Servei de suport a la dependència

Procés per gestionar la implantació i aplicació de la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de Promoció de l’Autonomia Personal i Atenció a les persones en situació de dependència.

Es defineix la dependència com l'estat de caràcter permanent en el que es troben les persones que, per raons derivades de l'edat, malaltia o discapacitat, i lligades a la falta d'autonomia física, mental, intel·lectual o sensorial, precisen de l'atenció d'una o altres persones o ajudes importants per a la realització de les activitats bàsiques de la vida diària o, en el cas de les persones amb discapacitat intel·lectual o malaltia mental, d'altres ajudes per a la seva autonomia personal.
La Llei determina tres graus de dependència diferenciats en funció de l'autonomia de les persones i la intensitat de cura que requereixen. La valoració serà realitzada per un professional acreditat al domicili o al centre on resideix la persona, utilitzant el Barem de Valoració de Dependència.

Grau III: Gran dependència.
• Grau II: Dependència severa
Grau I: Dependència Moderada.

La llei recull el conjunt de prestacions econòmiques i serveis públics que configuren la cartera de prestacions adreçada a les persones amb dependència.
Les prestacions en forma de serveis tindran caràcter prioritari i es facilitaran a través de l'oferta pública de la xarxa de serveis socials de les comunitats autònomes respectives mitjançant centres i serveis públics o privats concertats degudament acreditats.

Telèfon d’informació de la dependència
Té com a finalitat atendre els dubtes dels ciutadans/es, professionals de l’àmbit de l’assistència social i la salut, particulars, entitats i totes aquelles persones que sol·licitin informació sobre la Llei de la dependència.
Telèfon 012

 

Unitats prestadores del servei:

​Equip bàsic de serveis socials de Les Planes
Carrer de John F. Kennedy, 4
Tel. 93 477 01 37

Equip bàsic de serveis socials Sant Pancraç
Passeig del Canal, 2
Tel. 93 477 12 11