Esteu aquí

Oferta pública d'ocupació

convoca

 

➡️ CONVOCATÒRIA PER A LA COBERTURA DE DUES PLACES DE SERGENT/A DE POLICIA LOCAL DE LA PLANTILLA DE PERSONAL FUNCIONARI/A (PROMOCIÓ INTERNA)

Període presentació d'instàncies (14/05/2024 fins al 11/06/2024 ambdós inclosos)

 

➡️ CONVOCATÒRIA PER A LA PROVISIÓ, EN COMISSIÓ DE SERVEIS D'UN LLOC DE TREBALL DE RESPONSABLE DE PLANEJAMENT, URBANISME I OBRES DE L'AJUNTAMENT DE SANT JOAN DESPÍ 

Període presentació d'instàncies (14/05/2024 fins al 28/05/2024 ambdós inclosos)

 

➡️ CONVOCATÒRIA PER A LA COBERTURA D'UNA PLAÇA DE ENGINYER/A SUPERIOR, AFECTADA PER LA LLEI 20/2021 DE L'AJUNTAMENT DE SANT JOAN DESPÍ

Període presentació d'instàncies (03/01/2024 fins al 12/01/2024 ambdós inclosos)

 

➡️ CONVOCATÒRIA PER A LA COBERTURA D'UNA PLAÇA DE PERIODISTA,  AFECTADA PER LA LLEI 20/2021 DE L'AJUNTAMENT DE SANT JOAN DESPÍ

Període presentació d'instàncies (03/01/2024 fins al 12/01/2024 ambdós inclosos)

 

➡️ CONVOCATÒRIA PER A LA COBERTURA DE SIS PLACES D'AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA, AFECTADES PER LA LLEI 20/2021 DE L'AJUNTAMENT DE SANT JOAN DESPÍ FINALITZAT

Període presentació d'instàncies (15/12/2023 al 24/12/2023 ambdós inclosos) 

 

➡️ CONVOCATÒRIA PER A LA COBERTURA D'UNA PLAÇA D'EDUCADOR/A SOCIAL , AFECTADA PER LA LLEI 20/2021 DE L'AJUNTAMENT DE SANT JOAN DESPÍ FINALITZAT

Període presentació d'instàncies (24/10/2023 fins al 02/11/2023 ambdós inclosos)

 

➡️ CONVOCATÒRIA PER A LA COBERTURA D'UNA PLAÇA DE TREBALLADOR/A SOCIAL , AFECTADA PER LA LLEI 20/2021 DE L'AJUNTAMENT DE SANT JOAN DESPÍ FINALITZAT

Període presentació d'instàncies (24/10/2023 fins al 02/11/2023 ambdós inclosos)

 

➡️  CONSTITUCIÓ D'UNA BORSA DE TREBALL AMB CATEGORIA D'AGENT DE LA POLICIA LOCAL, MITJANÇANT LA PROVISIÓ TEMPORAL PEL SISTEMA DE COMISIÓ DE SERVEIS FINALITZAT

Període presentació d'instàncies (18/10/2023 fins al 31/10/2023 ambdós inclosos )

 

➡️ CONTRACTE DE PRÀCTIQUES D'UN TÈCNIC/A JURÍDIC/A FINALITZAT

Període presentació d'instàncies (21/09 fins al 04/10 ambdós inclosos )

 

➡️ CONVOCATÒRIA PER A LA CONTRACTACIÓ LABORAL D'UN/A AUXILIAR TÈCNIC/A EN INFORMÀTICA (CONTRACTE DE PRÀCTIQUES)  FINALITZAT

 

➡️ CONVOCATÒRIA PER A LA COBERTURA D'UN LLOC DE TÈCNIC/A AUXILIAR DE PROTOCOL FINALITZAT

 

➡️ CONVOCATÒRIA PER A LA COBERTURA D'UN LLOC DE TÈCNIC/A MITJÀ/ANA DE GESTIÓ DE SUBVENCIONS TERMINI TANCAT

 

➡️ CONVOCATÒRIA PER A LA COBERTURA D'UNA PLAÇA D'OFICIAL 1a XÒFER, AFECTADA PER LA LLEI 20/2021, DE L’AJUNTAMENT DE SANT JOAN DESPÍ  FINALITZAT

 

➡️ CONVOCATÒRIA PER A LA COBERTURA DE TRES PLACES DE TREBALLADOR/A SOCIAL, pel sistema de concurs, de l'Ajuntament de Sant Joan Despí, afectades per la Llei 20/2021  FINALITZAT

 

➡️ CONVOCATÒRIA PER A LA COBERTURA D’UNA PLAÇA D'ORDENANÇA-XOFER , DE L’AJUNTAMENT DE SANT JOAN DESPÍ  FINALITZAT

 

➡️  CONVOCATÒRIA PER A LA COBERTURA DE SIS PLACES D’AGENT DE POLICIA LOCAL DE L’AJUNTAMENT DE SANT JOAN DESPÍ  FINALITZAT

 


 

➡️  CONVOCATÒRIA PER A LA CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL D'1 TÈCNIC/A AUXILIAR SOCIOCULTURAL  TERMINI TANCAT


Descripció del lloc a cobrir:

 • Jornada i horari: Matí i tarda, en horari flexible, segons les necessitats del servei.
 • Retribució bruta orientativa: 2400 €
 • Data d’incorporació: El més aviat possible
 • Contracte laboral temporal
 • Grup: C1
 • Període inicial de contractació: fins a cobrir la vacant

Funcions: 

 • Coordinar, desenvolupar, controlar i avaluar els programes de participació ciutadana i culturals,  sota la supervisió del Cap del servei.
 • Aquelles funcions anàlogues o similars  que li puguin ser assignades.

Període de presentació de sol·licituds:

 • Del 26/03/2024 al 04/04/2024 (ambdós inclosos) 

Requisits:

 • Haver complert 16 anys.
 • Formació necessària:  Batxillerat o equivalent
 • Nivell de català exigit: Nivell de suficiència de català (C1). Aquests coneixements s’acreditaran documentalment.

Presentació de sol·licituds:

S’ha de presentar la sol·licitud amb el model d’instància genèrica. Juntament amb la instància caldrà aportar el currículum (detallat), titulació requerida, document d’identitat, informe de vida laboral i certificat acreditatiu del nivell de suficiència de català (C1).

Lloc de presentació de sol·licituds

Es recomana presentar les sol·licituds telemàticament mitjançant la seu electrònica (instància genèrica on line: https://www.seu-e.cat/ca/web/santjoandespi/seu-electronica). 

 


 

➡️  NOVA CONVOCATÒRIA PER A LA PROVISIÓ DEL LLOC DE TREBALL DE TÈCNIC/A JURISTA DE L'EMPRESA MUNICIPAL DE SANT JOAN DESPÍ ADSA TERMINI TANCAT


Presentació de sol·licituds:


Les sol·licituds per prendre part en la provisió del lloc Tècnic/a Jurista, en les quals els i les aspirants faran constar que reuneixen les condicions exigides a les bases, s'adreçaran al President del Consell d'Administració de ADSA.

El període per a la presentació de sol·licituds finalitza el dia 12 de desembre de 2023  


Presentació de sol·licituds a adsa@ad-sa.com


Les Bases reguladores del procés de selecció d’un lloc de treball “`Tècnic jurídic” publicades al web i promogudes per l’empresa Aparcaments Despí SAU, contemplen que aquest procés pot ser delegat a un organisme extern. Aquest procés es delegat al Departament de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Sant Joan Despí, que a tal efecte, publica el procediment de selecció dels candidats i candidates a cobrir el mencionat lloc de treball:

1- Publicació del document del procés de selecció, a la web Ajuntament Sant Joan Despí (26/01/2024).
2- Convocar als candidats i candidates admesos i admeses per a prova escrita (eliminatòria).
3- Publicació de la llista de candidats i candidates admesos i admeses per la fase entrevista.
4- Publicació del candidats i candidates seleccionats i seleccionades i dels no seleccionats o seleccionades.

 

 

 


 

➡️  CONVOCATÒRIA PER A LA PROVISIÓ DEL LLOC DE TREBALL DE GERENT DE L'EMPRESA MUNICIPAL DE SANT JOAN DESPÍ ADSA TERMINI TANCAT

Presentació de sol·licituds:

Les sol·licituds per prendre part en la provisió del lloc de gerent, en les quals els i les aspirants faran constar que reuneixen les condicions exigides a les bases, s'adreçaran al President del Consell d'Administració de ADSA.

