Esteu aquí

Comunicació prèvia d’obres amb documentació tècnica.

 

Es poden tramitar amb comunicació prèvia amb documentació tècnica les obres que no estan subjectes al règim d’intervenció administrativa de llicència d’obres ni de comunicació prèvia d’obres sense documentació tècnica. 
Des del moment de la presentació de la comunicació prèvia, amb els documents requerits, la persona interessada pot iniciar les obres sempre i quan no se li comuniqui la invalidesa de la Comunicació, i que aquesta s'ajusti a la normativa urbanística vigent. El resguard de presentació de la Instància genèrica a l’Ajuntament serveix de justificant de dita comunicació.


Les actuacions emparades en la comunicació prèvia d’obres amb documentació tècnica són:

 • Reforma o rehabilitació d’ habitatges; amb modificació de la distribució sense afectació estructural
 • Actuacions en locals; amb modificació de la distribució sense afectació estructural
 • Construcció de murs, tanques de parcel·la i similars (que no impliquin el moviment de terres)
 • Instal·lació plataformes elevadores particulars o comunitaris
 • Actuacions puntuals de poca entitat en façanes, cobertes, ràfecs, cornises, terrasses i balcons; sense bastida
 • Actuacions d’urgència com a mesures cautelars per evitar danys a les persones
 • Instal·lació d'anuncis tipus tòtem, tanques publicitàries, cartelleres i similars amb suports estructurals
 • Elements sortints no permanents (tendals) en locals o plantes baixes que donin a la via pública
 • Elements de publicitat o rètols als edificis (publicitat activitats)
 • Instal·lació de panells solars tèrmiques o fotovoltaics per a producció d’energia elèctrica (article 9bis 1a TRLUC)
 • Aparells de climatització
 • Grues torre
 • Obres de supressió de barreres arquitectòniques (rampes)

Queda exclosa del règim de comunicat tota obra en un bé sotmès a un règim de protecció patrimonial o cultural, amb alguna afectació urbanística, quan es tracti d’usos i obres provisionals, o obres en sòl no urbanitzable i urbanitzable no delimitat.

 

TRAMITACIÓ
La comunicació s’ha de presentar a l’Ajuntament en qualsevol moment abans de començar les obres.
Tota la documentació es presentarà preferentment per mitjans electrònics a través de la seu electrònica de Sant Joan Despí. En el cas que la persona interessada sigui una persona jurídica o persona física en exercici d’una activitat professional, s’haurà de relacionar amb l’Administració per mitjans electrònics.
Si el sol·licitant és una persona física podrà optar per tramitar-la per mitjans electrònics o presencialment a l’Ajuntament. Per a la tramitació presencial cal sol·licitar cita prèvia a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà trucant al telèfon 93 480 60 00, en horari de 08:30 a 14:00h.


Per a tramitar-la cal omplir el formulari Comunicació prèvia d’obres sense documentació tècnica (en format PDF), i si s’escau el formulari de comunicació per a la instal·lació de sacs de runa a la via pública (en format PDF), que podeu trobar a l’apartat IMPRESOS, i adjuntar-lo al model d'Instància genèrica que trobareu a la Seu electrònica de Sant Joan Despí, junt a la documentació complementària que sigui necessària.


Per tal d’omplir el document de Comunicació prèvia d’obres sense documentació tècnica és necessari obtenir la referència cadastral de l’emplaçament on es volen realitzar les obres. La referència cadastral es pot obtenir mitjançant la web del cadastre (http://www.sedecatastro.gob.es/)

 

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA
Depenent del tipus d’obra a realitzar el formulari de Comunicació prèvia d’obres, de l’apartat IMPRESOS, preveu una sèrie de documentació obligatòria que cal presentar junt a dita comunicació.

COST
La comunicació prèvia d’obres resta subjecta al pagament de la taxa per llicencies urbanístiques i a l’impost de construccions, instal·lacions i obres d’acord amb les Ordenances Fiscals vigents.
Uns cop presentada la comunicació, des de l’Ajuntament es generarà una autoliquidació que rebreu al domicili que heu fet constar a la Instància general. Un cop l’heu rebut només heu de pagar-la per algun dels mitjans disponibles. No cal que ens aporteu el justificant de pagament, ni tampoc cal que comuniqueu dit pagament a l’Ajuntament.
Taxa llicències urbanístiques:
Per a la tramitació d'expedients de comunicació prèvia d’obres cal abonar la taxa prevista a l’Ordenança fiscal 12/2021: taxa llicències urbanístiques, en funció del pressupost d’execució material de les obres, IVA no inclòs, segons el següent barem:

 • Pressupost d’execució material fins a 3.000 euros: quota única de 30,05 euros
 • Pressupost d’execució material de 3.001 a 6.000 euros: quota única de 60,10 euros
 • Pressupost d’execució material superior a 6.000 euros: s’aplica un tipus impositiu del 1,5%. i un corrector de situació depenent de la categoria fiscal del carrer on es fa l’obra.


