicació, i que aquesta s'ajusti a la normativa urbanística vigent. El resguard de presentació de la Instància genèrica a l’Ajuntament serveix de justificant de dita comunicació.


Les actuacions emparades en la comunicació prèvia d’obres sense documentació tècnica són:

 • Obres interiors; que no suposin alteracions en la distribució interior, ni afectació estructural o canvis d’usos existents.
 • Reforma de cuines, cambra higiènica o safareig; que no suposin alteracions en la distribució interior, ni afectació estructural.
 • Enrajolats de parets interiors.
 • Treballs d’arrebossar, enguixar o pintar parets i/o sostres interiors.
 • Reparar o substituir paviments o graonades (mosaics, gres, parquets, soleres de formigó); sense increment de càrregues, ni que afecti elements estructurals.
 • Col·locació o reparació el cel ras mantenint alçària útil mínima de 2,50 m.
 • Reparació d’envans.
 • Obertura de cales que no afectin a elements estructurals..
 • Canvi de portes, reixes, balconeres, finestres o persianes a façana; sense modificar les dimensions de l’obertura ni l’homogeneïtat de la façana (tipus i color), ni la posició de l’obertura, ni afectar la llinda.
 • Canviar o reparar instal·lacions interiors (aigua, gas, desguassos, electricitat, telèfon, calefacció, etc.). Sempre que no suposin alteracions substancials dels serveis.
 • Reparació o substitució de baixants i d’aigües pluvials sempre que no sigui necessari instal·lar bastida de més de 2 m d’alçada i excepte façana principal).
 • Reparacions i pintura de façanes en planta baixa, sempre que no sigui necessari instal·lar bastida de més de 2 m d’alçada , ni elements auxiliars.
 • Col·locar tendals (s’exclouen els tendals de locals a plantes baixes que donen a la via pública).
 • Treballs de neteja, desbrossament i jardineria a l’interior de les finques, parcel·les o solars; sense  modificació topogràfica del terreny ni tala d’arbres.

Queda exclosa del règim de comunicat tota obra en un bé sotmès a un règim de protecció patrimonial o cultural o urbanística, amb alguna afectació urbanística, quan es tracti d’usos i obres provisionals, o obres en sòl no urbanitzable i urbanitzable no delimitat.

 

 

TRAMITACIÓ

La comunicació s’ha de presentar a l’Ajuntament en qualsevol moment abans de començar les obres.


Tota la documentació es presentarà preferentment per mitjans electrònics a través de la seu electrònica de Sant Joan Despí. En el cas que la persona interessada sigui una persona jurídica o persona física en exercici d’una activitat professional, s’haurà de relacionar amb l’Administració únicament per mitjans electrònics.


Si el sol·licitant és una persona física podrà optar per tramitar-la per mitjans electrònics o presencialment a l’Ajuntament.


Per a tramitar-la cal omplir el formulari Comunicació prèvia d’obres sense documentació tècnica (en format PDF), i si s’escau el formulari de comunicació per a la instal·lació de sacs de runa a la via pública (en format PDF), que podeu trobar a l’apartat IMPRESOS, i adjuntar-lo al model d'Instància genèrica que trobareu a la Seu electrònica de Sant Joan Despí, junt a la documentació complementària que sigui necessària.


Per tal d’omplir el document de Comunicació prèvia d’obres sense documentació tècnica és necessari obtenir la referència cadastral de l’emplaçament on es volen realitzar les obres. La referència cadastral es pot obtenir mitjançant la web del cadastre (http://www.sedecatastro.gob.es/)


COST

La comunicació prèvia d’obres resta subjecta al pagament de la taxa per llicencies urbanístiques i a l’impost de construccions, instal·lacions i obres d’acord amb les Ordenances Fiscals vigents.
Uns cop presentada la comunicació, des de l’Ajuntament es generarà una autoliquidació que rebreu al domicili que heu fet constar a la Instància general. Un cop l’heu rebut només heu de pagar-la per algun dels mitjans disponibles. No cal que ens aporteu el justificant de pagament, ni tampoc cal que comuniqueu dit pagament a l’Ajuntament.