El període per a la presentació de sol·licituds finalitza el dia 7 d'agost de 2023 (TERMINI TANCAT)

Presentació de sol·licituds a adsa@ad-sa.com

Bases de la convocatòria:

 


 

➡️  CONVOCATÒRIA PER A LA COBERTURA D’UNA PLAÇA D’ENGINYER/A TÈCNIC/A , ASSOCIADA AL LLOC DE TREBALL D’ENGINYER/A TÈCNIC/A DE MOBILITAT DE L’AJUNTAMENT DE SANT JOAN DESPÍ FINALITZAT


Descripció de la plaça

 • Convocatòria del procés selectiu per la cobertura d’una plaça d’enginyer/a tècnic/a, associada al lloc de treball d’enginyer/a tècnica de mobilitat , de l’ajuntament de Sant Joan Despí, afectada per la Llei 20/2021.

Període de presentació d’instàncies

 • Del  27/05/2023 fins 05/06/2023 (ambdós inclosos)

Detalls de la convocatòria 

 • Tipus de personal: Funcionari/a 
 • Denominació:  Enginyer/a  tècnic/a, associat al lloc de treball d’enginyer/a tècnic/a de mobilitat
 • Grup: A2
 • Jornada: 37.5 hores, segons necessitats del servei
 • Sistema de selecció: concurs-oposició

Requisits de la convocatòria

 • Haver complert 16 anys.
 • Estar en possessió del títol d’Enginyer/a de camins, canals i ports, graduat en enginyeria civil, enginyer tècnic d’obra pública (especialitat transport i serveis urbans), graduat en enginyeria d’obres públiques (menció transport i serveis urbans), geògraf.
 • Acreditar un grau de coneixement de la llengua catalana equivalent al nivell C1 de la Secretaria de Política Lingüística o certificat equivalent.
 • Les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola hauran de posseir els coneixements de llengua castellana de nivell superior.

S'han de presentar les sol·licituds en el model normalitzat d'instància que s’adjunta per a la convocatòria. 

Lloc de presentació de sol·licituds

Es recomana presentar les sol·licituds telemàticament mitjançant la seu electrònica (instància genèrica on line: https://www.seu-e.cat/ca/web/santjoandespi/seu-electronica). Adjuntant la instància normalitzada del procés selectiu i la documentació requerida a les bases especifiques de la convocatòria.

En el cas d’impossibilitat de presentació telemàtica per problemes operatius de la plataforma o dificultats tècniques contacteu amb l’Ajuntament mitjançant el número de telèfon 93 480 60 00 per a rebre suport telefònic i/o concertar cita prèvia.

Presencialment: Registre General de l'Ajuntament C/ Camí del Mig, 9 Sant Joan Despí.
 

 


➡️  CONVOCATÒRIA PER A LA COBERTURA DE DUES PLACES D’EDUCADOR/A SOCIAL DE L’AJUNTAMENT DE SANT JOAN DESPÍ FINALITZAT


Descripció de la plaça

 • Convocatòria del procés selectiu per la cobertura de dues places d’educador/a social, pel sistema de concurs, de l’Ajuntament de Sant Joan Despí, afectades per la Llei 20/2021.


Període de presentació d’instàncies

 • Del 27/05/2023 al 05/06/2023 ( fins el ambdós inclosos)

Detalls de la convocatòria

 • Tipus de personal: Funcionari/a
 • Denominació: Educador/a social
 • Grup: A2
 • Sistema de selecció: Concurs

Requisits de la convocatòria

 •     Haver complert 16 anys.
 •     Estar en possessió de títol de diplomat/ada o Graduat/ada en Educació Social .
 •     Acreditar un grau de coneixement de la llengua catalana equivalent al nivell C1 de la Secretaria de Política Lingüística o certificat equivalent.
 •     Les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola hauran de posseir els coneixements de llengua castellana de nivell superior.

S'han de presentar les sol·licituds en el model normalitzat d'instància que s’adjunta per a la convocatòria.
 

Lloc de presentació de sol·licituds

    Es recomana presentar les sol·licituds telemàticament mitjançant la seu electrònica (instància genèrica on line: https://www.seu-e.cat/ca/web/santjoandespi/seu-electronica). Adjuntant la instància normalitzada del procés selectiu i la documentació requerida a les bases especifiques de la convocatòria.

En el cas d’impossibilitat de presentació telemàtica per problemes operatius de la plataforma o dificultats tècniques contacteu amb l’Ajuntament mitjançant el número de telèfon 93 480 60 00 per a rebre suport telefònic i/o concertar cita prèvia.

    Presencialment: Registre General de l'Ajuntament C/ Camí del Mig, 9 Sant Joan Despí.
 
 
 
 
 
 

 

➡️  OFERTA DE TREBALL DE TÈCNIC/A AUXILIAR DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS FINALITZAT

 

Descripció del lloc a cobrir

 • Jornada i horari: Dilluns a divendres de 08:00 a 14:30, amb una tarda a especificar.
 • Retribució bruta orientativa: 2400 €
 • Data d’incorporació: El més aviat possible
 • Tipus: Funcionari/a interí/na en qualsevol supòsit assenyalats a l’article 10 de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic. 
 • Grup: C1
 • Període inicial de contractació: 12 mesos, prorrogable.

Funcions: 

 • Promoure la prevenció de riscos laborals a l’organització així com la seva integració.
 • Proposar mesures per al control i reducció dels riscos.
 • Realitzar activitat d’informació i formació als treballadors i treballadores.
 • Vetllar pel compliment del programa de control i reducció de riscos i efectuar personalment les activitats de control de les condicions de treball que tingui assignades.
 • Participar en la planificació de l’activitat preventiva i dirigir les actuacions a desenvolupar en casos d’emergència i primers auxilis.
 • Col·laborar amb el servei de prevenció aliè d’aquest Ajuntament.
 • Planificar l’acció preventiva a desenvolupar.
 • Vetllar per la seguretat i salut en el seu lloc de treball, entre d’altres funcions que li siguin assignades. 

Període de presentació de sol·licituds:

 • Del 26/05/2023 al 09/06/2023 (ambdós inclosos) 

Requisits:

 • Haver complert 16 anys.
 • Estar en possessió del cicle formatiu de grau superior en Prevenció de Riscos Laborals o equivalent.
 • Nivell de català exigit: Nivell de suficiència de català (C1). Aquests coneixements s’acreditaran documentalment.

Presentació de sol·licituds:

S’ha de presentar la sol·licitud amb el model d’instància genèrica. Juntament amb la instància caldrà aportar el currículum (detallat), titulació requerida, document d’identitat, informe de vida laboral i certificat acreditatiu del nivell de suficiència de català (C1).

Lloc de presentació de sol·licituds

Es recomana presentar les sol·licituds telemàticament mitjançant la seu electrònica (instància genèrica on line: https://www.seu-e.cat/ca/web/santjoandespi/seu-electronica). 

En el cas d’impossibilitat de presentació telemàtica per problemes operatius de la plataforma o dificultats tècniques contacteu amb l’Ajuntament mitjançant el número de telèfon 93 480 60 00 per a rebre suport telefònic i/o concertar cita prèvia.

Presencialment: Registre General de l'Ajuntament C/ Camí del Mig, 9 Sant Joan Despí.

 


 

➡️  CONVOCATÒRIA PER A LA COBERTURA D’UNA PLAÇA DE TÈCNIC/A MIG/A DE GESTIÓ, ASSOCIADA AL LLOC DE TREBALL DE TÈCNIC/A ANALISTA DE DADES   FINALITZAT

Descripció de la plaça

 • Convocatòria del procés selectiu per la cobertura d’una plaça de tècnic/a mig/a de gestió, associada al lloc de treball de tècnic/a analista de dades, pel sistema de concurs-oposició, de l’Ajuntament de Sant Joan Despí, afectada per la Llei 20/2021

Període de presentació d’instàncies

 • Del 09/05/2023 fins el 18/05/2023 (ambdós inclosos)

Detalls de la convocatòria

 • Tipus de personal: Funcionari/a de carrera
 • Denominació: Tècnic/a Mig/a de Gestió
 • Grup: A2
 • Jornada: 37.5 hores, segons necessitats del servei
 • Sistema de selecció: concurs-oposició

Requisits de la convocatòria

 • Haver complert 16 anys.
 • Estar en possessió de títol d’Enginyer/a en geomàtica i topografia, enginyer/a en geoinformació i geomàtica, Geògraf especialista en sistemes d’informació geogràfica.
 • Acreditar un grau de coneixement de la llengua catalana equivalent al nivell C1 de la Secretaria de Política Lingüística o certificat equivalent.
 • Les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola hauran de posseir els coneixements de llengua castellana de nivell superior.

S'han de presentar les sol·licituds en el model normalitzat d'instància que s’adjunta per a la convocatòria.

