Esteu aquí

Oferta pública d'ocupacióAquí trobareu els anuncis de les ofertes públiques d'ocupació aprovades per l'Ajuntament de Sant Joan Despí.

 

➡️  CONVOCATÒRIA PER A LA COBERTURA D’UNA PLAÇA DE TÈCNIC/A MIG DE GESTIÓ, ASSOCIADA AL LLOC DE TREBALL DE TÈCNIC/A MIG DE CONTRACTACIÓ DE PLANTILLA DE PERSONAL FUNCIONARI (TORN DE PROMOCIÓ INTERNA) Finalitzat   

 

Descripció de la plaça

 • Convocatòria concurs-oposició del procés selectiu per a cobrir una plaça vacant de tècnic/a mig de Gestió, associada al lloc de treball de tècnic/a mig de contractació, per torn de promoció interna, de la plantilla de personal funcionari.

Període de presentació d’instàncies

 • Del  12/07/2022 fins el 1/08/2022 ( fins el ambdós inclosos)

Detalls de la convocatòria

 • Tipus de personal: Funcionari/ària
 • Denominació: Tècnic/a Mig de Gestió
 • Grup: A, subgrup A2
 • Escala: Administració especial
 • Sistema de selecció: concurs-oposició, (promoció interna)

Requisits de la convocatòria

 • Haver complert 16 anys
 • Ser funcionari/ària en actiu i tenir una antiguitat mínima de dos anys de servei ininterromput com a funcionari/ària de carrera, en el grup de classificació C, subgrup C1, en la categoria d’administratiu a l’Ajuntament de Sant Joan Despí.
 • Estar en alguna de les situacions administratives següents: servei actiu, serveis especials, servei en comunitats autònomes o serveis en altres administracions.
 • Estar en possessió de títol universitari oficial de grau o diplomat universitari. En cas de títols equivalents, s’hauran de presentar homologats per l’organisme competent.( dintre del període de presentació d’instànces)
 • Acreditar un grau de coneixement de la llengua catalana equivalent al nivell C1 de la Secretaria de Política Lingüística o certificat equivalent.

S'han de presentar les sol·licituds en el model normalitzat d'instància que s’adjunta per a la convocatòria.

Lloc de presentació de sol·licituds

Es recomana presentar les sol·licituds telemàticament mitjançant la seu electrònica (instància genèrica on line : https://www.seu-e.cat/ca/web/santjoandespi/seu-electronica). Adjuntant la instància normalitzada del procés selectiu i la documentació requerida a les bases especifiques de la convocatòria.

 En el cas d’impossibilitat de presentació telemàtica per problemes operatius de la plataforma o dificultats tècniques contacteu amb l’Ajuntament mitjançant el número de telèfon 93 480 60 00 per a rebre suport telefònic i/o concertar cita prèvia.

Presencialment: Registre General de l'Ajuntament C/ Camí del Mig, 9 Sant Joan Despí.

 

Anunci del llistat de persones admeses i excloses del procés selectiu:

 
 
Anunci del resultat de les proves del procés selectiu:
 
 
 

 

➡️  CONTRACTE DE PRÀCTIQUES D’UN/A TÈCNIC/A DE COMPTABILITAT I PRESSUPOST    Finalitzat   

 

Descripció del lloc a cobrir:

 • Jornada i horari : Dilluns a divendres de 8:00 a 14:30 h , amb una tarda a especificar.
 • Retribució bruta orientativa: 2330 €  
 • Data d’incorporació: El més aviat possible.
 • Tipus de contracte : Contracte formatiu per a l’obtenció de la pràctica professional.
 • Durada inicial del contracte : 6 mesos, prorrogables.

Funcions:

 • Donar suport i assistència a l’ elaboració del pressupost de la Corporació i de les seves modificacions de crèdit.
 • Emetre informes i treballs d’ordre tècnic en matèria de gestió pressupostària.
 • Dirigir i coordinar les tasques comptables de la Corporació: tant pel que fa el registre de les operacions com les derivades de la emissió de la informació. comptable, la informació periòdica a altres administracions i la rendició dels comptes.
 • Donar suport a les funcions de control intern i de control financer que te encomanades la Intervenció General.
 • Assessorar i orientar sobre els aspectes pressupostaris dels diferents àmbits organitzatius.


Període de presentació de sol·licituds:

 • 08/07/2022 fins el 15/07/2022 ( ambdós inclosos )

Requisits:

 • Haver complert 16 anys.
 • Estar en possessió del títol universitari o equivalent en l’àmbit econòmic o comptable ,  obtingut en el termini màxim de 3 anys abans de la data de contractació. En els casos de persones discapacitades  el període és de 5 anys.
 • Nivell de català exigit : Nivell de suficiència de català ( C1 ). Aquests coneixements s’acreditaran documentalment.

Valorable:

Es valorarà l’expedient acadèmic

Presentació de sol·licituds:
S’ha de presentar la sol·licitud amb el model d’instància genèrica. Juntament amb la instància caldrà aportar el currículum , titulació , informe de vida laboral i certificat acreditatiu del nivell de suficiència  de  català ( C1 )  .


Lloc de presentació de sol·licituds:
Es recomana presentar les sol·licituds telemàticament mitjançant la seu electrònica ( instància genèrica on line : https://www.seu-e.cat/ca/web/santjoandespi/seu-electronica).   En el cas d’impossibilitat de presentació telemàtica per problemes operatius de la plataforma o dificultats tècniques contacteu amb l’Ajuntament mitjançant el número de telèfon 93 480 60 00 per a rebre suport telefònic i/o concertar cita prèvia.
Presencialment: Registre General de l'Ajuntament C/ Camí del Mig, 9 Sant Joan Despí, es recomana demanar cita prèvia.

