Servei de teleassistència

teleassistencia1.png

Servei d’atenció domiciliària que funciona les 24 hores del dia, tots els dies de l’any, amb la tecnologia adequada permet detectar situacions d’emergència, donar una resposta ràpida a aquestes situacions i garantir la comunicació permanent de la persona amb l’exterior. L’objectiu és millorar la qualitat de vida i l’autonomia de les persones grans o en situació de dependència. Es realitza una resposta immediata a situacions d’emergència per part d’un equip de professionals.

El servei va dirigit a gent gran i persones amb discapacitat i/o dependència.

La persona interessada a disposar del servei de teleassistència s’haurà d’adreçar al centre de Serveis Socials que li correspongui segons el barri de residència

Gaudiran gratuïtament del servei de teleassistència totes les persones de més de 80 anys que visquin soles i constin empadronades en el municipi de Sant Joan Despí.

Les persones de més de 80 anys d’edat que visquin soles ompliran l’imprès de sol·licitud i el presentaran en el mateix centre cívic juntament amb el certificat de convivència i la fotocòpia del seu DNI.

Un cop valorada la situació econòmica de la unitat familiar, les persones de menys de 80 anys d’edat hauran de complir algun dels següents supòsits:

A. Persones majors d’edat amb un grau de discapacitat igual o superior al 75% que visquin soles. 

 • Certificat de convivència
 • Fotocòpia del DNI
 • Certificat del CAD on consti la necessitat d’assistència de tercera persona o bé el reconeixement de mobilitat reduïda

B. Persones fins a 80 anys d’edat amb problemes de salut o de dependència que visquin soles.

 • Certificat de convivència
 • Fotocòpia del DNI
 • Justificant d’ingressos econòmics (nòmina, pensió i/o altres rendes)
 • Justificant del pagament de l’habitatge (lloguer o hipoteca)

C. Dues persones, de les quals una presenta un nivell de dependència moderada, severa o total. En aquests casos no s’aplicarà el barem econòmic.

 • Certificat de convivència
 • Fotocòpia del DNI

D. Dues persones, de les quals una té 90 anys d’edat o més. En aquests casos sí haurà de ser valorada la situació econòmica.

 • Certificat de convivència
 • Fotocòpia del DNI
 • Justificant d’ingressos econòmics (nòmina, pensió i/o altres rendes)
 • Justificant del pagament de l’habitatge (lloguer o hipoteca)

 

Unitats prestadores del servei:

Equip bàsic de serveis socials Les Planes
Carrer de John F. Kennedy, 4 
Tel. 93 477 01 37

Equip bàsic de serveis socials Sant Pancraç
Passeig del Canal, 2 
Tel. 93 477 12 11