Lloc de presentació de sol·licituds

Es recomana presentar les sol·licituds telemàticament mitjançant la seu electrònica (instància genèrica on line: https://www.seu-e.cat/ca/web/santjoandespi/seu-electronica). Adjuntant la instància normalitzada del procés selectiu i la documentació requerida a les bases especifiques de la convocatòria.
  En el cas d’impossibilitat de presentació telemàtica per problemes operatius de la plataforma o dificultats tècniques contacteu amb l’Ajuntament mitjançant el número de telèfon 93 480 60 00 per a rebre suport telefònic i/o concertar cita prèvia.
Presencialment: Registre General de l'Ajuntament C/ Camí del Mig, 9 Sant Joan Despí.

 


 

➡️ CONVOCATÒRIA PER A LA COBERTURA D’UNA PLAÇA DE TÈCNIC/A MIG/A DE GESTIÓ, ASSOCIADA AL LLOC DE TREBALL DE TÈCNIC/A MIG DE RECURSOS HUMANS  FINALITZAT

Descripció de la plaça

 • Convocatòria per a la cobertura d’una plaça de tècnic/a mig/a de gestió, associada al lloc de treball de tècnic/a mig de recursos humans, pel sistema de concurs-oposició, de l’Ajuntament de Sant Joan Despí, afectada per la Llei 20/2021.

Període de presentació d’instàncies

 • Del 09/05/2023 fins el 18/05/2023 ( ambdós inclosos)

Detalls de la convocatòria

 • Tipus de personal: Funcionari/a de carrera
 • Denominació: Tècnic/a Mig/a de Gestió
 • Grup: A2
 • Jornada: 37.5 hores segons necessitats del servei
 • Sistema de selecció: concurs-oposició

Requisits de la convocatòria

 • Haver complert 16 anys.
 • Estar en possessió de títol de Grau universitari o titulació en Dret o Relacions Laborals.
 • Acreditar un grau de coneixement de la llengua catalana equivalent al nivell C1 de la Secretaria de Política Lingüística o certificat equivalent.

Les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola hauran de posseir els coneixements de llengua castellana de nivell superior.

S'han de presentar les sol·licituds en el model normalitzat d'instància que s’adjunta per a la convocatòria.

Lloc de presentació de sol·licituds

Es recomana presentar les sol·licituds telemàticament mitjançant la seu electrònica (instància genèrica on line: https://www.seu-e.cat/ca/web/santjoandespi/seu-electronica). Adjuntant la instància normalitzada del procés selectiu i la documentació requerida a les bases especifiques de la convocatòria.
En el cas d’impossibilitat de presentació telemàtica per problemes operatius de la plataforma o dificultats tècniques contacteu amb l’Ajuntament mitjançant el número de telèfon 93 480 60 00 per a rebre suport telefònic i/o concertar cita prèvia.

Presencialment: Registre General de l'Ajuntament C/ Camí del Mig, 9 Sant Joan Despí.

 

 


➡️ CONVOCATÒRIA PER A LA COBERTURA D’UNA PLAÇA DE TÈCNIC/A MITJÀ/ANA EN INFORMÀTICA   TERMINI TANCAT

 

Descripció de la plaça

 • Convocatòria del procés de selecció per la cobertura d’una plaça de tècnic/a mitjà/ana en informàtica vacant a la plantilla de personal laboral de l’Ajuntament de Sant Joan Despí.

Període de presentació d’instàncies

 • Del  03/05/2023  fins el 22/05/2023 (ambdós inclosos)

Detalls de la convocatòria

 • Tipus de personal: Laboral
 • Denominació: Tècnic/a mitjà/ana en informàtica
 • Grup: A2 (antic grup B)
 • Jornada: Ordinària, segons necessitats del servei
 • Sistema de selecció: concurs - oposició

Requisits de la convocatòria

1. Tenir la nacionalitat espanyola o de qualsevol dels altres Estats membres de la Unió Europea
2. Haver complert 16 anys i no superar l’edat establerta per a la jubilació forçosa.
3. Posseir la capacitat funcional pel desenvolupament de les tasques.
4. Acreditar que s’està en possessió del títol d’enginyer/a tècnic en informàtica o telecomunicacions o diplomatura en informàtica o telecomunicacions o equivalent, o estar en condicions d’obtenir-lo dins el termini de presentació de sol·licituds. En cas de títols equivalents, s’hauran de presentar homologats per l’organisme competent.
5. Estar en possessió del certificat de nivell C1 de català de la Secretaria de Política Lingüística o equivalent.
6. No haver estat separat/da i/o acomiadat/da, per resolució disciplinària ferma, del servei de cap administració pública, i no trobar-se inhabilitat per sentència ferma per a l’exercici de les funcions públiques.
7. No estar afectat per cap dels motius d’incompatibilitat continguts en la Llei 53/1984 de 26 de desembre, d’incompatibilitat del personal al servei de les administracions Públiques, i la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del personal al servei de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

S'han de presentar les sol·licituds en el model normalitzat d'instància que s’adjunta per a la convocatòria.

Lloc de presentació de sol·licituds

Es recomana presentar les sol·licituds telemàticament mitjançant la seu electrònica (instància genèrica on line: https://www.seu-e.cat/ca/web/santjoandespi/seu-electronica). Adjuntant la instància normalitzada del procés selectiu i la documentació requerida a les bases especifiques de la convocatòria.
En el cas d’impossibilitat de presentació telemàtica per problemes operatius de la plataforma o dificultats tècniques contacteu amb l’Ajuntament mitjançant el número de telèfon 93 480 60 00 per a rebre suport telefònic i/o concertar cita prèvia.
Presencialment: Registre General de l'Ajuntament C/ Camí del Mig, 9 Sant Joan Despí.

 

 

Període d'esmenes de 25/07/20223 al 07/08/2023 (ambdós inclosos) 

 


➡️ PROVISIÓ DE LLOC DE TREBALL, EN RÈGIM DE COMISSIÓ DE SERVEIS PER LA COBERTURA D’UN LLOC DE TREBALL DE CAP DEL DEPARTAMENT D’ESPORTS DE L’AJUNTAMENT DE SANT JOAN DESPÍ    FINALITZAT


Descripció del lloc a cobrir:

 • Denominació: Cap del departament d’Esports.
 • Grup/ subgrup: A1, segons disposa la Llei 3/2008, de 23 d’abril , de l’exercici de les professions de l’esport.
 • Nivell de destí: 24
 • Complement específic: 24.887
 • Jornada: Ordinària, segons necessitats del servei
 • Sistema de provisió: Comissió de serveis amb caràcter voluntari , amb una durada d’un any, prorrogable per un any mes.

Funcions:

Dirigir i gestionar activitats relacionades amb la promoció, la direcció, la gestió, la programació, la planificació, la coordinació, el control i la supervisió dels centre, serveis i establiments esportius de titularitat pública, funcions d’estudi, proposta i assessorament dins el seu àmbit d’actuació i aquelles funcions anàlogues p similar que li puguin ser assignades.

Període de presentació de sol·licituds:

19/04/2023  fins el  28/04/2023 (ambdós inclosos)

Requisits:

 • Ser funcionari de carrera de l’Administració Local del grup de classificació A1.
 • Estar en situació de servei actiu o assimilat.
 • Acreditar el nivell C1 de llengua catalana o equivalent.
 • Estar en possessió de la titulació universitària de Llicenciat/da o graduat/da en educació física o equivalent.
 • Acreditar una experiència mínima de 24 mesos en les funcions del lloc a cobrir.
 • No podran prendre-hi part els funcionaris que es trobin en suspensió d’ocupació ni els traslladats de llocs de treball, ni els destituïts de càrrecs de comandament com a conseqüència d’expedient disciplinari, mentre durin els efectes corresponents. Tampoc no podran prendre-hi part els funcionaris en situació diferent de servei actiu que no hagin romàs el temps mínim exigit per reingressar al servei actiu.
 • No estar afectat per cap dels motius d’incompatibilitat continguts en la Llei 53/1984 de 26 de desembre, d’incompatibilitat del personal al servei de les administracions Públiques, i la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del personal al servei de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.
 • Així mateix les persones candidates hauran de complir els requisit que , amb caràcter general, estableixi l’article 56 i següents del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre , pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic els Empleats Públics.

Presentació de sol·licituds:

Les persones interessades en participar en el procés de selecció hauran d’omplir la sol·licitud específica per aquesta oferta que se’ls facilitarà a l’OAC o a la pàgina web www.sjdespi.net, mitjançant la seu electrònica de l’Ajuntament de Sant Joan Despí, adjuntant, en tot cas, la sol·licitud normalitzada degudament omplerta i signada.