 

 

 

Anunci resultats entrevista:

 


 

➡️  OFERTA DE TREBALL DE TÈCNIC/A DE GESTIÓ DE SUBVENCIONS  Finalitzat   

 

Descripció del lloc a cobrir:

 • Jornada i horari: Dilluns a divendres de 08:00 a 14:30, amb una tarda a especificar.
 • Retribució bruta orientativa: 2200 €/ mensuals.
 • Data d’incorporació: El més aviat possible.
 • Tipus de contracte : Funcionari/a interí/na en qualsevol supòsit assenyalats a l’article 10 de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.
 • Categoria professional: Tècnic/a auxiliar (C1)
 • Període de contractació: 3 anys. 

Funcions:

 • Confeccionar els expedients administratius de sol·licitud, execució i justificació de les diferents subvencions del programa Next Generation EU i de la resta de subvencions atorgades a l’Ajuntament en aquest moment.
 • Coordinar amb altres departaments i tècnics municipals per tal d’obtenir la documentació necessària de cada expedient.
 • Gestionar, controlar i executar ales partides pressupostàries assignades.
 • Tramitar manual o electrònicament tots els expedients.
 • Preparar els acords per l’aprovació del Tinent d’Alcaldia, Junta de Govern o Ple relacionats amb el seu àmbit d’actuació.
 • Vetllar per la seguretat i salut en el seu lloc de treball, utilitzant adequadament els equips relacionats amb la seva activitat, d’acord amb els procediments establerts i la normativa vigent en la matèria de prevenció de riscos laborals.
 • Pel que fa al tractament de dades de caràcter personal, adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries per donar compliment a la normativa vigent en la matèria, així com mantenir el deure de secret i confidencialitat (que es mantindran una vegada acabada la seva vinculació amb l’Ajuntament).

Període de presentació de sol·licituds:

 • Del 08/07/2022 fins al 15/07/2022 (ambdós inclosos)

Requisits:

a) Haver complert 16 anys.
b) Estar en possessió del cicle formatiu de grau superior (CFGS) en Administració i finances o equivalent. 
c) Nivell de català exigit: Nivell de suficiència de català (C1). Aquests coneixements s’acreditaran documentalment.
 

Valorable experiència prèvia en:

 • Es valorarà l’experiència prèvia en les funcions de gestió de subvencions i titulacions superiors relacionades amb la comptabilitat. 

Presentació de sol·licituds:

S’ha de presentar la sol·licitud amb el model d’instància genèrica. Juntament amb la instància caldrà aportar el currículum, titulació requerida i certificat acreditatiu del nivell de suficiència de català (C1).

Lloc de presentació de sol·licituds:

Es recomana presentar les sol·licituds telemàticament mitjançant la seu electrònica (instància genèrica on line: https://www.seu-e.cat/ca/web/santjoandespi/seu-electronica). 

En el cas d’impossibilitat de presentació telemàtica per problemes operatius de la plataforma o dificultats tècniques contacteu amb l’Ajuntament mitjançant el número de telèfon 93 480 60 00 per a rebre suport telefònic i/o concertar cita prèvia.

Presencialment: Registre General de l'Ajuntament C/ Camí del Mig, 9 Sant Joan Despí, es recomana demanar cita prèvia.

 

Periode de presentació d'esmenes és del 21/07/2022 fins 25/07/2022.

 


 

➡️  CONTRACTE DE PRÀCTIQUES D’AUXILIAR TÈCNIC/A EN INFORMÀTICA   Finalitzat   

 

Descripció del lloc a cobrir:

 • Jornada i horari: Dilluns a divendres de 8:00 a 14:30 h, amb una tarda a especificar.
 • Retribució bruta orientativa: 1805 € 
 • Data d’incorporació: El més aviat possible. 
 • Tipus de contracte: Contracte formatiu per a l’obtenció de la pràctica professional, regulat a l’article 11 de l’Estatut dels Treballadors.
 • Durada inicial del contracte: 6 mesos, prorrogables

Funcions:

 • Assessorar, informar i valorar les necessitats dels usuaris/es de la Corporació.
 • Atendre i tramitar  les incidències i consultes realitzades pel personal de la Corporació en relació a la instal·lació de programes, configuració de PC's i d'impressores, configuració de correu electrònic i consultes vàries.
 • Prestar assistència directa als usuaris que requereixin el seu suport per realitzar tasques de reparació, manteniment o altres consultes.
 • Assessorar i donar suport tècnic en aplicacions informàtiques al conjunt del personal del holding municipal.
 • Identificar i comprovar l'estat dels equipaments informàtics per a la seva reparació o necessitats de nova adquisició.
 • Col·laborar en el disseny i desenvolupament de programes i aplicacions informàtiques necessàries per a l’activitat de la Corporació.
 • Participar en el desenvolupament d'aplicacions informàtiques d'acord amb les necessitats, recursos, requisits i normes i estàndards corporatius.
 • Cooperar en el disseny de programes i fitxers interns i en la creació de bases de dades i sistemes operatius necessaris per al desenvolupament d'aplicacions corporatives.
 • Col·laborar en el procés de disseny i execució de projectes vinculats als sistemes d’informació i comunicació.