Taxa llicències urbanístiques:

Per a la tramitació d'expedients de comunicació prèvia d’obres sense documentació tècnica cal abonar la taxa prevista a l’Ordenança fiscal 12/2021: taxa llicències urbanístiques, en funció del pressupost d’execució material de les obres, IVA no inclòs, segons el següent barem:

 • Pressupost d’execució material fins a 3.000 euros: quota única de 30,05 euros
 • Pressupost d’execució material de 3.001 a 6.000 euros: quota única de 60,10 euros
 • Pressupost d’execució material superior a 6.000 euros: s’aplica un tipus impositiu del 1,5%. i un corrector de situació depenent de la categoria fiscal del carrer on es fa l’obra.

A la quota determinada li serà aplicat l'índex corrector que correspongui segons la següent escala:

 • Carrers de 4a categoria ......... 1
 • Carrers de 3a categoria ......... 1,1
 • Carrers de 2a categoria ......... 1,2
 • Carrers de 1a categoria ......... 1,3

Les bonificacions d’aquesta taxa es troben regulades a l’article 10 de l’Ordenança Fiscal esmentada.


Impost sobre les construccions, instal·lacions i obres (ICIO)

S’aplica un tipus impositiu del 4% sobre el pressupost d’execució material de l’obra, d'acord amb l'Ordenança fiscal 5/2021: impost obres.
Les bonificacions d’aquest impost es troben regulades a l’article 8 de l’Ordenança Fiscal esmentada.


Taxa aprofitament via pública – sacs de runa

Si s’ha comunicat la instal·lació de sacs de runa a la via pública aquesta està subjecta al pagament de la taxa d’aprofitament via pública, prevista a l’Ordenança fiscal 19/2021: taxes aprofitament via pública, segons el següent barem per metre quadrat o fracció i dia:

 • Carrers de 1a categoria ......... 1,70 euros
 • Carrers de 2a categoria ......... 1,35 euros
 • Carrers de 3a categoria ......... 1,20 euros
 • Carrers de 4a categoria ......... 1,15

Es poden consultar les ordenances fiscals, llicències urbanístiques aprovades, i la llista de carrers per categoria, al següent enllaç:
(https://www.seu-e.cat/es/web/santjoandespi/govern-obert-i-transparencia/accio-de-govern-i-normativa/normativa-plans-i-programes/ordenances-fiscals)

 

TERMINI D’EXECUCIÓ

Les comunicacions prèvies no són vàlides si no indiquen els terminis màxims per començar-les i acabar-les. Aquests terminis s’han d’indicar al formulari Comunicació prèvia d’obres sense documentació tècnica.
El termini màxim per a l’execució de les obres és de 6 mesos.
Els terminis esmentats es prorroguen per la meitat si la persona interessada ho comunica abans que hagin transcorregut. Transcorregut els terminis màxims establerts sense que s’hagi comunicat una pròrroga, o transcorregut el termini prorrogat, en el seu cas, la persona interessada resta inhabilitada per començar o continuar les obres, sens perjudici que pugui presentar una nova comunicació prèvia

 

HORARI OBRES

L’horari per poder realitzar les obres és de les 8:00 a les 20:00 hores els dies feiners, de dilluns a divendres, i entre les 10:00 h i les 18:00 h els dissabtes i festius.

 

RESIDUS

El titular de la comunicació vetllarà per donar compliment amb la gestió dels residus de l’activitat de construcció en el punts habilitats per la seva gestió. L’Ajuntament podrà demanar el corresponent justificant del correcte destí dels residus de construcció.
No es podran fer abocaments de runes en llocs no autoritzats.
 

SACS

Per comunicar la col·lació de sacs de runa a la via pública cal omplir el formulari Comunicació per a la instal·lació de sacs de runa a la via pública (en format PDF), que podeu trobar a l’apartat IMPRESOS, i adjuntar-lo al model d'Instància genèrica.
S'haurà de complir, en tot cas, els requisits establerts a l'Ordenança municipal reguladora de la instal·lació, el dipòsit i la retirada de contenidors de terres i runes a la via pública i les mesures sanitàries i d'higiene imposades com a conseqüència de la crisi sanitària ocasionada per la COVID 19.
Un cop presentada la comunicació rebreu una etiqueta que cal incorporar al sac, i d’altra banda rebreu l’autoliquidació de la taxa que haureu de pagar amb algun dels mitjans disponibles.

