Arranjament d'habitatges

El Programa d'Arranjament d'Habitatges té per objectiu millorar les condicions d'accessibilitat, seguretat, higiene, habitabilitat, i d'eficiència energètica mínimes dels habitatges objecte de les intervencions.

Es tracta de petites reformes bàsiques en els habitatges que incrementen l'autonomia i la qualitat de vida de les persones beneficiàries en els seus domicilis. Les intervencions estan supervisades per una direcció facultativa.


Les tipologies d'intervencions del programa es classifiquen en:

  • Arranjaments en banys: totes aquelles intervencions orientades a millorar principalment l'accessibilitat i facilitar la higiene.
  • Arranjaments en cuines: totes aquelles intervencions orientades a millorar les condicions de seguretat i facilitar les condicions de vida diària a la cuina.
  • Arranjaments en zones de pas: totes aquelles intervencions orientades a realitzar adaptacions i/o  proporcionar suports en l'entorn general del domicili per facilitar la mobilitat general de la persona.
  • Actuacions complementàries de millora de l'eficiència energètica dels domicilis: petites intervencions que puguin complementar els arranjaments citats i que tinguin com a finalitat la millora energètica dels domicilis.

Es prioritzaran les persones que es trobin en situació de fragilitat per qüestions d'edat, salut i/o manca d'autonomia personal, discapacitat i/o dependència o en situació de vulnerabilitat en ser persones que viuen soles o amb una altra persona gran.
Preferentment, les persones sol·licitants del programa hauran de ser aquelles que es trobin en alguna de les següents situacions:

  • Persones amb dificultats per realitzar les activitats de la vida diària.
  • Persones que tinguin acreditada la seva condició de discapacitat i/o estiguin en situació de dependència.
  • Persones majors de vuitanta anys que visquin soles o amb una altra persona gran.

 

Unitat prestadora del servei:

Area de serveis a la persona
Avinguda de Barcelona, 41
93 477 00 51