Acció social

Acció social

El Departament d'Acció Social  té com a objectiu marc promoure el benestar de la ciutadania.

Els seus objectius específics són: aconseguir l’autonomia personal, familiar i dels grups; millorar la qualitat de vida i promoure la participació; fomentar la cohesió social; prevenir i atendre les situacions de marginació i exclusió (personals i de grup); fomentar la resolució comunitària de les diferents problemàtiques, i atendre les necessitats derivades de la dependència i de la manca de recursos bàsics.

Els serveis socials van destinats a tota la població i s’adrecen a totes les persones, famílies i grups que necessitin informació, orientació o ajut per fer front a situacions carencials. Tot i això es treballa amb més intensitat en totes aquelles situacions en què les mancances siguin més greus; és a dir, atenent especialment a la població en situació més vulnerable.


Acció Social
Àrea de Serveis a la Persona
Avinguda de Barcelona, 41
Tel. 93 477 00 51
serveissocials@sjdespi.net