Llicència urbanística


Les llicències urbanístiques són títols administratius que habiliten les persones interessades per dur a terme els actes que hi són subjectes. El seu objecte és comprovar per part de l’administració competent per atorgar-les l’adequació d’aquests actes a l’ordenament jurídic urbanístic, prèviament a la seva execució material. Quan la legislació sectorial ho prevegi expressament, a través de les llicències urbanístiques també es comprova la seva adequació als requisits que s’hi estableixen

Organisme competent / Responsable.
Ajuntament

Departament que ho tramita.
Departament de Llicències Municipals.

Com es tramita?

 • En línea:

Realitzar la tramitació en línia disponible en aquesta pàgina. Cal disposar de certificat digital DNI electrònic, idCAT, o qualsevol altre admès per l’Agència Catalana de Certificació. La documentació adjuntada s’haurà de presentar en format Adobe Acrobat PDF.

Cal adjuntar la documentació al formulari d'instància genèrica de la Seu electrònica.

El tràmit quedarà pendent de fer l’autoliquidació de la taxa i/o l'impost corresponents, la liquidació dels quals es rebrà per correu postal a l'adreça indicada a la sol·licitud.

 • Presencialment:

Cal anar amb la sol·licitud emplenada i signada al Departament de Gestió Tributària de l’Ajuntament per tal d’obtenir el document d’autoliquidació de la taxa i/o impostos corresponents.

Una vegada s’hagi obtingut el document d’autoliquidació de taxa i/o impostos corresponents, s’haurà de presentar la sol·licitud amb la documentació adjunta requerida per la tramitació de l’expedient a l'Oficina d’Atenció Ciutadana.

Per realitzar qualsevol actuació presencial és necessari presentar el Document Nacional d’Identitat o document identificatiu equivalent.

 • Per correu postal:

Enviar per correu la sol·licitud emplenada i signada amb la documentació adjunta requerida a l'Oficina d’Atenció Ciutadana.
El tràmit quedarà pendent de fer l’autoliquidació de la taxa i/o impostos, que s'enviarà per correu postal a l'adreça indicada a la sol·licitud.


Qui ho pot demanar?
Qualsevol persona física o jurídica.


Documentació que cal presentar:

 • Imprès de sol·licitud, només en la tramitació presencial.
 • Comprovant de l’autoliquidació de la taxa i/o impost corresponent.
 • Plànol d’emplaçament i situació.
 • Full d’assumeix de Direcció facultativa.
 • Projecte tècnic.
 • Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
 • Estudi de Gestió de Residus. De conformitat amb el que estableix l’article 11.c del Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.
 • Document d'acceptació que sigui signat per un gestor de residus autoritzat per tal de garantir la correcta destinació dels residus separats per tipus. En aquest document hi ha de constar el codi de gestor, el domicili de l'obra, i l'import rebut en concepte de dipòsit per a la posterior gestió, de conformitat amb el que disposa l’article 11.c de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), modificat pel Reial Decret 210/2018, de 6 d’abril, pel que s’aprova el Programa de Prevenció i Gestió de Residus de Catalunya (PRECAT20).
 • En el cas de que les obres en qüestió afectin a l’estructura de l’edifici, s’haurà de justificar el compliment de l’article 128 de les OME si s’escau.  
 • Documentació preceptiva, si s’escau, en matèria d’incendis.
 • En el cas que la documentació es presenti presencialment, s’haurà de presentar una còpia de la documentació en format digital en format Adobe Acrobat PDF.

 

Pagament de taxes i/o impostos

La llicencia urbanística resta subjecta al pagament de la Taxa per Llicencies Urbanístiques i a l’Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres:
Ordenança Fiscal número 5: Impost sobre construccions, instal·lacions i obres:

 • En l’autoliquidació s’aplica el tipus impositiu del 4% sobre el PRESSUPOST EXECUCIÓ MATERIAL

Ordenança Fiscal número 12: Taxa per a la concessió de llicències urbanístiques:

 • En l’autoliquidació de la taxa s’aplica:
  • Pressupost Execució Material fins a 3.000 € TARIFA FIXA de 30,05 €
  • Pressupost Execució Material de 3.001 € fins a 6.000 € TARIFA FIXA de 60,10 €
  • Pressupost Execució Material superior a 6.000 €, s’aplica un tipus impositiu del 1,5% i un corrector de situació que depèn de la categoria fiscal del carrer on es fa l’obra:

Carrer 1ª categoria corrector 1.3
Carrer 2ª categoria corrector 1.2
Carrer 3ª categoria corrector 1.1
Carrer 4ª categoria corrector 1.0


Termini legal de resolució i silenci administratiu

 • 2 mesos.
 • Finalitzat el termini de resolució, l'efecte del silenci administratiu és el següent:

NEGATIU quan els actes autoritzin:

 • Moviments de terra, explanacions, parcel·lacions, segregacions u altres actes de divisió de finques en qualsevol classe de sòl, quan no formin part d’un projecte de reparcel·lació.
 • Les obres d’edificació, construcció i implantació de nova planta.
 • La ubicació de cases prefabricades i instal·lacions similars ja siguin provisionals o permanents.
 • La tala de masses arbòries o de vegetació arbustiva en terrenys incorporats a processos de transformació urbanística y, en tot cas, quan aquesta tala es derivi de la legislació de protecció del domini públic.  

POSITIU en la resta de supòsits.
Normativa d’aplicació.

 • Decret 1/2010, d’1 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme.
 • Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament de Protecció de la Legalitat Urbanística.
 • Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme.
 • Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.
 • Reial Decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s’aprova el Codi tècnic de l’edificació (i les seves modificacions)
 • Llei 38/1999, de 5 de novembre, d’Ordenació de l’Edificació.
 • Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC).
 • Reial Decret 210/2018, de 6 d’abril, pel que s’aprova el Programa de Prevenció i Gestió de Residus de Catalunya (PRECAT20).
 • Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de construcció.
 • En el cas que la construcció estigui subjecta a la sol·licitud d’informe preceptiu en matèria d’incendis, és d’aplicació el que disposa la Llei 3/2010, de del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis.
 • Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità.
 • Ordenances Metropolitanes d’Edificació.
 • Ordenança de Promoció de l’accessibilitat i supressió de les barreres arquitectòniques.
 • Ordenança Fiscal número 5.
 • Ordenança Fiscal número 12.