Període de presentació de sol·licituds:

 • Del 08/07/2022 fins al 15/07/2022 (ambdós inclosos)

Requisits:

a) Haver complert 16 anys.
b) Estar en possessió del cicle formatiu de mitjà (CFGM) en Sistemes microinformàtics i Xarxes o equivalents,  obtingut en el termini màxim de 3 anys abans de la data de contractació. En els casos de persones discapacitades, en el període de 5 anys. 
c) Nivell de català exigit: Nivell de suficiència de català (C1). Aquests coneixements s’acreditaran documentalment.
 

Valorable experiència prèvia en:

 • Coneixements sobre programació (Web i Scripting)
 • Bases de dades (Microsoft, Oracle i MySQL)
 • Admnistració de sistemes operatius Windows i Linux (PC’s i Servers)
 • Virtualització (escriptoris i servidors) amb VMWare (Horizon View i ESXI)
 • Configuració de switches
 • Configuració d’antenes de Radioenllaç Ubiquiti
 • Dispositius de seguretat Firewall FortiNet

Presentació de sol·licituds:

S’ha de presentar la sol·licitud amb el model d’instància genèrica. Juntament amb la instància caldrà aportar el currículum, titulació requerida, informe de vida laboral i certificat acreditatiu del nivell de suficiència de català (C1).

Lloc de presentació de sol·licituds:

Es recomana presentar les sol·licituds telemàticament mitjançant la seu electrònica (instància genèrica on line: https://www.seu-e.cat/ca/web/santjoandespi/seu-electronica). 

En el cas d’impossibilitat de presentació telemàtica per problemes operatius de la plataforma o dificultats tècniques contacteu amb l’Ajuntament mitjançant el número de telèfon 93 480 60 00 per a rebre suport telefònic i/o concertar cita prèvia.

Presencialment: Registre General de l'Ajuntament C/ Camí del Mig, 9 Sant Joan Despí, es recomana demanar cita prèvia.

Periode de presentació d'esmenes és del 20/07/2022 fins 24/07/2022.

Anunci llistat definitiu persones admeses i excloses data entrevista:

 

Anunci de modificació de la data de l'entrevista:

 

Anunci resultat entrevista:

 


 

➡️  CONCURS DE MOBILITAT HORITZONTAL DE LA PLAÇA D’INSPECTOR/A DE POLICIA LOCAL DE L’AJUNTAMENT DE SANT JOAN DESPÍ  Termini tancat   

 

Descripció del lloc:

 • Convocatòria concurs de mobilitat horitzontal de la plaça d’Inspector/a de policia local.

Període de presentació d’instàncies

 • Del  19/05/2022 fins el  7/06/2022 (ambdós inclosos)

Detalls de la convocatòria :

 • Tipus de personal : Funcionari/a
 • Denominació: Inspector/a de policia local
 • Grup: A2
 • Nivell de Destí: 24
 • Complement específic: 41.450 euros anyals
 • Jornada: 40 hores setmanals, plena disponibilitat
 • Funcions: Dirigir, coordinar, gestionar i avaluar els recursos econòmics, materials i humans del cos de Policia Local per tal d'assolir els objectius fixats per l'equip de Govern en matèria de seguretat i les funcions que s'especifiquen a la legislació vigent sobre Policia Local en els àmbits de policia administrativa (seguretat ciutadana, trànsit, normativa municipal), policia judicial i policia assistencial.

Forma de provisió: concurs mobilitat horitzontal

Requisits de la convocatòria

 • Pot participar en aquesta convocatòria el personal funcionari de l’Administració Local de municipis de Catalunya, diferents al convocant, amb una antiguitat superior a dos anys en aquesta categoria.
 • Estar en situació de servei actiu o assimilat.
 • Acreditar el nivell C1 de la Junta Permanent de Català
 • Estar en possessió del títol d’enginyer/a tècnic/a, diplomat/a universitari de primer cicle, d’arquitecte/a tècnica o un altre d’equivalent o superior
 • Estar en possessió dels permisos de conduir A2 i B.

S'ha de presentar les sol·licituds en el model d'instància que se adjunta per a la convocatòria.

Lloc de presentació de sol·licituds
Es recomana presentar les sol·licituds telemàticament mitjançant la seu electrònica (instància genèrica on line : https://www.seu-e.cat/ca/web/santjoandespi/seu-electronica). Adjuntant la instància normalitzada del procés selectiu i la documentació requerida a les bases especifiques de la convocatòria.
En el cas d’impossibilitat de presentació telemàtica per problemes operatius de la plataforma o dificultats tècniques contacteu amb l’Ajuntament mitjançant el número de telèfon 93 480 60 00 per a rebre suport telefònic i/o concertar cita prèvia.

Presencialment: Registre General de l'Ajuntament C/ Camí del Mig, 9 Sant Joan Despí, es recomana demanar cita prèvia.

 


 

➡️  CONVOCATÒRIA PER A LA COBERTURA D’UNA PLAÇA DE TÈCNIC/A MITJÀ/ANA EN INFORMÀTICA PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL   Termini tancat   

 

Descripció de la plaça

 • Convocatòria concurs-oposició del procés selectiu per a cobrir una plaça vacant de tècnic/a mitjà/ana en informàtica, vacant a la plantilla de personal laboral.

