Organització municipal

L'organització de l'Ajuntament de Sant Joan Despí està distribuïda de la manera següent:

ALCALDIA

Presidència de la corporació, responsable de la direcció del govern i de l'administració municipal.

 • RELACIONS INSTITUCIONALS
  • Desenvolupament d'accions adreçades a enfortir la presència de l'Ajuntament als organismes públics en tots els àmbits.
  • Assessorament en el desenvolupament d'accions de projecció del municipi.
  • Representació protocol.lària de l'Ajuntament.
  • Assessorament en temes relacionats amb les funcions desenvolupades.
 • POLÍTIQUES DE TRANSPARÈNCIA, BON GOVERN I PARTICIPACIÓ
  • Elaboració i seguiment del Pla d'actuació Municipal (PAM)
  • Administració electrònica.
  • Govern Obert i portals de transparència
  • Impuls i millora dels espais i processos de participació ciutadana.
 • PROJECTES ESTRATÈGICS
  • Desenvolupament i gestió de projectes estratègics


ÀREA D'ESPAI PÚBLIC I CONVIVÈNCIA

 • PLANIFICACIÓ, HABITATGE, URBANISME I OBRES
  • Llicències urbanístiques i comunicacions prèvies.
  • Potestat sancionadora als àmbits de les seves competències.
  • Planificació i gestió de l'obra pública i projectes d'urbanització.
  • Polítiques d'habitatge. Gestió de l'Habitatge i Oficina Municipal d'Habitatge.
  • Manteniment d'infraestructures, equipaments i serveis municipals i manteniment del cementiri.
  • Gestió, direcció i control de la realització d'obres municipals a la via pública.
  • Gestió d'utilitzacions privatives o aprofitaments especials al sòl, vol de subsòl de terrenys demanials de titularitat municipal, a favor de companyies de serveis.
  • Gestió, direcció i control de la realització d'obres municipals de primer establiment.
 • ACTIVITATS
  • Prevenció i control ambiental de les activitats i obertura i funcionament d'establiments oberts al públic per dur a terme espectacles públics i activitats recreatives i intervenció administrativa sobre establiments en el que s'exerceix una activitat econòmica.
  • Mercat no sedentari.
  • Atraccions de fira.
 • MOBILITAT
  • Polítiques de mobilitat urbana. Promoció, potenciació i millora del transport públic i de la mobilitat urbana sostenible.
  • Noves infraestructures per a la mobilitat i programes de millora de la mobilitat sostenible.
 • ESPAI PÚBLIC
  • Programa d'intervenció, manteniment, gestió, control i qualitat de l'espai públic.
  • Neteja viària.
  • Parcs i jardins.
  • Programes de sostenibilitat municipal i de sensibilització mediambiental i de patrimoni natural.
  • Agricultura i programes relacionats amb l'activitat agrícola.
  • Il.luminació i clavegueram.
  • Disseny de les polítiques de residus i recollides selectives.
  • Deixalleries
  • Programes d'educació, sensibilització i comunicació ambiental.
  • Disseny de programes que incideixen en la millora de l'eficiència energètica i subministraments.
  • Espai Agrari.
  • Espai fluvial
  • Horts urbans
  • Mercat de Pagès
  • Programa de Benestar animal, cura i atenció als animals de companyia
  • Programa de transició ecològica
 • SEGURETAT CIUTADANA I CONVIVENCIA
  • Coordinació de funcions de policia municipal i seguretat ciutadana
  • Mediació comunitaria
  • Protecció civil i agents cívics
  • Polítiques de civisme i circulació.
  • Prevenció i extinció d'incendis 
  • Ocupació de la via pública (guals, terrasses, sacs de runa...)
 • BENESTAR ANIMAL I PARC AGRARI
  • Programa de Benestar animal, cura i atenció als animals de companyia
 • NOVES INFRAESTRUCTURES PER A LA MOBILITAT
  • Programes de millora de la mobilitat sostenibleÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES

 • CULTURA, PROMOCIÓ ASSOCIATIVA I TURISME
  • Programació, gestió i promoció de l'activitat cultural al municipi
  • Polítiques de participació associativa
  • Suport al teixit associatiu i centres d'esplai
  • Gestió dels equipaments destinats a l'activitat sociocultural
  • Gestió i promoció del patrimoni cultural
  • Promoció de la ciutat, activitats turístiques i Consorci de Turisme
  • Drets civils i drets humans
  • Coordinació de projectes transversals de l'Àrea de Serveis a la persona
 • EDUCACIÓ, INFÀNCIA I FAMÍLIA
  • Gestió de la política educativa
  • Escoles bressol municipals
  • Consell dels Infants i adolescents
  • Polítiques de família
  • Gestió de centres docents amb competència municipal
  • Suport als centres educatius i a la comunitat educativa i escolar
  • Desenvolupament de programes d'atenció a la infancia
  • Suport a les entitats educatives
  • Projecte Sant Joan Despí, ciutat educadora i plurilingüe
  • Servei Local de Català
 • ESPORTS
  • Gestió i promoció d'activitats, serveis i equipaments esportius de la ciutat.
  • Suport a l'esport base i les escoles esportives
  • Esport educatiu en el lleure (campus esportius)
  • Suport als clubs i a les entitats esportives
  • Calendari esportiu municipal
 • SERVEIS SOCIALS
  • Direcció i gestió de les competencies municipals en matèria de serveis socials
  • Suport a les entitats socials
  • Prevenir i atendre les situacions de marginació i exclusió
  • Atendre les necessitats derivades de la dependència i de la manca de recursos bàsics
 • POLITIQUES SOCIALS, COMUNITARIES I DIVERSITATS
  • Nova ciutadania
 • JOVENTUT
  • Gestió i promoció d'activitats i serveis adreçats a la gent jove de la ciutat
  • Programació d'activitats lúdiques, culturals i de lleure per al col.lectiu juvenil
  • Casal de joves el Bulevard i Punt d'Informació Juvenil
  • Suport a les entitats juvenils
  • Programa de dinamització cultural i juvenil amb tallers i cursos
  • Dinamització dels i les estudiants (dinamització i informació) als IES de la ciutat: corresponsals als instituts
  • Lleure i oci
 • IGUALTAT I POLÍTIQUES LGTBI 
  • Direcció i gestió de les competències municipals en matèria de polítiques d'igualtat d'oportunitats
  • Promoció de la igualtat de gènere i lluita contra la violència de gènere
  • Impuls de la participació de les dones a la ciutat
  • Suport al consell de les dones i a les entitats que el conformen
  • Polítiques LGTBI
 • COOPERACIÓ I SOLIDARITAT
  • Coordinació de la taula de coordinació d'atenció a les necessitats socials bàsiques
  • Suport als projectes de cooperació internacional
  • Coordinació del Fons Català de Cooperació
  • Desenvolupament del programa de suport i acollida a persones refugiades
  • Impuls d'eines i de la xarxa Anti-Rumors
 • GENT GRAN
  • Gestió de la política municipal en matèria de gent gran
  • Organització d'activitats formatives i de lleure per al col.lectiu de gent gran del municipi
  • Promoció de la vida activa i l'autonomia personal de la gent gran
  • Suport a les entitats de gent gran
 • SANITAT
  • Gestió, control i promoció de les actuacions destinades al foment de la salut pública.
  • Suport a les entitats vinculades a la salut i el consum
  • Campanyes de prevenció: vacunació, conscienciació.
  • Control de plagues
  • Programa de promoció i protecció de la salut
  • Programa de salubritat ambiental i zoonosi
  • Programa d'higiene alimentària
  • Programa de salut comunitària 


 
ÀREA DE GOVERNANÇA I DESENVOLUPAMENT LOCAL

 • SERVEIS GENERALS DE L'AJUNTAMENT
  • Coordinació del departament de serveis generals de l'Ajuntament
  • Sistemes d'informació
  • Compres i contractació
  • Responsabilitat patrimonial
  • Registre general
  • Padró Municipal d'Habitants, organització i protecció de dades
  • Oficina d'atenció ciutadana
  • Recursos humans
 • PLANEJAMENT URBANÍSTIC
  • Planejament i gestió urbanística
 • PROMOCIÓ ECONÒMICA, OCUPACIÓ, COMERÇ, CONSUM I MERCATS MUNICIPALS
  • Polítiques de foment de l'activitat econòmica i del comerç al municipi
  • Polítiques locals de promoció econòmica i ocupació: gestió i direcció dels plans i programes d'ocupació promoguts per l'Ajuntament, formació ocupacional i emprenedoria.
  • Gestió dels mercats municipals
  • Gestió de l'activitat en matèria de consum i de l'oficina d'atenció al consumidor
 • HISENDA
  • Ordenació formal dels pagaments de la hisenda municipal
  • Signatura de xecs, transferències i quants altres documents bancaris es derivin de l'ordenació formal dels pagaments
  • Devolució de garantíes, avals o fiances un cop complerts els tràmits reglamentaris
  • Autorització i pagament de bestretes de caixa i aprovació de les seves justificacions