A la quota determinada li serà aplicat l'índex corrector que correspongui segons la següent escala:

 • Carrers de 4a categoria ......... 1
 • Carrers de 3a categoria ......... 1,1
 • Carrers de 2a categoria ......... 1,2
 • Carrers de 1a categoria ......... 1,3

Les bonificacions d’aquesta taxa es troben regulades a l’article 10 de l’Ordenança Fiscal esmentada.


Impost sobre les construccions, instal·lacions i obres (ICIO)
S’aplica un tipus impositiu del 4% sobre el pressupost d’execució material de l’obra, d'acord amb l'Ordenança fiscal 5/2021: impost obres.
Les bonificacions d’aquest impost es troben regulades a l’article 8 de l’Ordenança Fiscal esmentada.


Taxa aprofitament via pública – sacs de runa
Si s’ha comunicat la instal·lació de sacs de runa a la via pública aquesta està subjecta al pagament de la taxa d’aprofitament via pública, prevista a l’Ordenança fiscal 19/2021: taxes aprofitament via pública, segons el següent barem per metre quadrat o fracció i dia:

 • Carrers de 1a categoria ......... 1,70 euros
 • Carrers de 2a categoria ......... 1,35 euros
 • Carrers de 3a categoria ......... 1,20 euros
 • Carrers de 4a categoria ......... 1,15

Fiança desperfectes a la via pública
Es pot establir una fiança per garantir la reparació dels possibles desperfectes que es puguin produir a la via pública amb motiu de les obres. El càlcul de la fiança a dipositar el faran els Serveis Tècnics municipals i constarà a l’acord municipal.

Es poden consultar les ordenances fiscals llicències urbanístiques aprovades, i la llista de carrers per categoria, al següent enllaç:
(https://www.seu-e.cat/es/web/santjoandespi/govern-obert-i-transparencia/accio-de-govern-i-normativa/normativa-plans-i-programes/ordenances-fiscals)


TERMINI D’EXECUCIÓ
Les comunicacions prèvies no són vàlides si no indiquen els terminis màxims per començar les obres i acabar-les. Aquests terminis s’han d’indicar al formulari Comunicació prèvia d’obres sense documentació tècnica.
Els terminis esmentats es prorroguen per la meitat si la persona interessada ho comunica abans que hagin transcorregut. Transcorregut els terminis màxims establerts sense que s’hagi comunicat una pròrroga, o transcorregut el termini prorrogat, en el seu cas, la persona interessada resta inhabilitada per començar o continuar les obres, sens perjudici que pugui presentar una nova comunicació prèvia


HORARI OBRES
L’horari per poder realitzar les obres és de les 8:00 a les 20:00 hores els dies feiners, de dilluns a divendres, i entre les 10:00 h i les 18:00 h els dissabtes i festius.


RESIDUS
El Decret 89/2010 de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya. (PROGROC), estableix com a obligació del titular de presentar davant de l'ajuntament, juntament amb la comunicació prèvia d’obres, un document d'acceptació que sigui signat per un gestor de residus autoritzat per tal de garantir la correcta destinació dels residus separats per tipus.
El titular de la comunicació vetllarà per donar compliment amb la gestió dels residus de l’activitat de construcció en el punts habilitats per la seva gestió. No es podran fer abocaments de runes en llocs no autoritzats.

BASTIDES
Per sol·licitar l’ocupació de la via pública amb una bastida cal omplir l’apartat creat pel seu efecte el formulari Comunicació prèvia d’obres sense documentació tècnica (en format PDF), que podeu trobar a l’apartat IMPRESOS, omplir els camps creats a tal efecte i adjuntar els documents que s’hi especifica.
No es podrà instal·lar fins que no es disposi de l’autorització municipal corresponent.

