Planejament urbanístic vigent

mapserv.exe_.gif

El Planejament Urbanístic és la disciplina de planificació Municipal de l'ús del sòl que abasta aspectes de condicions d’edificació,  dret i deures dels propietaris del sòl i les activitats  públiques i socials dels municipis i comunitats.

Les competències en matèria d'ordenació urbanística corresponen a l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) que integra tot el territori metropolità mitjançant la iniciativa de formulació i les aprovacions inicial i provisional del Pla director urbanístic metropolità (PDUM) i el Pla d'ordenació urbanística metropolità (POUM) així com les seves modificacions posteriors que poden ser consultades al lloc Web d'urbanisme de l'AMB.

El Registre de planejament urbanístic de Catalunya, garanteix la publicitat dels instruments de planejament urbanístic en vigor i permet la consulta d'aquests, tant de forma presencial com per mitjans telemàtics, d'acord amb les determinacions dels articles 17 i 18 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme.  

El Registre depèn del Departament de Territori i Sostenibilitat i correspon a les comissions territorials d'urbanisme, a la recopilació, dipòsit i tractament dels documents que l'integren relatius a llur àmbit territorial, i facilitar la consulta de forma presencial d'aquests documents.

El Registre de planejament urbanístic de Catalunya garanteix l'accés telemàtic, com a mínim, a la memòria, a les normes urbanístiques, als convenis urbanístics i als plànols d'ordenació que integren els instruments de planejament en vigor, inclosos els plans urbanístics derivats aprovats definitivament pels ajuntaments. Un cop aquí es pot utilitzar el cercador per consultar les modificacions de Sant Joan Despí un cop són definitives. Les que encara no ho són, es poden consultar a la Seu electrònica de l'Ajuntament.