Període de presentació d’instàncies

 • Del  19/05/2022  fins el  7/06/2022 (fins el ambdós inclosos)

Detalls de la convocatòria

 • Tipus de personal: Laboral
 • Denominació: Tècnic/a Mitjà/ana Informàtica
 • Grup: A2
 • Sistema de selecció: concurs-oposició,

Requisits de la convocatòria

 • Haver complert 16 anys
 • Estar en possessió del títol de d’enginyer/a tècnic en informàtica o telecomunicacions o diplomatura en informàtica o telecomunicacions o equivalent, o estar en condicions d’obtenir-lo dins el termini de presentació
 • Acreditar un grau de coneixement de la llengua catalana equivalent al nivell C1 de la Secretaria de Política Lingüística o certificat equivalent.

S'han de presentar les sol·licituds en el model normalitzat d'instància que s’adjunta per a la convocatòria.

Lloc de presentació de sol·licituds

Es recomana presentar les sol·licituds telemàticament mitjançant la seu electrònica (instància genèrica on line : https://www.seu-e.cat/ca/web/santjoandespi/seu-electronica). Adjuntant la instància normalitzada del procés selectiu i la documentació requerida a les bases especifiques de la convocatòria.
  En el cas d’impossibilitat de presentació telemàtica per problemes operatius de la plataforma o dificultats tècniques contacteu amb l’Ajuntament mitjançant el número de telèfon 93 480 60 00 per a rebre suport telefònic i/o concertar cita prèvia.

Presencialment: Registre General de l'Ajuntament C/ Camí del Mig, 9 Sant Joan Despí, es recomana demanar cita prèvia.

 

PDF icon bases_informatica.pdf
 
 
 

 

➡️  OFERTA DE TREBALL DE DELINEANT/A     Finalitzat

 

Descripció del lloc a cobrir :

 • Jornada i horari : Dilluns a divendres de 08:00 a 14:30 , amb una tarda a especificar .
 • Retribució bruta orientativa: 1853,46  €/ mensuals
 • Data d’incorporació: El més aviat possible
 • Tipus : Funcionari/a interí/na en qualsevol supòsit assenyalats a l’article 10 de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic .
 • Període inicial de contractació: 6 mesos, prorrogable.

Funcions:

 • Manteniment i millora de la cartografia municipal.
 • Incorporació a la cartografia de les diferents actualitzacions de nomenclàtor, numeració de carrers i tots aquells projectes que executi l’Àrea de Territori.
 • Col·laborar amb els altres departaments municipals en la elaboració de plànols.
 • Delineació de tots els projectes que promogui l’Àrea de Territori com poden ser:
 • reformes d’equipaments, arranjament de la via pública, documents de planejament,
 • Realitzar mesuraments per tal de realitzar aixecaments de plànols.
 • Elaborar memòries relacionades amb els projectes delineats i els amidaments que acompanyen al projecte.
 • Realització de tasques d’atenció i informació cartogràfica, al públic.
 • Realització de tasques d’arxiu i organització a nivell informàtic de manera que la informació que s’elabora sigui consultable de manera fàcil i endreçada.
 • Vetllar per la seguretat i salut en el seu lloc de treball, utilitzant adequadament els equips relacionats amb la seva activitat, d’acord amb els procediments establerts i la normativa vigent en la matèria de prevenció de riscos laborals.
 • Pel que fa al tractament de dades de caràcter personal, adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries per donar compliment a la normativa vigent en la matèria, així com mantenir el deure de secret i confidencialitat (que es mantindran una vegada acabada la seva vinculació amb l’Ajuntament).

Període de presentació de sol·licituds:

 • 09/03/2022 fins el 22/03/2022 (ambdós inclosos)

Requisits:

a) Haver complert 16 anys.
b) Cicle Formatiu de Grau Superior en Projectes d’Edificació o en Projectes d’Obra Civil o equivalent.
c) Nivell de català exigit : Nivell de suficiència de català ( C1 ) . Aquests coneixements s’acreditaran documentalment.
d) Coneixements en Excel i AutoCAD.

 

Valorable

 • Experiència prèvia en les funcions descrites a l’oferta.

Presentació de sol·licituds:
S’ha de presentar la sol·licitud amb el model d’instància genèrica. Juntament amb la instància caldrà aportar el currículum , titulació requerida i certificat acreditatiu del nivell de suficiència  de  català ( C1 )  .

Lloc de presentació de sol·licituds:
Es recomana presentar les sol·licituds telemàticament mitjançant la seu electrònica ( instància genèrica on line : https://www.seu-e.cat/ca/web/santjoandespi/seu-electronica).   En el cas d’impossibilitat de presentació telemàtica per problemes operatius de la plataforma o dificultats tècniques contacteu amb l’Ajuntament mitjançant el número de telèfon 93 480 60 00 per a rebre suport telefònic i/o concertar cita prèvia.
Presencialment: Registre General de l'Ajuntament C/ Camí del Mig, 9 Sant Joan Despí, es recomana demanar cita prèvia.

Termini de presentació d'esmenes: 10 dies naturals del 8/04/2022 al 17/04/2022

 

Anunci resultats prova teòrica i data prova pràctica:

 

Anunci canvi d'hora de la prova pràctica:

 

Anunci resultats prova pràctica:

Anunci data entrevista:

 


 

 

➡️  OFERTA DE TREBALL DE TÈCNIC/A DE MEDI AMBIENT  Finalitzat

 

Descripció del lloc a cobrir :

Execució del Programa de suport al pla d’emergència climàtica i transició ecològica de Sant Joan Despí.

 • Jornada i horari: Dilluns a divendres de 08:00 a 14:30 , amb una tarda a especificar .
 • Retribució bruta orientativa: 2330 €/ mensuals
 • Data d’incorporació: El més aviat possible
 • Tipus de contracte : Funcionari/a interí/na en qualsevol supòsit assenyalats a l’article 10 de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic .
 • Període inicial de contractació: 6 mesos, prorrogable.

