Llicències obres

Règim intervenció


El règim de llicència és aquell en virtut del qual l'Ajuntament, després d'analitzar la documentació i el projecte presentats per la persona interessada i verificar-ne l'adequació a la normativa aplicable, resol sobre la procedència de l'atorgament de la llicència.


El règim de comunicació prèvia és aquell en virtut del qual la presentació a l'Ajuntament de la comunicació i documentació exigida, habilita la persona interessada per executar les obres, llevat que l'Ajuntament li notifiqui que no s'adeqüen a la normativa aplicable o que ha de seguir un altre règim d'intervenció.


Actes no subjectes a intervenció mitjançant llicència urbanística o comunicació prèvia. L'article 187 ter del TRLU, estableix que no estan subjectes a intervenció mitjançant llicència urbanística o comunicació prèvia.

Tràmits

 
Departament de llicències    
Departament de llicències municipals
Telèfon: 93 480 60 00 extensió:6
Correu electrònic: llicencies@sjdespi.net
En horari de 09:00 a 13:00h