 

Condicions per a la col·locació a la via pública:
L’ocupació de la via pública amb sacs de runa és possible de dilluns a divendres. Els sacs s’han de retirar abans de les 14:00 hores del dissabte i es podran tornar a instal·lar el dilluns següent a partir de les 8:00 hores.
Només es podran col·locar un màxim de DOS sacs
S’hauran de col·locar sobre la vorera sempre que l’amplada d’aquesta, permeti una zona de lliure pas de, com a mínim, un metre i garantint que no s’impedeix la visibilitat dels vehicles.
S’haurà de preservar el pas i la seguretat de les persones amb mobilitat reduïda.
S’ha de preservar el pas i garantir la seguretat de les persones.
No es podran situar els sacs de runa davant dels passos de vianants, guals, reserves d’estacionament o parades, així com sobre l’accés a les tapes dels serveis públics, boques d’incendis, soques d’arbres, ni elements urbanístics.
El termini per a retirada els sacs de runa plens és de 24 hores.
Finalitzat el termini sol·licitat s’haurà de retirar els sacs.
La retirada del sac és a càrrec i responsabilitat de la persona sol·licitant o l’empresa que l'instal·li.


CONDICIONS GENERALS
Mentre durin les obres, cal adoptar les precaucions que marquen les ordenances municipals i la legislació vigent, tant pel que fa a les normes de la bona construcció, com pel que fa a la convivència ciutadana, el respecte i descans dels veïns.
En cap cas la comunicació prèvia d’obres habilita per l'ocupació de la via pública i al tall parcial o total del carrer.
Les obres o instal·lacions s’han d’ajustar estrictament a les que s’han esmentat en la comunicació. En cas que s’executin obres que no s’ajustin a aquesta comunicació, la persona sol·licitant incorrerà en infracció i serà objecte de les sancions previstes en la normativa d’aplicació.


Les comunicacions prèvies no alteren les situacions jurídiques privades existents entre particulars i s’entenen atorgades salvat el dret de propietat i sense el perjudici del de tercer, de conformitat amb el que s’estableix a la normativa vigent.
El règim de comunicació prèvia és independent de les altres llicències o autoritzacions que, d’acord amb la normativa sectorial corresponent (Carreteres, Agricultura, legislació sobre l’aigua...), pertoca que atorguin altres administracions públiques o organismes i que caldrà aportar per efectuar la comunicació prèvia.


La comunicació no faculta, en cap cas, que es puguin exercir actuacions en contra de la legislació urbanística i el planejament vigent, ni podrà substituir a la llicència d’obres quan aquesta sigui preceptiva d’acord amb la normativa d’aplicació vigent.
La persona que estigui en possessió de la comunicació, o qui la pugui substituir, està obligada a mostrar-la quan els agents municipals encarregats de la inspecció i vigilància de les obres particulars l’hi demanin.

 

NORMATIVA

 • Decret legislatiu 1/2010, d’1 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme.
 • Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament de Protecció de la Legalitat Urbanística.
 • Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme.
 • Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.
 • Reial Decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s’aprova el Codi tècnic de l’edificació.
 • Llei 38/1999, de 5 de novembre, d’Ordenació de l’Edificació.
 • Decret 89/2010 de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya
 • Ordenança metropolitana d'edificació
 • Ordenança fiscal: impost obres
 • Ordenança fiscal: taxa llicències urbanístiques
 • Ordenança fiscal: taxes aprofitament via pública

 

MÉS INFORMACIÓ

✔️ Informació sobre les taxes, impostos i bonificacions
Departament de Gestió tributària
Telèfon: 93 480 60 00 extensió: 7
En horari de 09:00 a 13:00h

✔️ Informació sobre la tramitació dels expedients
Departament de llicències municipals
Telèfon: 93 480 60 00 extensió: 6
Correu electrònic: llicencies@sjdespi.net
En horari de 09:00 a 13:00h

 

IMPRESOS
Instància genèrica Seu electrònica
Instància genèrica (PDF)
Comunicat d’obres sense documentació tècnica (PDF)
Comunicació per a la instal·lació de sacs de runa a la via pública (PDF)