Funcions:

 • Assessorar i donar suport tècnic en matèria de planificació, diagnosi i avaluació de plans ambientals. En concret, suport a la coordinació per al desenvolupament del SJD pel clima.
 • Dissenyar i impulsar accions d’educació i sensibilització en el coneixement i difusió del pla adreçades a diferents col·lectius.
 • Organitzar espais de seguiment i d’avaluació del pla amb participació ciutadana.
 • Emetre informes i treballs d’ordre tècnic, en relació a problemes generals i concrets d’usos i normativa aplicable, i de proposta de modificació d’aquesta normativa.

Període de presentació de sol·licituds:

 • Del 31/01/2022 fins al 11/02/2022 (ambdós inclosos)
 • Ampliació del termini de presentació de sol·licituds: del 26/03/2022 fins al 04/04/2022 (ambdós inclosos)

Requisits:

a) Haver complert 16 anys.
b) Estar en possessió del títol universitari o titulació equivalent en Ciències Ambientals o Biologia
c) Nivell de català exigit : Nivell de suficiència de català ( C1 ) . Aquests coneixements s’acreditaran documentalment.
d) Carnet de conduir
 
Valorable experiència prèvia en:
Educació ambiental, gestió de plans medi ambientals , gestió de plans medi ambientals, energies alternatives i comunitats energètiques locals i verd urbà.

Coneixements valorables :

 • Domini de les eines de tractament de text i d’imatge, continguts digitals per xarxes socials i coneixements en GIS i Autocad.

Presentació de sol·licituds:
S’ha de presentar la sol·licitud amb el model d’instància genèrica. Juntament amb la instància caldrà aportar el currículum.

Lloc de presentació de sol·licituds:
Es recomana presentar les sol·licituds telemàticament mitjançant la seu electrònica ( instància genèrica on line : https://www.seu-e.cat/ca/web/santjoandespi/seu-electronica).   En el cas d’impossibilitat de presentació telemàtica per problemes operatius de la plataforma o dificultats tècniques contacteu amb l’Ajuntament mitjançant el número de telèfon 93 480 60 00 per a rebre suport telefònic i/o concertar cita prèvia.
Presencialment: Registre General de l'Ajuntament C/ Camí del Mig, 9 Sant Joan Despí, es recomana demanar cita prèvia.

Termini de presentació d'esmenes cinc dies hàbils del 16/02/2022 al 22/02/2022
 
Ampliació del termini de presentació de sol·licituds: del 26/03/2022 fins al 04/04/2022 (ambdós inclosos):
 
 
Llistat de persones admeses i excloses
 
Llistat definitiu d'admesos i exclosos i data de prova
 
 
Anunci resultats prova i període de presentació de documentació:
 

Període de presentació de documentació 08/07/2022 al 15/07/2022
 

Anunci data entrevista:

 

 

 

➡️ CONVOCATÒRIA PER A LA COBERTURA D'UNA PLAÇA DE TÈCNIC/A MIG DE GESTIÓ, ASSOCIADA AL LLOC DE TREBALL D'ARXIVER/A MUNICIPAL   FINALITZAT

 

Descripció de la plaça

 • Convocatòria concurs-oposició del procés selectiu per a cobrir una plaça vacant de tècnic/a mig de gestió, associada al lloc de treball d’arxiver/a municipal, vacant a la plantilla de funcionaris/es.

Període de presentació d’instàncies

 • Del 23/12/2021 fins el 11/01/2022 (ambdós inclosos)

Detalls de la convocatòria 

 • Tipus de personal: Funcionari/a
 • Denominació: Tècnic/a Mig de Gestió
 • Grup: A2
 • Escala: Administració Especial
 • Sistema de selecció: concurs-oposició

Requisits de la convocatòria

 • Haver complert 16 anys 
 • Estar en possessió del títol de Llicenciat/ada o Grau Universitari equivalent en Documentació, Biblioteconomia o Història
 • Acreditar un grau de coneixement de la llengua catalana equivalent al nivell C1 de la Secretaria de Política Lingüística o certificat equivalent

S'han de presentar les sol·licituds en el model normalitzat d'instància que s’adjunta per a la convocatòria. 

Lloc de presentació de sol·licituds

Es recomana presentar les sol·licituds telemàticament mitjançant la seu electrònica (instància genèrica on line: https://www.seu-e.cat/ca/web/santjoandespi/seu-electronica). Adjuntant la instància normalitzada del procés selectiu i la documentació requerida a les bases especifiques de la convocatòria.


En el cas d’impossibilitat de presentació telemàtica per problemes operatius de la plataforma o dificultats tècniques contacteu amb l’Ajuntament mitjançant el número de telèfon 93 480 60 00 per a rebre suport telefònic i/o concertar cita prèvia.

Presencialment: Registre General de l'Ajuntament C/ Camí del Mig, 9 Sant Joan Despí, es recomana demanar cita prèvia.

  Llistat provisional persones admeses i excloses

   
   

   

  ➡️ OFERTA DE TREBALL DE TÈCNIC/A DE RECURSOS HUMANS   FINALITZAT

   

  Descripció del lloc a cobrir :

  • Jornada i horari : Dilluns a divendres de 08:00 a 14:30 , amb una tarda a especificar .
  • Retribució bruta orientativa: 2.300 €/ mensuals
  • Data d’incorporació: El més aviat possible
  • Tipus de contracte : Funcionari/a interí/na en qualsevol supòsit assenyalats a l’article 10 de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic o contractació laboral en qualsevol modalitat.
  • Període inicial de contractació: 6 mesos, prorrogable.

