Exempció taxa d’escombraries

L’exempció de la taxa d’escombraries és un ajut adreçat a pensionistes més grans de 60 anys i que compleixin els requisits següents:

  • Viure sol/sola i no tenir ingressos superiors a l’IPREM corresponent a l'any 2023 (600,00 euros/mes)
  • En cas de no viure sol/sola, els ingressos totals de la unitat familiar no han de superar els 900,00 euros/mes que corresponen a 1,5 vegades l'IPREM (s'entén per unitat familiar el conjunt de persones censades en el mateix domicili, a més de la persona sol·licitant)
  • No tenir més d’un habitatge ni altres béns immobles

Per poder gaudir d’aquesta exempció cal que presenteu la següent documentació:

  • Fotocòpia del DNI
  • Fotocòpia del/s justificant/s d'ingressos i/o renda de l'any anterior
  • Certificat d'ingressos de la unitat familiar
  • Nom del propietari/ària de l’habitatge

En el cas de persones llogateres, cal aportar una còpia del contracte de lloguer habitual vigent on consti la repercussió de l’exempció de la taxa d’escombraries sobre el sol·licitant.

Llocs on s’ha de presentar la documentació:

Centre de Gent Gran Cirerers
Carrer de Sant Francesc de Sales, s/n
Tel. 93 749 73 97
Horari: de 9 a 13.30 h i dilluns de 17 a 19 h

Àrea de Serveis a la Persona
Avinguda de Barcelona, 41
Tel. 93 477 00 51
Horari: de 9 a 13.30 h i dilluns de 17 a 19 h

Termini de presentació de sol·licituds: de l'1 de febrer al 5 de març de 2024