Esteu aquí

Oferta pública d'ocupacióAquí trobareu els anuncis de les ofertes públiques d'ocupació aprovades per l'Ajuntament de Sant Joan Despí.
 

➡️  CONVOCATÒRIA PER A LA COBERTURA D’UNA PLAÇA D’OFICIAL DE MANTENIMENT, RESERVADA A TORN DE PROMOCIÓ INTERNA DE PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL   PROCÉS OBERT

 

Descripció de la plaça

 • Convocatòria concurs-oposició del procés selectiu per a cobrir una plaça vacant d’oficial de manteniment, per torn de promoció interna, de la plantilla de personal laboral.

Període de presentació d’instàncies

 • Del 12/11/2022  fins el  1/12/2022 ( fins el ambdós inclosos)

Detalls de la convocatòria

 • Tipus de personal: Laboral
 • Denominació: Oficial de manteniment
 • Sistema de selecció: concurs-oposició, (promoció interna)

Requisits de la convocatòria

 • Haver complert 16 anys
 • Ser funcionari/ària o personal laboral fix en actiu i tenir una antiguitat mínima de dos anys de servei ininterromput en el grup de classificació agrupació professional a l’Ajuntament de Sant Joan Despí.
 • Estar en alguna de les situacions administratives següents: servei actiu, serveis especials, servei en comunitats autònomes o serveis en altres administracions.
 • Estar en possessió del certificat de nivell B1 de català de la Secretaria de Política Lingüística o equivalent.
 • Estar en possessió de títol de formació professional de primer grau, graduat escolar o ESO. En cas de títols equivalents, s’hauran de presentar homologats per l’organisme competent.

S'han de presentar les sol·licituds en el model normalitzat d'instància que s’adjunta per a la convocatòria.

Lloc de presentació de sol·licituds

En el cas d’impossibilitat de presentació telemàtica per problemes operatius de la plataforma o dificultats tècniques contacteu amb l’Ajuntament mitjançant el número de telèfon 93 480 60 00 per a rebre suport telefònic i/o concertar cita prèvia.

 • Presencialment: Registre General de l'Ajuntament C/ Camí del Mig, 9 Sant Joan Despí.

 


 

➡️  CONVOCATÒRIA PER A LA COBERTURA D’UNA PLAÇA DE TÈCNIC/A MIG DE GESTIÓ, ASSOCIADA AL LLOC DE TREBALL DE TÈCNIC/A MIG DE CONTRACTACIÓ DE PLANTILLA DE PERSONAL FUNCIONARI (TORN DE PROMOCIÓ INTERNA) Finalitzat   

 

Descripció de la plaça

 • Convocatòria concurs-oposició del procés selectiu per a cobrir una plaça vacant de tècnic/a mig de Gestió, associada al lloc de treball de tècnic/a mig de contractació, per torn de promoció interna, de la plantilla de personal funcionari.

Període de presentació d’instàncies

 • Del  12/07/2022 fins el 1/08/2022 ( fins el ambdós inclosos)

Detalls de la convocatòria

 • Tipus de personal: Funcionari/ària
 • Denominació: Tècnic/a Mig de Gestió
 • Grup: A, subgrup A2
 • Escala: Administració especial
 • Sistema de selecció: concurs-oposició, (promoció interna)

Requisits de la convocatòria

 • Haver complert 16 anys
 • Ser funcionari/ària en actiu i tenir una antiguitat mínima de dos anys de servei ininterromput com a funcionari/ària de carrera, en el grup de classificació C, subgrup C1, en la categoria d’administratiu a l’Ajuntament de Sant Joan Despí.
 • Estar en alguna de les situacions administratives següents: servei actiu, serveis especials, servei en comunitats autònomes o serveis en altres administracions.
 • Estar en possessió de títol universitari oficial de grau o diplomat universitari. En cas de títols equivalents, s’hauran de presentar homologats per l’organisme competent.( dintre del període de presentació d’instànces)
 • Acreditar un grau de coneixement de la llengua catalana equivalent al nivell C1 de la Secretaria de Política Lingüística o certificat equivalent.

