Contractes, convenis i subvencions

convenis
Contractes

L’article 333 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (d’ara endavant TRLCSP), aprovat pel Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, estableix, amb caràcter general, l’obligació dels òrgans de contractació de totes les administracions públiques i de la resta d’entitats incloses en l’àmbit d’aplicació d’aquesta Llei, de comunicar al Registre de contractes del sector públic, per a la seva inscripció, les dades bàsiques dels contractes adjudicats, com també, si escau, les seves modificacions, pròrrogues, variacions de terminis o de preu, el seu import final i extinció.

Pots accedir a l’informe de contractes adjudicats segons el procediment aquí

Pots accedir a l'informe de contractes modificats i/o prorrogats aquí
 

Convenis de col·laboració

En aquest apartat podreu consultar els convenis de col.laboració signats per l'Ajuntament de Sant Joan Despí. Aquí hi són tots
 

Convocatòries de subvencions i ajuts

Hi ha prevista alguna convocatòria de subvencions i/o ajuts públics? Aquí hi pots trobar la relació actualitzada i les condicions per ser-ne beneficiari

La llei 38/2003 general de subvencions estableix en el seu article 8 la necessitat de disposar d'un pla estratègic en matèria de subvencions. A continuació pots consultar el pla estratègic de subvencions de l'Ajuntament de Sant Joan Despí per al periode 2020-2023.

Subvencions atorgades

Vols saber quantes i quines subvencions ha atorgat l'ens? Pots veure a qui i a què s'han destinat. Aquí hi són totes

A més, tota la informació relativa a la sol.licitud, justificació i atorgament de subvencions a entitats locals es troba disponible també aquí