Retribucions electes

El Ple de l'Ajuntament de Sant Joan Despí, en la seva sessió extraordinària de data 26 de juny de 2023 va adoptar l'acord següent sobre l'establiment del règim de dedicació, retribucions i indemnitzacions dels càrrecs electes de la corporació i assignacions al funcionament dels grups municipals:

Establir que els membres de la Corporació que desenvolupin els càrrecs que a continuació es relacionen, exerciran els seus càrrecs en règim de dedicació exclusiva i els serà d’aplicació el règim d’incompatibilitats que estableix l’article 75.1 de la Llei Reguladora de les Bases del Règim Local, segons el detall següent:

Alcaldessa Presidenta64.200,26€A data 01/10/2023 
President/a d'Àrea64.200,26€A data 01/10/2023
Tinent/a d’Alcaldia de Gent Gran i Comerç 57.780,49€A data 01/10/2023
Tinent/a d’Alcaldia d’Esports i Salut 57.780,49€A data 01/10/2023
Regidor/a Delegat/ada d’Educació i Nova Ciutadania 48.736,58€A data 01/10/2023
Regidor/a Delegat/ada de Medi Ambient, Benestar Animal i Espai Agrari 48.736,58€A data 01/10/2023

 

 

 

 

 

 

Establir que els membres que desenvolupin els càrrecs que a continuació es relacionen, excerciran els seus càrrecs en règim de dedicació parcial en les condicions establertes a l'article 75.2 de la Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, segons el detall següent:

 

Tinent/a d’Alcaldia (71% dedicació) de Joventut, LGTBI, Igualtat i Cooperació45.219,51€01/10/2023
Regidor/a Delegat/a (71% dedicació) de Transparència, Participació, Informàtica i OAC45.219,51€01/10/2023
Regidor/a Delegat/a (71% dedicació) de Promoció Econòmica 45.219,51€01/10/2023
Portaveu grup municipal (40% dedicació)25.680,10€01/10/2023

 

Aquestes retribucions es percebran dividides en catorze pagues, dotze corresponents a les mensualitats de l’any i les dues restants corresponents a les mensualitats de juny i desembre i experimentaran el mateix increment que les dels empleats municipals, sense superar els topall establerts a l’art. 75 bis de la Llei de Bases de Règim Local.

Els càrrecs electes afectats seran donats d’alta al Règim General de la Seguritat Social la seguretat social en tal concepte. 

Les regidores i regidors que no tinguin assignada dedicació parcial ni exclusiva tenen dret a una indemnització per l'assistència efectiva a reunions dels òrgans col.legiats de la Corporació per import segons el següent detall:

Per assistència a la sessió de la Junta de Govern800€ bruts per sessió
Per assistència a la sessió del Ple de la Corporació600€ bruts per sessió

 

Assignacions per al funcionament dels grups municipals:

Assignació fixa per grup municipal350€ mensuals
Assignació addicional per cadascun dels membres dels grups municipals350€ mensuals

 

La gestió de l'esmentada aportació estarà sotmesa al que disposa l'article 73.3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, en la seva redacció vigent i al compliment de les següents condicions: 

- Els grups municipals han d’obtenir un NIF previ tràmit davant l’ Agencia de  l’Administració Tributària de l’Estat i obrir un compte corrent on s’ingressarà l’assignació.

- Els grups han de destinar les assignacions rebudes a despeses relacionades amb el funcionament del propi grup tenint en compte les limitacions que recull l’article 73.3 de la Llei de Bases: no es poden destinar a pagar remuneracions al personal de l’ Ajuntament ni a la compra de béns que poden ser considerats com actius fixos de caràcter patrimonial.

- Els grups portaran una comptabilitat separada de les assignacions rebudes i de les despeses imputades i hauran preservar els justificants de les operacions durant tot el mandat. 

- Els grups posaran a disposició del Ple la destinació de les assignacions rebudes mitjançant  una relació de les despeses realitzades i una declaració responsable conforme en l’administració de les assignacions, s’ han acomplert les condicions amb les quan han estat fixades.