  Funcions:

  • Tramitar, controlar i anotar totes les altes, baixes i variacions contractuals del personal de la Corporació, i comptabilitza els costos de les nòmines i seguretat social de personal.
  • Gestió del procés de nòmina i seguretat social
  • Càlcul de costos laborals
  • Realitzar el seguiment de les partides pressupostàries del capítol I (despeses de personal), gestionant les partides i determinant possibles desviacions.
  • Controlar el compliment de les normes de treball establertes per l’organització i la legislació vigent, considerant els drets i deures del personal.
  • Atendre consultes i incidències sobre qüestió referent als recursos humans.
  • Realitzar propostes de resolució en matèria de personal, sempre sota la supervisió del seu superior immediat.
  • Emetre  informes corresponents en matèria de personal, a sol·licitud del seu superior immediat o davant de reclamacions administratives o judicials.

  Període de presentació de sol·licituds:

  • 02/12/2021 fins el 17/12/2021 (ambdós inclosos)

  Requisits:

  • Tenir més de 16 anys.
  • Títol universitari o titulació equivalent en ciències jurídiques o econòmiques.
  • Nivell de català exigit : Nivell de suficiència de català ( C1 ) . Aquests coneixements s’acreditaran documentalment.

  Coneixements valorables :

  • Coneixements informàtics en excel,  tractament de la informació escrita, gràfica i numèrica , tractament  de les dades i presentació de continguts.
  • Coneixements en règim retributiu del personal públic i gestió de seguretat social .
  • Coneixements en tipus de personal a l’administració local i el seu règim de cotització

  Valorable experiència prèvia en:

  • Experiència en gestió de nòmines i seguretat social, preferentment en l’administració pública.

  Presentació de sol·licituds:
  S’ha de presentar la sol·licitud amb el model d’instància genèrica. Juntament amb la instància caldrà aportar el currículum .

  Lloc de presentació de sol·licituds:
  Es recomana presentar les sol·licituds telemàticament mitjançant la seu electrònica ( instància genèrica on line : https://www.seu-e.cat/ca/web/santjoandespi/seu-electronica).   En el cas d’impossibilitat de presentació telemàtica per problemes operatius de la plataforma o dificultats tècniques contacteu amb l’Ajuntament mitjançant el número de telèfon 93 480 60 00 per a rebre suport telefònic i/o concertar cita prèvia.
  Presencialment: Registre General de l'Ajuntament C/ Camí del Mig, 9 Sant Joan Despí, es recomana demanar cita prèvia.

   

   
  Anunci de modificació de resultats prova i data entrevista:
   
   

   

  ➡️   CONVOCATÒRIA PER A LA COBERTURA DE DUES PLACES DE SUBALTERN/A  Finalitzat

   

  Descripció de la plaça

  • Convocatòria concurs-oposició del procés selectiu per a cobrir dues places de subaltern/al, vacants a la plantilla de funcionaris/es.

  Període de presentació d’instàncies

  • Del 18/11/2021 fins el 7/12/2021 (ambdós inclosos)

  Detalls de la convocatòria

  • Tipus de personal: Funcionari/a
  • Denominació: Subaltern/a
  • Grup: Agrupació professional
  • Escala: Administració General
  • Sistema de selecció: concurs-oposició,

  Requisits de la convocatòria

  • Haver complert 16 anys
  • De conformitat amb la disposició addicional 6a del Text Refós de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic no s’exigeix cap titulació prevista en el sistema educatiu.
  • Acreditar un grau de coneixement de la llengua catalana equivalent al nivell B1 de la Secretaria de Política Lingüística o certificat equivalent.

  S'han de presentar les sol·licituds en el model normalitzat d'instància que s’adjunta per a la convocatòria.

  Lloc de presentació de sol·licituds

  Es recomana presentar les sol·licituds telemàticament mitjançant la seu electrònica (instància genèrica on line : https://www.seu-e.cat/ca/web/santjoandespi/seu-electronica). Adjuntant la instància normalitzada del procés selectiu i la documentació requerida a les bases especifiques de la convocatòria.
  En el cas d’impossibilitat de presentació telemàtica per problemes operatius de la plataforma o dificultats tècniques contacteu amb l’Ajuntament mitjançant el número de telèfon 93 480 60 00 per a rebre suport telefònic i/o concertar cita prèvia.

  Presencialment: Registre General de l'Ajuntament C/ Camí del Mig, 9 Sant Joan Despí, es recomana demanar cita prèvia.

   
  Llistat definitiu d'admesos i exclosos
   
  Modificació hora inici de la prova de nivell B1 de català, a les 10:30 hores
   
  Declaració responsable per a participar processos selectius
   
   
  Cal aportar els documents justificatius dels mèrits al.legats a la instància el dia de l'entrevista
   
   
   

   

  ➡️  CONVOCATÒRIA BORSA DE TREBALL DE TÈCNIC/A D’ADMINISTRACIÓ GENERAL Finalitzat


  Descripció de la plaça

  • Convocatòria procés selectiu  per a la constitució d’una borsa de treball de personal amb la categoria de Tècnic/a d’administració general.  