Lloc de presentació de sol·licituds:
Es recomana presentar les sol·licituds telemàticament mitjançant la seu electrònica ( instància genèrica on line : https://www.seu-e.cat/ca/web/santjoandespi/seu-electronica).   En el cas d’impossibilitat de presentació telemàtica per problemes operatius de la plataforma o dificultats tècniques contacteu amb l’Ajuntament mitjançant el número de telèfon 93 480 60 00 per a rebre suport telefònic i/o concertar cita prèvia.
Presencialment: Registre General de l'Ajuntament C/ Camí del Mig, 9 Sant Joan Despí, es recomana demanar cita prèvia.

 

 


 

 

➡️ CONVOCATÒRIA PER A LA COBERTURA D’UNA PLAÇA D’ENGINYER/A TÈCNIC/A, ASSOCIADA AL LLOC DE TREBALL D’ENGINYER/A TÈCNIC/A EN OBRA PÚBLICA, AFECTADA PER LA LLEI 20/2021, PER SISTEMA DE CONCURS    FINALITZAT

 

Descripció de la plaça

 • Convocatòria del procés selectiu per la cobertura d’una plaça d’enginyer/a tècnic/a, associada al lloc de treball d’enginyer/a tècnic/a en obra pública, pel sistema de concurs.

Període de presentació d’instàncies

 • Del  04/04/2023 fins el 13/04/2023 (ambdós inclosos)

Detalls de la convocatòria

 • Tipus de personal: Funcionari/a
 • Denominació: Enginyer/a tècnic/a
 • Grup: A2
 • Sistema de selecció: Concurs

Requisits de la convocatòria

Haver complert 16 anys.
Estar en possessió de títol d’Enginyer/a  tècnic/a en obres públiques o títol que habiliti per a l’exercici d’aquesta professió regulada, segons estableixen les Directives Comunitàries. ( dintre del període de presentació d’instàncies)
Acreditar un grau de coneixement de la llengua catalana equivalent al nivell C1 de la Secretaria de Política Lingüística o certificat equivalent.
Les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola hauran de posseir els coneixements de llengua castellana de nivell superior.

S'han de presentar les sol·licituds en el model normalitzat d'instància que s’adjunta per a la convocatòria.

Lloc de presentació de sol·licituds

Es recomana presentar les sol·licituds telemàticament mitjançant la seu electrònica (instància genèrica on line: https://www.seu-e.cat/ca/web/santjoandespi/seu-electronica) adjuntant la instància normalitzada del procés selectiu i la documentació requerida a les bases especifiques de la convocatòria.
En el cas d’impossibilitat de presentació telemàtica per problemes operatius de la plataforma o dificultats tècniques contacteu amb l’Ajuntament mitjançant el número de telèfon 93 480 60 00 per a rebre suport telefònic i/o concertar cita prèvia.
Presencialment: Registre General de l'Ajuntament C/ Camí del Mig, 9 Sant Joan Despí.

 


➡️ CONVOCATÒRIA PER A LA COBERTURA D’UNA PLAÇA DE TÈCNIC/A AUXILIAR DE GESTIÓ, ASSOCIADA AL LLOC DE TREBALL DE TÈCNIC/A AUXILIAR DE PREMSA, AFECTADA PER LA LLEI 20/2021, PER SISTEMA DE CONCURS    FINALITZAT

 

Descripció de la plaça

 • Convocatòria del procés selectiu per la cobertura d’una plaça de tècnic/a auxiliar de gestió, associada al lloc de treball de tècnic/a auxiliar de premsa, pel sistema de concurs.

Període de presentació d’instàncies

 • Del  04/04/2023 fins el 13/04/2023 (ambdós inclosos)

Detalls de la convocatòria

 • Tipus de personal: Funcionari/a de carrera
 • Denominació: Tècnic/a auxiliar de gestió
 • Grup: C1
 • Sistema de selecció: Concurs

Requisits de la convocatòria

Haver complert 16 anys.
Estar en possessió de títol de batxillerat, tècnic superior corresponent a cicles formatius de grau superior, tècnic especialista corresponent a formació professional de segon grau o un altre d’equivalent o superior. En cas de títols equivalents, s’hauran de presentar homologats per l’organisme competent. En cas de ser un títol obtingut a l’estranger, cal que se’n presenti la corresponent traducció jurada (dins el període de presentació d’instàncies).
Acreditar un grau de coneixement de la llengua catalana equivalent al nivell C1 de la Secretaria de Política Lingüística o certificat equivalent.
Les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola hauran de posseir els coneixements de llengua castellana de nivell superior.

S'han de presentar les sol·licituds en el model normalitzat d'instància que s’adjunta per a la convocatòria.

Lloc de presentació de sol·licituds

Es recomana presentar les sol·licituds telemàticament mitjançant la seu electrònica (instància genèrica on line: https://www.seu-e.cat/ca/web/santjoandespi/seu-electronica) adjuntant la instància normalitzada del procés selectiu i la documentació requerida a les bases especifiques de la convocatòria.

En el cas d’impossibilitat de presentació telemàtica per problemes operatius de la plataforma o dificultats tècniques contacteu amb l’Ajuntament mitjançant el número de telèfon 93 480 60 00 per a rebre suport telefònic i/o concertar cita prèvia.

Presencialment: Registre General de l'Ajuntament C/ Camí del Mig, 9 Sant Joan Despí.

 
 
 

 

➡️ CONVOCATÒRIA PER A LA COBERTURA D’UNA PLAÇA D’OFICIAL DE PALETA, DE CAIRE LABORAL, DE L’AJUNTAMENT DE SANT JOAN DESPÍ, AFECTADA PER LA LLEI 20/2021, PER SISTEMA DE CONCURS    FINALITZAT

 

Descripció de la plaça

 • Convocatòria del procés selectiu per la cobertura d’una plaça d’oficial-a de paleta, associada al lloc de treball oficial-a de manteniment, pel sistema de concurs.

Període de presentació d’instàncies

 • Del  04/04/2023 fins el 13/04/2023 (ambdós inclosos)

Detalls de la convocatòria

 • Tipus de personal: Laboral
 • Denominació: Oficial-a de paleta
 • Grup: C2
 • Sistema de selecció: Concurs

Requisits de la convocatòria

Haver complert 16 anys.
Estar en possessió de títol de formació professional de primer grau, graduat escolar o graduat en educació secundària obligatòria o equivalent. En cas de títols equivalents, s’hauran de presentar homologats per l’organisme competent. (dintre del període de presentació d’instàncies)
Acreditar un grau de coneixement de la llengua catalana equivalent al nivell B1 de la Secretaria de Política Lingüística o certificat equivalent.
Les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola hauran de posseir els coneixements de llengua castellana de nivell superior.
Carnet de conduir B.

S'han de presentar les sol·licituds en el model normalitzat d'instància que s’adjunta per a la convocatòria.

Lloc de presentació de sol·licituds

Es recomana presentar les sol·licituds telemàticament mitjançant la seu electrònica (instància genèrica on line: https://www.seu-e.cat/ca/web/santjoandespi/seu-electronica) adjuntant la instància normalitzada del procés selectiu i la documentació requerida a les bases especifiques de la convocatòria.
En el cas d’impossibilitat de presentació telemàtica per problemes operatius de la plataforma o dificultats tècniques contacteu amb l’Ajuntament mitjançant el número de telèfon 93 480 60 00 per a rebre suport telefònic i/o concertar cita prèvia.

Presencialment: Registre General de l'Ajuntament C/ Camí del Mig, 9 Sant Joan Despí.

 
 
 

 

➡️ OFERTA DE TREBALL D’UN/A TÈCNIC/A SUPERIOR DE GESTIÓ, ADSCRIT/A AL LLOC DE TREBALL DE CAP DEL SERVEI D’EDUCACIÓ, INFÀNCIA I FAMÍLIA    FINALITZAT

 

Descripció del lloc a cobrir

 • Jornada i horari : Dilluns a divendres de 08:00 a 14:30, amb una tarda a especificar.
 • Retribució bruta orientativa: 3500 €/ mensuals
 • Data d’incorporació: El més aviat possible
 • Tipus : Funcionari/a interí/na en qualsevol supòsit assenyalats a l’article 10 de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.
 • Grup/subgrup: A1
 • Període inicial de contractació: 12 mesos, prorrogable.

Funcions

 • Dirigir i gestionar els recursos econòmics, materials i humans del servei per tal d’assegurar el seu bon funcionament i l’assoliment dels objectius d’acord amb les directrius del Regidor-Coordinador de l’Àrea i de la legislació vigent. Funcions d’estudi i proposta dins el seu àmbit d’actuació i aquelles funcions anàlogues o similars que li puguin ser assignades. 

Període de presentació de sol·licituds

 • Del 03/04/2023  fins el  18/04/2023 (ambdós inclosos) 

Requisits

 • Llicenciatura, Grau universitari o titulació equivalent en ciències socials o jurídiques (preferentment en l’àmbit educatiu)
 • Nivell de català exigit: Nivell de suficiència de català (C1). Aquests coneixements s’acreditaran documentalment.