S'han de presentar les sol·licituds en el model normalitzat d'instància que s’adjunta per a la convocatòria.

Lloc de presentació de sol·licituds

Es recomana presentar les sol·licituds telemàticament mitjançant la seu electrònica (instància genèrica on line : https://www.seu-e.cat/ca/web/santjoandespi/seu-electronica). Adjuntant la instància normalitzada del procés selectiu i la documentació requerida a les bases especifiques de la convocatòria.

 En el cas d’impossibilitat de presentació telemàtica per problemes operatius de la plataforma o dificultats tècniques contacteu amb l’Ajuntament mitjançant el número de telèfon 93 480 60 00 per a rebre suport telefònic i/o concertar cita prèvia.

Presencialment: Registre General de l'Ajuntament C/ Camí del Mig, 9 Sant Joan Despí.

 

Anunci del llistat de persones admeses i excloses del procés selectiu:

 
 
Anunci del resultat de les proves del procés selectiu:
 
 
 

 

➡️  CONTRACTE DE PRÀCTIQUES D’UN/A TÈCNIC/A DE COMPTABILITAT I PRESSUPOST    Finalitzat   

 

Descripció del lloc a cobrir:

 • Jornada i horari : Dilluns a divendres de 8:00 a 14:30 h , amb una tarda a especificar.
 • Retribució bruta orientativa: 2330 €  
 • Data d’incorporació: El més aviat possible.
 • Tipus de contracte : Contracte formatiu per a l’obtenció de la pràctica professional.
 • Durada inicial del contracte : 6 mesos, prorrogables.

Funcions:

 • Donar suport i assistència a l’ elaboració del pressupost de la Corporació i de les seves modificacions de crèdit.
 • Emetre informes i treballs d’ordre tècnic en matèria de gestió pressupostària.
 • Dirigir i coordinar les tasques comptables de la Corporació: tant pel que fa el registre de les operacions com les derivades de la emissió de la informació. comptable, la informació periòdica a altres administracions i la rendició dels comptes.
 • Donar suport a les funcions de control intern i de control financer que te encomanades la Intervenció General.
 • Assessorar i orientar sobre els aspectes pressupostaris dels diferents àmbits organitzatius.


Període de presentació de sol·licituds:

 • 08/07/2022 fins el 15/07/2022 ( ambdós inclosos )

Requisits:

 • Haver complert 16 anys.
 • Estar en possessió del títol universitari o equivalent en l’àmbit econòmic o comptable ,  obtingut en el termini màxim de 3 anys abans de la data de contractació. En els casos de persones discapacitades  el període és de 5 anys.
 • Nivell de català exigit : Nivell de suficiència de català ( C1 ). Aquests coneixements s’acreditaran documentalment.

Valorable:

Es valorarà l’expedient acadèmic

Presentació de sol·licituds:
S’ha de presentar la sol·licitud amb el model d’instància genèrica. Juntament amb la instància caldrà aportar el currículum , titulació , informe de vida laboral i certificat acreditatiu del nivell de suficiència  de  català ( C1 )  .


Lloc de presentació de sol·licituds:
Es recomana presentar les sol·licituds telemàticament mitjançant la seu electrònica ( instància genèrica on line : https://www.seu-e.cat/ca/web/santjoandespi/seu-electronica).   En el cas d’impossibilitat de presentació telemàtica per problemes operatius de la plataforma o dificultats tècniques contacteu amb l’Ajuntament mitjançant el número de telèfon 93 480 60 00 per a rebre suport telefònic i/o concertar cita prèvia.
Presencialment: Registre General de l'Ajuntament C/ Camí del Mig, 9 Sant Joan Despí, es recomana demanar cita prèvia.

