Esteu aquí

Llicències obres

 

 

Règim intervenció


El règim de llicència és aquell en virtut del qual l'Ajuntament, després d'analitzar la documentació i el projecte presentats per la persona interessada i verificar-ne l'adequació a la normativa aplicable, resol sobre la procedència de l'atorgament de la llicència.
El règim de comunicació prèvia és aquell en virtut del qual la presentació a l'Ajuntament de la comunicació i documentació exigida, habilita la persona interessada per executar les obres, llevat que l'Ajuntament li notifiqui que no s'adeqüen a la normativa aplicable o que ha de seguir un altre règim d'intervenció.
Actes no subjectes a intervenció mitjançant llicència urbanística o comunicació prèvia. L'article 187 ter del TRLU, estableix que no estan subjectes a intervenció mitjançant llicència urbanística o comunicació prèvia.

Tràmits

 
Departament de llicències
Departament de llicències municipals
Telèfon: 93 480 60 00 extensió:6
Correu electrònic: llicencies@sjdespi.net
En horari de 09:00 a 13:00h

 

Fitxers adjunts
Comunicat d’obres sense documentació
Comunicat d’obres amb documentació
Annex 1. Tràmit actuacions d’urgència
Annex 2. Tendals en planta baixa
Annex 3. Rètol publicitat d’activitat
Annex 4. Criteris col·locació dels aires condicionats
Annex 5. Ocupació de la via pública per bastides
Llicència urbanística d’obres
Comunicació per a la instal·lació de sacs de runa a la via pública