Coneixements necessaris

 • Educació: Coneixements elevats de legislació educativa autonòmica i estatal, estructura i organització del sistema educatiu, organització dels centres educatius, composició i funcionament dels Consells Municipals Escolars, processos d’admissió d’alumnes als centres docents públics, participació de la comunitat educativa, i coneixements intermedis de programes i serveis per a la infància, ordenació curricular dels ensenyaments que es desenvolupin al municipi, treball en xarxa en l'àmbit d'inserció sociolaboral, tipologia i models de gestió de les activitats extraescolars.
 • Normatius: Coneixements intermedis de llenguatge jurídic, dret administratiu i organització administrativa. - Aplicació a la gestió: coneixements intermedis de protecció de dades de caràcter personal, gestió per processos, tècniques d'organització, sistemes de gestió de la qualitat, gestió de projectes i programes i redacció i presentació d'informes.

Experiència

 • Experiència en direcció de serveis, plans i projectes educatius en institucions públiques.

Valorable

 • Coneixements i/o experiència en gestió d’equips i gestió pressupostària.

Presentació de sol·licituds

 • S’ha de presentar la sol·licitud amb el model d’instància genèrica. Juntament amb la instància caldrà aportar el currículum , titulació requerida , document d’identitat i certificat acreditatiu del nivell de suficiència  de  català ( C1 ) i acreditació del mèrits.

Lloc de presentació de sol·licituds

  En el cas d’impossibilitat de presentació telemàtica per problemes operatius de la plataforma o dificultats tècniques contacteu amb l’Ajuntament mitjançant el número de telèfon 93 480 60 00 per a rebre suport telefònic i/o concertar cita prèvia.

 • Presencialment: Registre General de l'Ajuntament C/ Camí del Mig, 9 Sant Joan Despí, es recomana demanar cita prèvia.
 
 
 
Període d'esmenes del 12 al 16 de maig del 2023, (ambdós inclosos)
 
 
Període d'esmenes de 1 al 8 de juny (ambdós inclosos)
 
 

 


➡️ CONVOCATÒRIA PER A LA COBERTURA DE 4 PLACES D’OFICIAL DE MANTENIMENT, DE CAIRE LABORAL, DE L’AJUNTAMENT DE SANT JOAN DESPÍ, AFECTADES PER LA LLEI 20/2021, PER SISTEMA DE CONCURS  FINALITZAT

 

Descripció de la plaça

 • Convocatòria del procés selectiu per la cobertura de quatre places d’oficial-a de manteniment, associades al lloc de treball oficial-a de manteniment, pel sistema de concurs.

Període de presentació d’instàncies

 • Del 15/03/2023 fins el 24/03/2023 ( fins el ambdós inclosos)

Detalls de la convocatòria

 • Tipus de personal: Laboral
 • Denominació: Oficial-a de manteniment
 • Grup: C2
 • Sistema de selecció: Concurs

Requisits de la convocatòria

 • Haver complert 16 anys.
 • Estar en possessió de títol de formació professional de primer grau, graduat escolar o graduat en educació secundària obligatòria o equivalent. En cas de títols equivalents, s’hauran de presentar homologats per l’organisme competent. ( dintre del període de presentació d’instàncies)
 • Acreditar un grau de coneixement de la llengua catalana equivalent al nivell B1 de la Secretaria de Política Lingüística o certificat equivalent.
 • Les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola hauran de posseir els coneixements de llengua castellana de nivell superior.
 • Carnet de conduir B.

S'han de presentar les sol·licituds en el model normalitzat d'instància que s’adjunta per a la convocatòria.

Lloc de presentació de sol·licituds

 • Es recomana presentar les sol·licituds telemàticament mitjançant la seu electrònica (instància genèrica on line: https://www.seu-e.cat/ca/web/santjoandespi/seu-electronica). Adjuntant la instància normalitzada del procés selectiu i la documentació requerida a les bases especifiques de la convocatòria.

  En el cas d’impossibilitat de presentació telemàtica per problemes operatius de la plataforma o dificultats tècniques contacteu amb l’Ajuntament mitjançant el número de telèfon 93 480 60 00 per a rebre suport telefònic i/o concertar cita prèvia.

 • Presencialment: Registre General de l'Ajuntament C/ Camí del Mig, 9 Sant Joan Despí.
 
 
 

 

➡️ OFERTA DE TREBALL: GERENT DE L'EMPRESA MUNICIPAL 


Convocatòria de l'empresa municipal de Sant Joan Despí, Aparcamientos Despí S.A.U. (ADSA), per tal de proveir el lloc de gerent de la societat.

Podeu consultar les bases de l'oferta al document adjunt:

PDF DE LES BASES

Termini de presentació de sol·licituds fins el 8 d'abril

Per a més informació i presentació de candidatures:

Societat municipal ADSA
Avinguda de Barcelona, 83-85  
Tel. 93 477 03 11
Correu-e: adsa@ad-sa.com

 


 

➡️ OFERTA DE TREBALL DE DOS TÈCNICS/QUES MITJANS/NES DE GESTIÓ, ADSCRITS AL DEPARTAMENT DE SERVEIS ECONÒMICS   FINALITZAT

 

Descripció del lloc a cobrir:

 • Jornada i horari : Dilluns a divendres de 08:00 a 14:30, amb una tarda a especificar.
 • Retribució bruta orientativa: 2420 €/ mensuals
 • Data d’incorporació: El més aviat possible
 • Tipus: Funcionari/a interí/na en qualsevol supòsit assenyalats a l’article 10 de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.
 • Grup: A2
 • Període inicial de contractació: 6 mesos, prorrogable.

Funcions:

 • Assessorar i donar suport tècnic en matèria de comptabilitat pública, tant a nivell intern (Corporació) com a nivell extern (institucions, organismes, empreses, usuaris en general), dins de l’àmbit d’actuació pròpia.
 • Supervisar la comptabilització de les operacions derivades de l’execució del pressupost de despeses, d’ingressos i de les operacions no pressupostàries de la Corporació.
 • Donar suport i assistència a l’elaboració i gestió del pressupost de la Corporació i del Compte General d’acord amb les directrius de l’interventor.
 • Formació de plans, calendaris i pressupostos de Tresoreria.
 • Donar suport i assistència a la organització de la custodia de fons, valors i efectes d’acord amb les directrius  establertes per la Tresorera.
 • La preparació de pagaments i cobraments d’acord amb el Pla de disposició de fons i les directrius de la Tresorera.
 • Emetre informes i treballs d’ordre tècnic derivats de l’acompliment de les tasques de comptabilitat i tresoreria i acompliment de les tasques pressupostàries de la Corporació.

Període de presentació de sol·licituds:

 • 08/03/2023 fins el 21/03/2023 ( ambdós inclosos) 

Requisits:

 • Haver complert 16 anys.
 • Estar en possessió de títol universitari de grau en Economia, Dret, Administració i Direcció d’Empreses o titulació equivalent.
 • Nivell de català exigit: Nivell de suficiència de català (C1). Aquests coneixements s’acreditaran documentalment.

Valorable:

 • Experiència prèvia en serveis econòmics en administracions públiques.
 • Coneixements d’eines informàtiques i programes de gestió comptable en l’àmbit públic.

Presentació de sol·licituds:

S’ha de presentar la sol·licitud amb el model d’instància genèrica. Juntament amb la instància caldrà aportar el currículum, titulació requerida, document d’identitat i certificat acreditatiu del nivell de suficiència de català ( C1 ).

Lloc de presentació de sol·licituds:

 • Es recomana presentar les sol·licituds telemàticament mitjançant la seu electrònica ( instància genèrica on line : https://www.seu-e.cat/ca/web/santjoandespi/seu-electronica).
 

 • En el cas d’impossibilitat de presentació telemàtica per problemes operatius de la plataforma o dificultats tècniques contacteu amb l’Ajuntament mitjançant el número de telèfon 93 480 60 00 per a rebre suport telefònic i/o concertar cita prèvia.
 • Presencialment: Registre General de l'Ajuntament C/ Camí del Mig, 9 Sant Joan Despí, es recomana demanar cita prèvia.

Període de presentació d'esmenes: del 29/03/2023 al 04/04/2023

PDF icon Anunci_llistat_persones_admeses_i_excloses_definitiu_i_data_de_les_proves.pdf

 

 


 

 

➡️ OFERTA DE TREBALL DE TÈCNIC/A AUXILIAR, ADSCRIT AL DEPARTAMENT DE CONTRACTACIÓ   FINALITZAT

 

Descripció del lloc a cobrir:

 • Jornada i horari: Dilluns a divendres de 08:00 a 14:30, amb una tarda a especificar.
 • Retribució bruta orientativa: 2400 €/ mensuals
 • Data d’incorporació: El més aviat possible
 • Tipus: Funcionari/a interí/na en qualsevol supòsit assenyalats a l’article 10 de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic. 
 • Grup: C1
 • Període inicial de contractació: 6 mesos, prorrogable.