SACS
Per comunicar la col·lació de sacs de runa a la via pública cal omplir el formulari Comunicació per a la instal·lació de sacs de runa a la via pública (en format PDF), que podeu trobar a l’apartat IMPRESOS, i adjuntar-lo al model d'Instància genèrica.
S'haurà de complir, en tot cas, els requisits establerts a l'Ordenança municipal reguladora de la instal·lació, el dipòsit i la retirada de contenidors de terres i runes a la via pública i les mesures sanitàries i d'higiene imposades com a conseqüència de la crisi sanitària ocasionada per la COVID 19.
Un cop presentada la comunicació rebreu l’autoliquidació de la taxa que haureu de pagar amb algun dels mitjans disponibles.

Condicions per a la col·locació de sacs a la via pública:
L’ocupació de la via pública amb sacs de runa és possible de dilluns a divendres. Els sacs s’han de retirar abans de les 14:00 hores del dissabte i es podran tornar a instal·lar el dilluns següent a partir de les 8:00 hores.
Només es podran col·locar un màxim de DOS sacs
S’hauran de col·locar sobre la vorera sempre que l’amplada d’aquesta, permeti una zona de lliure pas de, com a mínim, un metre i garantint que no s’impedeix la visibilitat dels vehicles.
S’haurà de preservar el pas i la seguretat de les persones amb mobilitat reduïda.
S’ha de preservar el pas i garantir la seguretat de les persones
No es podran situar els sacs de runa davant dels passos de vianants, guals, reserves d’estacionament o parades, així com sobre l’accés a les tapes dels serveis públics, boques d’incendis, soques d’arbres, ni elements urbanístics.
El termini per a retirada els sacs de runa plens és de 24 hores.
Finalitzat el termini sol·licitat s’haurà de retirar els sacs.
La retirada del sac és a càrrec i responsabilitat de la persona sol·licitant o l’empresa que l'instal·li.


CONDICIONS GENERALS
Les comunicacions prèvies no alteren les situacions jurídiques privades existents entre particulars i s’entenen atorgades salvat el dret de propietat i sense el perjudici del de tercer, de conformitat amb el que s’estableix a la normativa vigent.
El règim de comunicació prèvia és independent de les altres llicències o autoritzacions que, d’acord amb la normativa sectorial corresponent (Carreteres, Agricultura, legislació sobre l’aigua...), pertoca que atorguin altres administracions públiques o organismes i que caldrà aportar per efectuar la comunicació prèvia.
Les obres o instal·lacions s’han d’ajustar estrictament a les que s’han esmentat en la comunicació. En cas que s’executin obres que no s’ajustin a aquesta comunicació, la persona sol·licitant incorrerà en infracció i serà objecte de les sancions previstes en la normativa d’aplicació.
La comunicació no faculta, en cap cas, que es puguin exercir actuacions en contra de la legislació urbanística i el planejament vigent, ni podrà substituir a la llicència d’obres quan aquesta sigui preceptiva d’acord amb la normativa d’aplicació vigent.
La persona que estigui en possessió de la comunicació, o qui la pugui substituir, està obligada a mostrar-lo quan els agents municipals encarregats de la inspecció i vigilància de les obres particulars l’hi demanin.
En cas que sigui necessària l'ocupació de la via pública amb sacs, contenidors o bastides, caldrà obtenir prèviament el corresponent permís d'ocupació de la via pública.
En cap cas la comunicació prèvia d’obres habilita per l'ocupació de la via pública i al tall parcial o total del carrer.

NORMATIVA

 • Decret legislatiu 1/2010, d’1 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme.
 • Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament de Protecció de la Legalitat Urbanística.
 • Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme.
 • Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.
 • Reial Decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s’aprova el Codi tècnic de l’edificació.
 • Llei 38/1999, de 5 de novembre, d’Ordenació de l’Edificació.
 • Decret 89/2010 de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya
 • Ordenança metropolitana d'edificació
 • Ordenança fiscal: impost obres
 • Ordenança fiscal: taxa llicències urbanístiques
 • Ordenança fiscal: taxes aprofitament via pública

MÉS INFORMACIÓ


✔️ Per demanar cita prèvia
Oficina d’atenció a la ciutadania
Telèfon: 93 480 60 00 extensió: 2
Correu electrònic: ajuntament@sjdespi.net
En horari de 08:30 a 14:00h

✔️ Informació sobre les taxes, impostos i bonificacions
Departament de Gestió tributària
Telèfon: 93 480 60 00 extensió: 7
En horari de 09:00 a 13:00h

✔️ Informació sobre la tramitació dels expedients
Departament de llicències municipals
Telèfon: 93 480 60 00 extensió:6
Correu electrònic: llicencies@sjdespi.net
En horari de 09:00 a 13:00h