  Període de presentació d’instàncies

  • Del  03/11/2021 fins el 22/11/2021  (ambdós inclosos)
  • Ampliació termini fins el 25/11/2021

  Detalls de la convocatòria

  • Tipus de personal: Funcionari/a interí/na en qualsevol supòsit assenyalat a l’article 10 de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic o contractació laboral en qualsevol modalitat.
  • Denominació : Tècnic/a d’administració general
  • Sistema de selecció : Concurs oposició lliure

  Requisits de la convocatòria

  a) Tenir més de 16 anys.

  b) Acreditar que s’està en possessió del possessió del títol de Llicenciat/ada o Grau Universitari equivalent en Dret .
  c) Nivell de català exigit : C1

  S'ha de presentar les sol·licituds en el model d'instància que se adjunta per a la convocatòria.

  Lloc de presentació de sol·licituds:

  Es recomana presentar les sol·licituds telemàticament mitjançant la seu electrònica ( instància genèrica on line : https://www.seu-e.cat/ca/web/santjoandespi/seu-electronica).   En el cas d’impossibilitat de presentació telemàtica per problemes operatius de la plataforma o dificultats tècniques contacteu amb l’Ajuntament mitjançant el número de telèfon 93 480 60 00 per a rebre suport telefònic i/o concertar cita prèvia.
  Presencialment: Registre General de l'Ajuntament C/ Camí del Mig, 9 Sant Joan Despí, es recomana demanar cita prèvia.

   

   

  Anunci llistat persones admeses i excloses, composició tribunal i data d'inici de la prova

  Termini de presentació d'esmenes 10 dies del 02/12/2021 al 17/12/2021
   
  Declaració responsable per participar a la borsa de treball
   
  Anunci definitiu persones admeses i excloses

   

  Anunci data prova teòrica i pràctica

   

  Anunci resultat prova teòrica

   

  Anunci resultat prova pràctica

  Recordeu portar omplerta la declaració responsable per participar a la borsa de treball

   


   

  ➡️  CONTRACTE EN PRÀCTIQUES DE TÈCNIC/A AUXILIAR EN INFORMÀTICA ► Procés finalitzat


  Descripció del lloc a cobrir :

  • Jornada i horari: Complerta (matins i tardes)
  • Retribució bruta orientativa: 1370,61 €/ mensuals
  • Data d’incorporació: El més aviat possible
  • Tipus de contracte: En pràctiques
  • Període inicial de contractació: 6 mesos

  Funcions:

  • Assessorar, informar i valorar les necessitats dels usuaris/es de la Corporació:
  • Atendre i tramitar  les incidències i consultes realitzades pel personal de la Corporació en relació a la instal·lació de programes, configuració de PC's i d'impressores, configuració de correu electrònic i consultes vàries.
  • Presta assistència directa als usuaris que requereixin el seu suport per realitzar tasques de reparació, manteniment o altres consultes
  • Assessora i donar suport tècnic en aplicacions informàtiques al conjunt del personal del holding municipal.
  • Identificar i comprovar l'estat dels equipaments informàtics per a la seva reparació o necessitats de nova adquisició .
  • Col·laborar en el disseny i desenvolupament de programes i aplicacions informàtiques necessàries per l’activitat de la Corporació:
  • Participar en el desenvolupament d'aplicacions informàtiques d'acord amb les de les necessitats , recursos , requisits i normes i estàndards corporatius.
  • Cooperar en el disseny de programes i fitxers interns i en la creació de bases de dades i sistemes operatius necessaris per al desenvolupament d'aplicacions corporatives.
  • Col·labora en el procés de disseny i execució de projectes vinculats als sistemes d’informació i comunicació.

  Període de presentació de sol·licituds:

  • 11/06/2021 fins el 17/06/2021 (ambdós inclosos)

  Requisits:

  • Tenir més de 16 anys.
  • Cicle Formatiu de Grau Superior  en Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa , o equivalent obtingut en el termini màxim de cinc anys abans de la data de contractació.  En casos de persones discapacitades, el període pot ser de set anys.
  • Nivell de català exigit : Nivell de suficiència de català ( C1 ) . Aquests coneixements s’acreditaran documentalment

  Valorable experiència prèvia en:

  • Coneixements sobre programació ( Web i Scripting )
  • Bases de dades ( Microsoft, Oracle i MySQL )
  • Admnistració de sistemes operatius Windows i Linux ( PC’s i Servers )
  • Virtualització ( escriptoris i servidors ) amb VMWare ( Horizon View i ESXI )
  • Configuració de switches
  • Configuració d’antenes de Radioenllaç Ubiquiti
  • Dispositius de seguretat Firewall FortiNet

  Presentació de sol·licituds:

  S’ha de presentar la sol·licitud amb el model d’instància genèrica. Juntament amb la instància caldrà aportar el currículum i la vida laboral.


  Lloc de presentació de sol·licituds

  Atesa la situació d'excepcionalitat provocada per la COVID-19 i per complir amb les recomanacions de les autoritats sanitàries, es recomana presentar les sol·licituds telemàticament mitjançant la seu electrònica ( instància genèrica on line).
   
  En el cas d’impossibilitat de presentació telemàtica per problemes operatius de la plataforma o dificultats tècniques contacteu amb l’Ajuntament mitjançant el número de telèfon 93 480 60 00 per a rebre suport telefònic i/o concertar cita prèvia.