Funcions:

 • Tramitar expedients de licitació, des de la fase de preparació fins a la formalització dels contractes i fer-ne el seguiment.
 • Donar suport i/o tramitar les pròrrogues, modificacions, i altres procediments administratius en general que es tramiten al departament.
 • Donar suport i informació a la resta de departaments municipals en la tramitació d’expedients de contractació.
 • Publicació i gestió del perfil del contractant de l’Ajuntament de Sant Joan Despí / Plataforma de serveis de contractació pública; i publicació anuncis al DOUE
 • Operativa de comunicació de dades i manteniment del cicle de vida d’un contracte al Registre Públic de contractes de la Generalitat de Catalunya.
 • Col·laborar en el manteniment  actualitzat de la base de dades dels expedients del departament per a l’extracció de dades estadístiques.
 • Qualsevol altra tasca que es pugui encomanar per part de la Cap de Contractació, superior jeràrquic o responsable immediat en relació a les funcions assignades al lloc de treball.

Període de presentació de sol·licituds:

 • 02/02/2023 fins el 15/02/2023 (ambdós inclosos)

Requisits:

 • Haver complert 16 anys.
 • Estar en possessió del cicle formatiu de grau superior (CFGS) en Administració i finances o equivalent.
 • Nivell de català exigit: Nivell de suficiència de català (C1). Aquests coneixements s’acreditaran documentalment.

Valorable:

 • Valorable experiència prèvia en les funcions de tramitació d’expedients de Contractació i de gestió de processos administratius.
 • Valorable experiència prèvia en el Registre públic de contractes del sector públic i en el Perfil del contractant.
 • Coneixement d’eines ofimàtiques: Word, Excel.

Presentació de sol·licituds:

 • S’ha de presentar la sol·licitud amb el model d’instància genèrica. Juntament amb la instància caldrà aportar el currículum, titulació requerida, document d’identitat i certificat acreditatiu del nivell de suficiència de català ( C1 ) .

Lloc de presentació de sol·licituds:

 • Es recomana presentar les sol·licituds telemàticament mitjançant la seu electrònica ( instància genèrica on line : https://www.seu-e.cat/ca/web/santjoandespi/seu-electronica).
 

 • En el cas d’impossibilitat de presentació telemàtica per problemes operatius de la plataforma o dificultats tècniques contacteu amb l’Ajuntament mitjançant el número de telèfon 93 480 60 00 per a rebre suport telefònic i/o concertar cita prèvia.
 • Presencialment: Registre General de l'Ajuntament C/ Camí del Mig, 9 Sant Joan Despí, es recomana demanar cita prèvia.

 

Període de presentació d'esmenes és del 20/02/2023 al 24/02/2023

 


 

➡️ CONVOCATÒRIA PER A LA COBERTURA D’UNA PLAÇA D’ENGINYER/A TÈCNIC/A VACANT A LA PLANTILLA DE PERSONAL FUNCIONARI   FINALITZAT

 

Descripció de la plaça:

 • Convocatòria concurs-oposició del procés selectiu per a cobrir una plaça vacant d’Enginyer/a tècnic/a, de la plantilla de personal funcionari.

Període de presentació d’instàncies

 • Del 27/01/2023 al 15/02/2023
 • Període ampliació del termini de presentació d'instàncies del 25/02/2023 al 06/03/2023 ( ambdós inclosos )

Detalls de la convocatòria 

 • Tipus de personal: Funcionari/ària
 • Denominació: Enginyer/a Tècnic/a 
 • Grup: A2
 • Escala: Administració especial
 • Sistema de selecció: concurs-oposició

Requisits de la convocatòria

 • Haver complert 16 anys i no superar l’edat establerta per a la jubilació forçosa.
 • Estar en possessió de títol d’enginyer/a industrial o diplomatura equivalent. En cas de títols equivalents, s’hauran de presentar homologats per l’organisme competent.( dintre del període de presentació d’instàncies) 
 • Acreditar un grau de coneixement de la llengua catalana equivalent al nivell C1 de la Secretaria de Política Lingüística o certificat equivalent.

S'han de presentar les sol·licituds en el model normalitzat d'instància que s’adjunta per a la convocatòria. 

Lloc de presentació de sol·licituds

 • Es recomana presentar les sol·licituds telemàticament mitjançant la seu electrònica (instància genèrica on line : https://www.seu-e.cat/ca/web/santjoandespi/seu-electronica). Adjuntant la instància normalitzada del procés selectiu i la documentació requerida a les bases especifiques de la convocatòria.
 • 
En el cas d’impossibilitat de presentació telemàtica per problemes operatius de la plataforma o dificultats tècniques contacteu amb l’Ajuntament mitjançant el número de telèfon 93 480 60 00 per a rebre suport telefònic i/o concertar cita prèvia.
 • Presencialment: Registre General de l'Ajuntament C/ Camí del Mig, 9 Sant Joan Despí.

 

* Període de presentació d'esmenes del 22/03/2022 fins a 04/04/202

PDF icon anunci_data_proves_enginyer_a_tecnic_a.pdf

 


 

 

➡️ OFERTA DE TREBALL DE TÈCNIC/A MITJÀ/NA , ADSCRIT/A  AL DEPARTAMENT DE SECRETARIA   FINALITZAT

 

Descripció del lloc a cobrir:

 • Jornada i horari : Dilluns a divendres de 08:00 a 14:30, amb una tarda a especificar.
 • Retribució bruta orientativa: 2330 €/ mensuals
 • Data d’incorporació: El més aviat possible
 • Tipus : Funcionari/a interí/na en qualsevol supòsit assenyalats a l’article 10 de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic. 
 • Grup: A2
 • Període inicial de contractació: 6 mesos, prorrogable.

Funcions: 

 • Control, actualització, rectificació i seguiment de l’inventari general de béns i drets municipal i de l’inventari del Patrimoni Municipal del Sòl i l’Habitatge, així com la realització d’informes sobre la matèria.
 • Suport tècnic administratiu a la Secretaria General. Seguiment i gestió dels processos administratius del Departament de Secretaria, tasques complexes de gestió administrativa, preparació d’informes i resums d’activitats sota els criteris de la Secretària General de la Corporació i aquelles funcions anàlogues similars que li puguin ser assignades.
 • Qualsevol altre funció anàloga pròpia del departament que li siguin assignades.

Període de presentació de sol·licituds:

 • 16/12/2022  fins el  30/12/2022 (ambdós inclosos) 

Requisits:

 • Haver complert 16 anys.
 • Grau universitari o titulació equivalent en la branca de coneixements de Ciències Socials i Jurídiques.
 • Nivell de català exigit : Nivell de suficiència de català ( C1 ) . Aquests coneixements s’acreditaran documentalment.
 • Coneixements en Excel

Valorable

 • Valorable experiència prèvia en actualització, rectificació i seguiment de l’inventari general de béns, així com experiència prèvia en qualsevol Administració, preferentment administració local i en gestió de processos administratius.
 • Valorable experiència prèvia en programes informàtics de gestió de patrimoni i programes informàtics de tramitació d’expedients administratius.

Presentació de sol·licituds:

 • S’ha de presentar la sol·licitud amb el model d’instància genèrica. Juntament amb la instància caldrà aportar el currículum, titulació requerida i certificat acreditatiu del nivell de suficiència  de  català ( C1 ).

Lloc de presentació de sol·licituds:

 • Es recomana presentar les sol·licituds telemàticament mitjançant la seu electrònica ( instància genèrica on line : https://www.seu-e.cat/ca/web/santjoandespi/seu-electronica).
 
En el cas d’impossibilitat de presentació telemàtica per problemes operatius de la plataforma o dificultats tècniques contacteu amb l’Ajuntament mitjançant el número de telèfon 93 480 60 00 per a rebre suport telefònic i/o concertar cita prèvia.
 • Presencialment: Registre General de l'Ajuntament C/ Camí del Mig, 9 Sant Joan Despí, es recomana demanar cita prèvia.

 

Període de presentació d'esmenes és del 03/01/2023 al 10/01/2023

 


 

➡️ CONVOCATÒRIA PER A LA COBERTURA DE DUES PLACES DE SERGENT/A DE POLICIA LOCAL DE LA PLANTILLA DE PERSONAL FUNCIONARI/A (PROMOCIÓ INTERNA)  FINALITZAT

Descripció de la plaça

 • Convocatòria concurs-oposició del procés selectiu per a cobrir dues places vacants de sergent/a de policia local,  de la plantilla de personal funcionari/a.

