Qualitat de l'aireLa qualitat de l’aire avalua el nivell de contaminació atmosfèrica d’un territori, una informació molt important per a la salut de les persones i per al medi ambient. Es calcula a partir de les immissions, és a dir, de la concentració de cada contaminant en un punt del territori. Com més baix sigui el nivell d’immissions tindrem una millor qualitat de l’aire que respirem.
 

Quins són els principals contaminants?

Els principals contaminants que afecten la qualitat de l’aire a la ciutat són:
 

  • El diòxid de nitrogen (NO2). Les principals fonts emissores de diòxid de nitrogen són el trànsit i la indústria. Aquest contaminant té efectes sobre la salut en forma d'inflamació de les vies respiratòries i reducció de la funció pulmonar.
  • Les partícules en suspensió. Les principals fonts emissores de partícules en suspensió (PM) són el trànsit, la indústria i les emissions domèstiques. L'exposició prolongada a aquestes partícules augmenta el risc de patir malalties cardiovasculars, respiratòries i càncer de pulmó. Les partícules de mides petites (de fins a 2,5 micres) tenen un impacte superior ja que penetren en els alvèols pulmonars.

A l'Àrea Metropolitana de Barcelona es produeixen superacions de les concentracions de partícules en suspensió (PM2,5/PM10) i de diòxid de nitrogen (NO2).

 

Quines dades tenim de la qualitat de l’aire?

A Catalunya el responsable d'avaluar la qualitat de l'aire és el Servei de Vigilància i Control de l'Aire, a partir de les dades recollides mitjançant la Xarxa de Vigilància i Prevenció de la Contaminació Atmosfèrica (XVPCA). El territori de Catalunya està dividit en diferents zones de qualitat de l'aire segons les emissions i les condicions de dispersió. Sant Joan Despí està integrat a la zona de qualitat de l'aire de l'àrea de Barcelona.

L'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) ofereix dades en temps real de la qualitat de l'aire a visorqualitataire.amb.cat

A banda de l'avaluació contínua que fan l'AMB i la Generalitat, l'Ajuntament de Sant Joan Despí instal·la periòdicament unitats mòbils de vigilància de la contaminació atmosfèrica a diferents ubicacions de la ciutat per tal d'avaluar la qualitat de l'aire que respirem.


La zona d’especial protecció de l’atmosfera

Una àrea formada per una quarantena de municipis de la conurbació de Barcelona -inclòs Sant Joan Despí- ha estat declarada per la Generalitat com a zona de protecció especial de l'ambient atmosfèric per la contaminació per diòxid de nitrogen (NO2) i per les partícules en suspensió de diàmetre inferior a 10 micres (PM10).

En aquesta zona de protecció especial, les diferents administracions estan treballant de forma conjunta per tal d'assolir nivells òptims de qualitat de l'aire. En aquest sentit, s'han aprovat el Pla d'actuació de millora de la qualitat de l'aire de la Generalitat de Catalunya i el Programa metropolità de mesures contra la contaminació atmosfèrica de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB).

L'any 2017 es va assolir l'Acord polític per a la millora de la qualitat de l'aire a la conurbació de Barcelona, que és el marc d’actuació establert per les diferents administracions implicades (Estat, Generalitat, AMB i els ajuntaments afectats). Aquest acord fixa com a objectiu la reducció de, com a mínim, el 10% de les emissions de contaminants associades al trànsit viari en 5 anys, amb la fita de reducció global del 30% en el termini de 15 anys, per tal d'assolir gradualment els nivells recomanats per l'Organització Mundial de la Salut.

 

Protocol per episodi d'alta contaminació atmosfèrica

Un episodi d'alta contaminació atmosfèrica es produeix quan la concentració d'algun contaminant augmenta tant que pot arribar a superar els valors límit establerts per la legislació.

La Generalitat de Catalunya i l'Àrea Metropolitana de Barcelona han aprovat els seus protocols d'actuació en episodis d'alta contaminació per NO2 i PM10 que estableixen diferents mesures en funció dels nivells dels contaminants. Quan es produeix un episodi d'alta contaminació, l’Ajuntament de Sant Joan Despí activa les mesures recomanades.