Govern Obert

pilarsdelpam2

Què és el Govern Obert?
——————————————

Govern obert es aquell que reconeix les capacitats i coneixement de la ciutadania, i per això l’escolta, conversa i cerca la seva contribució en la definició i producció dels serveis que impulsa l’administració.

Govern obert es aquell que obre el seu coneixement i el comparteix perquè es conscient que així genera valor afegit i riquesa social.

El govern obert es basa en la col·laboració de tots!

Portal de Govern Obert i transparència

Al portal de Govern Obert i transparència de l'Ajuntament de Sant Joan Despí podeu trobar informació pública organitzada en els següents apartats:

L'Ajuntament t'escolta
——————————————

Consultes, propostes, queixes i suggeriments

La ciutadania pot fer arribar a l’Ajuntament les consultes, propostes, queixes i suggeriments referents a temes com l'espai públic, les infraestructures i els serveis municipals, així com aquells aspectes que els ciutadans i ciutadanes considerin importants per a la convivència i el seu desenvolupament quotidià.

L’Ajuntament posa al servei de tothom aquest canal d’escolta activa per tal de recollir propostes, queixes i suggeriments que permetin la millora contínua de la ciutat i les polítiques publiques que s’hi desenvolupen.

Esdevé per tant, un canal de comunicació permanent que té com a objectiu final la construcció col·lectiva de la ciutat i l’aprenentatge mutu.

TRÀMITA LA TEVA QUEIXA, PROPOSTA I/O SUGGERIMENT

Si vols consultar les consultes, queixes, suggeriments i propostes que rebem i els temes als que fan referencia pots consultar semestralment els informes de l’Ajuntament t’escolta: 

► Informes semestrals l’Ajuntament t’escolta
Els informes semestrals de l'Ajuntament t'escolta, incorporen les sol.licituds d'informació pública tramites en cada periode.

Sol·licitud d'accés a la informació pública
——————————————

El dret d'accés a la informació pública és el dret que ténen les persones d'accédir a la informació elaborada per l'administració que aquesta té en el seu poder a conseqüència de la seva activitat o de l'exercici de les seves funcions, inclosa la que li subministren els altres subjectes obligats d'acord amb la llei. Aquest tràmit us permet exercir el vostre dret d'accés a la informació pública -tant a títol individual com en nom i representació de qualsevol persona jurídica legalment constituïda- de què disposa l'Ajuntament. 

TRAMITA LA TEVA SOL.LICITUD D’INFORMACIÓ PÚBLICA

The referenced media source is missing and needs to be re-embedded.

 

COMISSIÓ DE GARANTIA DEL DRET D'ACCÉS A LA INFORMACIÓ PÚBLICA

La principal funció de la GAIP és atendre les reclamacions de la ciutadania contra la desestimació de sol·licituds d’accés a la informació que prèviament hagi formulat. Es pot reclamar davant la GAIP contra qualsevol administració, entitat o empresa pública de Catalunya. També atèn consultes que li formulen administracions o altres entitats públiques sobre la matèria.

Comissió de Garantía del Dret d'Accés a la Informació pública (GAIP) - CONTACTE

 

Dades del departament

Govern obert i transparència
Camí del Mig, 9
Tel. 93 480 60 00