Període de presentació d’instàncies

 • Del  9/12/2022 fins el  29/12/2022 ( fins el ambdós inclosos)

Detalls de la convocatòria

 • Tipus de personal: Funcionari/ària
 • Denominació: Sergent/a policia local
 • Grup: C1
 • Sistema de selecció: concurs-oposició, (promoció interna)

Requisits de la convocatòria

 • Haver complert 16 anys
 • Tenir una antiguitat mínima de 2 anys com a funcionari/a de carrera en la categoria de caporal/a a l’Ajuntament de Sant Joan Despí..
 • Estar en alguna de les situacions administratives següents: servei actiu, serveis especials, servei en comunitats autònomes o serveis en altres administracions.
 • Titulació; Batxillerat, tècnic superior corresponent a cicles formatius de grau superior, tècnic especialista corresponent a formació professional de segon grau o un altre d’equivalent o superior. En cas de títols equivalents s’hauran de presentar homologats per l’organisme competent.  
 • Acreditar un grau de coneixement de la llengua catalana equivalent al nivell B2 de la Secretaria de Política Lingüística o certificat equivalent.
 • Estar en possessió dels permisos de conduir de les classes A,B.

S'han de presentar les sol·licituds en el model normalitzat d'instància que s’adjunta per a la convocatòria.

Lloc de presentació de sol·licituds

Es recomana presentar les sol·licituds telemàticament mitjançant la seu electrònica (instància genèrica on line: https://www.seu-e.cat/ca/web/santjoandespi/seu-electronica). Adjuntant la instància normalitzada del procés selectiu i la documentació requerida a les bases especifiques de la convocatòria.
En el cas d’impossibilitat de presentació telemàtica per problemes operatius de la plataforma o dificultats tècniques contacteu amb l’Ajuntament mitjançant el número de telèfon 93 480 60 00 per a rebre suport telefònic i/o concertar cita prèvia.

Presencialment: Registre General de l'Ajuntament C/ Camí del Mig, 9 Sant Joan Despí.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

➡️  CONVOCATÒRIA PER A LA COBERTURA D’UNA PLAÇA D’OFICIAL DE MANTENIMENT, RESERVADA A TORN DE PROMOCIÓ INTERNA DE PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL   - Finalitzat   

 

Descripció de la plaça

 • Convocatòria concurs-oposició del procés selectiu per a cobrir una plaça vacant d’oficial de manteniment, per torn de promoció interna, de la plantilla de personal laboral.

Període de presentació d’instàncies

 • Del 12/11/2022  fins el  1/12/2022 ( fins el ambdós inclosos)

Detalls de la convocatòria

 • Tipus de personal: Laboral
 • Denominació: Oficial de manteniment
 • Sistema de selecció: concurs-oposició, (promoció interna)

Requisits de la convocatòria

 • Haver complert 16 anys
 • Ser funcionari/ària o personal laboral fix en actiu i tenir una antiguitat mínima de dos anys de servei ininterromput en el grup de classificació agrupació professional a l’Ajuntament de Sant Joan Despí.
 • Estar en alguna de les situacions administratives següents: servei actiu, serveis especials, servei en comunitats autònomes o serveis en altres administracions.
 • Estar en possessió del certificat de nivell B1 de català de la Secretaria de Política Lingüística o equivalent.
 • Estar en possessió de títol de formació professional de primer grau, graduat escolar o ESO. En cas de títols equivalents, s’hauran de presentar homologats per l’organisme competent.

S'han de presentar les sol·licituds en el model normalitzat d'instància que s’adjunta per a la convocatòria.

Lloc de presentació de sol·licituds

En el cas d’impossibilitat de presentació telemàtica per problemes operatius de la plataforma o dificultats tècniques contacteu amb l’Ajuntament mitjançant el número de telèfon 93 480 60 00 per a rebre suport telefònic i/o concertar cita prèvia.

 • Presencialment: Registre General de l'Ajuntament C/ Camí del Mig, 9 Sant Joan Despí.

 


 

➡️  CONVOCATÒRIA PER A LA COBERTURA D’UNA PLAÇA DE TÈCNIC/A MIG DE GESTIÓ, ASSOCIADA AL LLOC DE TREBALL DE TÈCNIC/A MIG DE CONTRACTACIÓ DE PLANTILLA DE PERSONAL FUNCIONARI (TORN DE PROMOCIÓ INTERNA) Finalitzat   

 

Descripció de la plaça

 • Convocatòria concurs-oposició del procés selectiu per a cobrir una plaça vacant de tècnic/a mig de Gestió, associada al lloc de treball de tècnic/a mig de contractació, per torn de promoció interna, de la plantilla de personal funcionari.

Període de presentació d’instàncies

 • Del  12/07/2022 fins el 1/08/2022 ( fins el ambdós inclosos)

Detalls de la convocatòria

 • Tipus de personal: Funcionari/ària
 • Denominació: Tècnic/a Mig de Gestió
 • Grup: A, subgrup A2
 • Escala: Administració especial
 • Sistema de selecció: concurs-oposició, (promoció interna)

Requisits de la convocatòria

 • Haver complert 16 anys
 • Ser funcionari/ària en actiu i tenir una antiguitat mínima de dos anys de servei ininterromput com a funcionari/ària de carrera, en el grup de classificació C, subgrup C1, en la categoria d’administratiu a l’Ajuntament de Sant Joan Despí.
 • Estar en alguna de les situacions administratives següents: servei actiu, serveis especials, servei en comunitats autònomes o serveis en altres administracions.
 • Estar en possessió de títol universitari oficial de grau o diplomat universitari. En cas de títols equivalents, s’hauran de presentar homologats per l’organisme competent.( dintre del període de presentació d’instànces)
 • Acreditar un grau de coneixement de la llengua catalana equivalent al nivell C1 de la Secretaria de Política Lingüística o certificat equivalent.

S'han de presentar les sol·licituds en el model normalitzat d'instància que s’adjunta per a la convocatòria.

Lloc de presentació de sol·licituds

Es recomana presentar les sol·licituds telemàticament mitjançant la seu electrònica (instància genèrica on line : https://www.seu-e.cat/ca/web/santjoandespi/seu-electronica). Adjuntant la instància normalitzada del procés selectiu i la documentació requerida a les bases especifiques de la convocatòria.

 En el cas d’impossibilitat de presentació telemàtica per problemes operatius de la plataforma o dificultats tècniques contacteu amb l’Ajuntament mitjançant el número de telèfon 93 480 60 00 per a rebre suport telefònic i/o concertar cita prèvia.

Presencialment: Registre General de l'Ajuntament C/ Camí del Mig, 9 Sant Joan Despí.

 

Anunci del llistat de persones admeses i excloses del procés selectiu:

 
 
Anunci del resultat de les proves del procés selectiu:
 
 
 

 

➡️  CONTRACTE DE PRÀCTIQUES D’UN/A TÈCNIC/A DE COMPTABILITAT I PRESSUPOST    Finalitzat   

 

Descripció del lloc a cobrir:

 • Jornada i horari : Dilluns a divendres de 8:00 a 14:30 h , amb una tarda a especificar.
 • Retribució bruta orientativa: 2330 €  
 • Data d’incorporació: El més aviat possible.
 • Tipus de contracte : Contracte formatiu per a l’obtenció de la pràctica professional.
 • Durada inicial del contracte : 6 mesos, prorrogables.

Funcions:

 • Donar suport i assistència a l’ elaboració del pressupost de la Corporació i de les seves modificacions de crèdit.
 • Emetre informes i treballs d’ordre tècnic en matèria de gestió pressupostària.
 • Dirigir i coordinar les tasques comptables de la Corporació: tant pel que fa el registre de les operacions com les derivades de la emissió de la informació. comptable, la informació periòdica a altres administracions i la rendició dels comptes.
 • Donar suport a les funcions de control intern i de control financer que te encomanades la Intervenció General.
 • Assessorar i orientar sobre els aspectes pressupostaris dels diferents àmbits organitzatius.


Període de presentació de sol·licituds:

 • 08/07/2022 fins el 15/07/2022 ( ambdós inclosos )

Requisits:

 • Haver complert 16 anys.
 • Estar en possessió del títol universitari o equivalent en l’àmbit econòmic o comptable ,  obtingut en el termini màxim de 3 anys abans de la data de contractació. En els casos de persones discapacitades  el període és de 5 anys.
 • Nivell de català exigit : Nivell de suficiència de català ( C1 ). Aquests coneixements s’acreditaran documentalment.

Valorable:

Es valorarà l’expedient acadèmic

Presentació de sol·licituds:
S’ha de presentar la sol·licitud amb el model d’instància genèrica. Juntament amb la instància caldrà aportar el currículum , titulació , informe de vida laboral i certificat acreditatiu del nivell de suficiència  de  català ( C1 )  .