  Presencialment: Registre General de l'Ajuntament C/ Camí del Mig, 9 Sant Joan Despí, amb cita prèvia

   

  * Per a la realització de les entrevistes s’ha portar omplerta la declaració responsable per a participar en el procés selectiu i lliurar-la el mateix dia:

   

  Anunci resultats entrevista:

   


   

   

  ➡️ CONVOCATÒRIA BORSA DE TREBALL DE PERSONAL AMB LA CATEGORIA D’AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA   Finalitzat


  Descripció de la plaça
  • Convocatòria procés selectiu  per a la constitució d’una borsa de treball de personal amb la categoria d’auxiliar administratiu/va.
  Període de presentació d’instàncies
  • Del  27/03/2021 fins el 6/04/2021  (ambdós inclosos)
  Detalls de la convocatòria
  • Tipus de personal :  Funcionari interí en qualsevol supòsit assenyalat a l’article 10 de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic  o contractació laboral en qualsevol modalitat.
  • Denominació: Auxiliar administratiu/va
  • Sistema de selecció : concurs-oposició
  • Bases de la convocatòria i model sol·licitud: descarregar
  Requisits de la convocatòria
  a) Tenir més de 16 anys.
  b) Acreditar que s’està en possessió del títol de ESO, FPI, o títol de Formació Professional de Grau Mitjà , o estar en condicions d’obtenir-lo dins el termini de presentació de sol·licituds.
  c) Nivell de català exigit : C1
  S'ha de presentar les sol·licituds en el model d'instància que se adjunta per a la convocatòria.
   
  Lloc de presentació de sol·licituds:
  Atesa la situació d'excepcionalitat provocada per la COVID-19 i per complir amb les recomanacions de les autoritats sanitàries, es recomana presentar les sol·licituds telemàticament mitjançant la seu electrònica.
  A la pàgina web municipal, a la Seu electrònica, dins de Tràmits on line. Amb la instància normalitzada del procés selectiu.
  En el cas d’impossibilitat de presentació telemàtica per problemes operatius de la plataforma o dificultats tècniques contacteu amb l’Ajuntament mitjançant el número de telèfon 93 480 60 00 per a rebre suport telefònic i/o concertar cita prèvia.
   
   
  Anunci de persones admeses i excloses i data inici de proves:
  Termini de presentació d'esmenes 5 dies del 30/04/2021 al 6/05/2021.
   
  * Per a la realització de les proves s’ha portar omplerta la declaració responsable per a participar en el procés selectiu i lliurar-la el mateix dia de la prova:
   
  Llista definitiva de persones admeses i excloses
   
  Anunci modificació
   
  Resultat de la prova teòrica i 1r exercici prova pràctica
   
  Plantilla de correcció (prova pràctica Auxilliar Administratiu/va)
   
  Convocatòria segon exercici de la prova pràctica
   
   
  Resultat de la segona prova practica i la data de la prova de català del procès selectiu per a la borsa d'auxiliars administratius
  i els criteris de correcció
   
  Canvi de data prova català
   
  Anunci resultat prova català i fase d'oposició
   
  Anunci llistat definitiu i data entrevista
   
  Anunci resultat entrevistes i final procés selectiu

   


   

   

   ➡️ OFERTA DE TREBALL DE TÈCNIC/A MOBILITAT    Termini tancat

   


  Descripció del lloc a cobrir :
  • Jornada i horari : 35,5 ( matins i tardes ).
  • Retribució bruta orientativa: 2600 €/ mensuals
  • Data d’incorporació: El més aviat possible
  • Tipus de contracte : Funcionari/a interí/na en qualsevol supòsit  assenyalat a l’article 10 de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic o contractació laboral en qualsevol modalitat.
  Funcions:
  • Organitzar i facilitar la mobilitat de vehicles , transport públic, bicicletes i vianants al municipi:
  • Gestionar el manteniment i conservació dels diferents elements de la via pública:
  • Planificar, organitzar i gestionar el transport públic urbà i interurbà i de la xarxa ciclista.
  • Elaborar i redactar documents i resolucions tècniques pròpies de l’àmbit de mobilitat i via pública
  • Assessorar i donar suport tècnic en matèria de mobilitat i via pública, tant a nivell intern (Corporació) com a nivell extern (institucions, organismes, empreses, usuaris en general), dins de l'àmbit d'actuació pròpia.
  • Vetllar per la seguretat i salut en el lloc de treball, utilitzant adequadament els equips relacionats amb la seva activitat, d’acord amb els procediments establerts i la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals.
  •  Adoptar mesures tècniques i organitzatives necessàries per donar compliment a la normativa vigent en la matèria, així com mantenir el deure de secret i confidencialitat.

  Període de presentació de sol·licituds:
   
  • Del  31/01/2020  fins al  20/02/2020  (ambdós inclosos)

  Requisits:

  a) Tenir més de 16 anys.
  b) Títol universitari: d’enginyer de camins, canals i ports , graduat en enginyeria civil, enginyer tècnic d’obra pública ( especialitat transport i serveis urbans ) o graduat en enginyeria d’obres públiques ( menció transport i serveis urbans )
  c) Nivell de català exigit: C
  d) Domini d’eines informàtiques, Autocad, Cost Itec, Ofimàtica.

  Mèrits a valorar:

  Experiència en la participació i/o redacció de plans de mobilitat urbans.
  Experiència en la participació i/o redacció d’estudis d’avaluació de la mobilitat generada.
  Experiència en la participació i/o redacció de projectes de mobilitat.

  Presentació de sol·licituds:

  S’ha de presentar les sol·licituds amb el model d’instància genèrica. Juntament amb la instància caldrà aportar el currículum.
  • Presencialment: Registre General de l'Ajuntament C/ Camí del Mig, 9 Sant Joan Despí.
  • Telemàticament : Podeu trobar un model en format electrònic que es troba al web municipal, a l’apartat de Seu electrònica, dins de Tràmits on line.