Lloc de presentació de sol·licituds:
Es recomana presentar les sol·licituds telemàticament mitjançant la seu electrònica ( instància genèrica on line : https://www.seu-e.cat/ca/web/santjoandespi/seu-electronica).   En el cas d’impossibilitat de presentació telemàtica per problemes operatius de la plataforma o dificultats tècniques contacteu amb l’Ajuntament mitjançant el número de telèfon 93 480 60 00 per a rebre suport telefònic i/o concertar cita prèvia.
Presencialment: Registre General de l'Ajuntament C/ Camí del Mig, 9 Sant Joan Despí, es recomana demanar cita prèvia.

 

 

 

Anunci resultats entrevista:

 


 

➡️  OFERTA DE TREBALL DE TÈCNIC/A DE GESTIÓ DE SUBVENCIONS  Finalitzat   

 

Descripció del lloc a cobrir:

 • Jornada i horari: Dilluns a divendres de 08:00 a 14:30, amb una tarda a especificar.
 • Retribució bruta orientativa: 2200 €/ mensuals.
 • Data d’incorporació: El més aviat possible.
 • Tipus de contracte : Funcionari/a interí/na en qualsevol supòsit assenyalats a l’article 10 de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.
 • Categoria professional: Tècnic/a auxiliar (C1)
 • Període de contractació: 3 anys. 

Funcions:

 • Confeccionar els expedients administratius de sol·licitud, execució i justificació de les diferents subvencions del programa Next Generation EU i de la resta de subvencions atorgades a l’Ajuntament en aquest moment.
 • Coordinar amb altres departaments i tècnics municipals per tal d’obtenir la documentació necessària de cada expedient.
 • Gestionar, controlar i executar ales partides pressupostàries assignades.
 • Tramitar manual o electrònicament tots els expedients.
 • Preparar els acords per l’aprovació del Tinent d’Alcaldia, Junta de Govern o Ple relacionats amb el seu àmbit d’actuació.
 • Vetllar per la seguretat i salut en el seu lloc de treball, utilitzant adequadament els equips relacionats amb la seva activitat, d’acord amb els procediments establerts i la normativa vigent en la matèria de prevenció de riscos laborals.
 • Pel que fa al tractament de dades de caràcter personal, adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries per donar compliment a la normativa vigent en la matèria, així com mantenir el deure de secret i confidencialitat (que es mantindran una vegada acabada la seva vinculació amb l’Ajuntament).

Període de presentació de sol·licituds:

 • Del 08/07/2022 fins al 15/07/2022 (ambdós inclosos)

Requisits:

a) Haver complert 16 anys.
b) Estar en possessió del cicle formatiu de grau superior (CFGS) en Administració i finances o equivalent. 
c) Nivell de català exigit: Nivell de suficiència de català (C1). Aquests coneixements s’acreditaran documentalment.
 

Valorable experiència prèvia en:

 • Es valorarà l’experiència prèvia en les funcions de gestió de subvencions i titulacions superiors relacionades amb la comptabilitat. 

Presentació de sol·licituds:

S’ha de presentar la sol·licitud amb el model d’instància genèrica. Juntament amb la instància caldrà aportar el currículum, titulació requerida i certificat acreditatiu del nivell de suficiència de català (C1).

Lloc de presentació de sol·licituds:

Es recomana presentar les sol·licituds telemàticament mitjançant la seu electrònica (instància genèrica on line: https://www.seu-e.cat/ca/web/santjoandespi/seu-electronica). 

En el cas d’impossibilitat de presentació telemàtica per problemes operatius de la plataforma o dificultats tècniques contacteu amb l’Ajuntament mitjançant el número de telèfon 93 480 60 00 per a rebre suport telefònic i/o concertar cita prèvia.

Presencialment: Registre General de l'Ajuntament C/ Camí del Mig, 9 Sant Joan Despí, es recomana demanar cita prèvia.

 

Periode de presentació d'esmenes és del 21/07/2022 fins 25/07/2022.

 

 

➡️  CONCURS DE MOBILITAT HORITZONTAL DE LA PLAÇA D’INSPECTOR/A DE POLICIA LOCAL DE L’AJUNTAMENT DE SANT JOAN DESPÍ  PROCÉS FINALITZAT

 

Descripció del lloc:

 • Convocatòria concurs de mobilitat horitzontal de la plaça d’Inspector/a de policia local.

Període de presentació d’instàncies

 • Del  19/05/2022 fins el  7/06/2022 (ambdós inclosos)

Detalls de la convocatòria :

 • Tipus de personal : Funcionari/a
 • Denominació: Inspector/a de policia local
 • Grup: A2
 • Nivell de Destí: 24
 • Complement específic: 41.450 euros anyals
 • Jornada: 40 hores setmanals, plena disponibilitat
 • Funcions: Dirigir, coordinar, gestionar i avaluar els recursos econòmics, materials i humans del cos de Policia Local per tal d'assolir els objectius fixats per l'equip de Govern en matèria de seguretat i les funcions que s'especifiquen a la legislació vigent sobre Policia Local en els àmbits de policia administrativa (seguretat ciutadana, trànsit, normativa municipal), policia judicial i policia assistencial.

Forma de provisió: concurs mobilitat horitzontal

Requisits de la convocatòria

 • Pot participar en aquesta convocatòria el personal funcionari de l’Administració Local de municipis de Catalunya, diferents al convocant, amb una antiguitat superior a dos anys en aquesta categoria.
 • Estar en situació de servei actiu o assimilat.
 • Acreditar el nivell C1 de la Junta Permanent de Català
 • Estar en possessió del títol d’enginyer/a tècnic/a, diplomat/a universitari de primer cicle, d’arquitecte/a tècnica o un altre d’equivalent o superior
 • Estar en possessió dels permisos de conduir A2 i B.

S'ha de presentar les sol·licituds en el model d'instància que se adjunta per a la convocatòria.

Lloc de presentació de sol·licituds
Es recomana presentar les sol·licituds telemàticament mitjançant la seu electrònica (instància genèrica on line : https://www.seu-e.cat/ca/web/santjoandespi/seu-electronica). Adjuntant la instància normalitzada del procés selectiu i la documentació requerida a les bases especifiques de la convocatòria.
En el cas d’impossibilitat de presentació telemàtica per problemes operatius de la plataforma o dificultats tècniques contacteu amb l’Ajuntament mitjançant el número de telèfon 93 480 60 00 per a rebre suport telefònic i/o concertar cita prèvia.

Presencialment: Registre General de l'Ajuntament C/ Camí del Mig, 9 Sant Joan Despí, es recomana demanar cita prèvia.

 


 

➡️  CONVOCATÒRIA PER A LA COBERTURA D’UNA PLAÇA DE TÈCNIC/A MITJÀ/ANA EN INFORMÀTICA PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL   Finalitzat   

 

Descripció de la plaça

 • Convocatòria concurs-oposició del procés selectiu per a cobrir una plaça vacant de tècnic/a mitjà/ana en informàtica, vacant a la plantilla de personal laboral.

Període de presentació d’instàncies

 • Del  19/05/2022  fins el  7/06/2022 (fins el ambdós inclosos)

Detalls de la convocatòria

 • Tipus de personal: Laboral
 • Denominació: Tècnic/a Mitjà/ana Informàtica
 • Grup: A2
 • Sistema de selecció: concurs-oposició,

Requisits de la convocatòria

 • Haver complert 16 anys
 • Estar en possessió del títol de d’enginyer/a tècnic en informàtica o telecomunicacions o diplomatura en informàtica o telecomunicacions o equivalent, o estar en condicions d’obtenir-lo dins el termini de presentació
 • Acreditar un grau de coneixement de la llengua catalana equivalent al nivell C1 de la Secretaria de Política Lingüística o certificat equivalent.

S'han de presentar les sol·licituds en el model normalitzat d'instància que s’adjunta per a la convocatòria.

Lloc de presentació de sol·licituds

Es recomana presentar les sol·licituds telemàticament mitjançant la seu electrònica (instància genèrica on line : https://www.seu-e.cat/ca/web/santjoandespi/seu-electronica). Adjuntant la instància normalitzada del procés selectiu i la documentació requerida a les bases especifiques de la convocatòria.
  En el cas d’impossibilitat de presentació telemàtica per problemes operatius de la plataforma o dificultats tècniques contacteu amb l’Ajuntament mitjançant el número de telèfon 93 480 60 00 per a rebre suport telefònic i/o concertar cita prèvia.

Presencialment: Registre General de l'Ajuntament C/ Camí del Mig, 9 Sant Joan Despí, es recomana demanar cita prèvia.

 

PDF icon bases_informatica.pdf