 

 

 

Anunci resultats entrevista:

 


 

➡️  OFERTA DE TREBALL DE TÈCNIC/A DE GESTIÓ DE SUBVENCIONS  Finalitzat   

 

Descripció del lloc a cobrir:

 • Jornada i horari: Dilluns a divendres de 08:00 a 14:30, amb una tarda a especificar.
 • Retribució bruta orientativa: 2200 €/ mensuals.
 • Data d’incorporació: El més aviat possible.
 • Tipus de contracte : Funcionari/a interí/na en qualsevol supòsit assenyalats a l’article 10 de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.
 • Categoria professional: Tècnic/a auxiliar (C1)
 • Període de contractació: 3 anys. 

Funcions:

 • Confeccionar els expedients administratius de sol·licitud, execució i justificació de les diferents subvencions del programa Next Generation EU i de la resta de subvencions atorgades a l’Ajuntament en aquest moment.
 • Coordinar amb altres departaments i tècnics municipals per tal d’obtenir la documentació necessària de cada expedient.
 • Gestionar, controlar i executar ales partides pressupostàries assignades.
 • Tramitar manual o electrònicament tots els expedients.
 • Preparar els acords per l’aprovació del Tinent d’Alcaldia, Junta de Govern o Ple relacionats amb el seu àmbit d’actuació.
 • Vetllar per la seguretat i salut en el seu lloc de treball, utilitzant adequadament els equips relacionats amb la seva activitat, d’acord amb els procediments establerts i la normativa vigent en la matèria de prevenció de riscos laborals.
 • Pel que fa al tractament de dades de caràcter personal, adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries per donar compliment a la normativa vigent en la matèria, així com mantenir el deure de secret i confidencialitat (que es mantindran una vegada acabada la seva vinculació amb l’Ajuntament).

Període de presentació de sol·licituds:

 • Del 08/07/2022 fins al 15/07/2022 (ambdós inclosos)

Requisits:

a) Haver complert 16 anys.
b) Estar en possessió del cicle formatiu de grau superior (CFGS) en Administració i finances o equivalent. 
c) Nivell de català exigit: Nivell de suficiència de català (C1). Aquests coneixements s’acreditaran documentalment.
 

Valorable experiència prèvia en:

 • Es valorarà l’experiència prèvia en les funcions de gestió de subvencions i titulacions superiors relacionades amb la comptabilitat. 

Presentació de sol·licituds:

S’ha de presentar la sol·licitud amb el model d’instància genèrica. Juntament amb la instància caldrà aportar el currículum, titulació requerida i certificat acreditatiu del nivell de suficiència de català (C1).

Lloc de presentació de sol·licituds:

Es recomana presentar les sol·licituds telemàticament mitjançant la seu electrònica (instància genèrica on line: https://www.seu-e.cat/ca/web/santjoandespi/seu-electronica). 

En el cas d’impossibilitat de presentació telemàtica per problemes operatius de la plataforma o dificultats tècniques contacteu amb l’Ajuntament mitjançant el número de telèfon 93 480 60 00 per a rebre suport telefònic i/o concertar cita prèvia.

Presencialment: Registre General de l'Ajuntament C/ Camí del Mig, 9 Sant Joan Despí, es recomana demanar cita prèvia.

 

Periode de presentació d'esmenes és del 21/07/2022 fins 25/07/2022.

 

 

➡️  CONCURS DE MOBILITAT HORITZONTAL DE LA PLAÇA D’INSPECTOR/A DE POLICIA LOCAL DE L’AJUNTAMENT DE SANT JOAN DESPÍ  Termini tancat   

 

Descripció del lloc:

 • Convocatòria concurs de mobilitat horitzontal de la plaça d’Inspector/a de policia local.

Període de presentació d’instàncies

 • Del  19/05/2022 fins el  7/06/2022 (ambdós inclosos)

Detalls de la convocatòria :

 • Tipus de personal : Funcionari/a
 • Denominació: Inspector/a de policia local
 • Grup: A2
 • Nivell de Destí: 24
 • Complement específic: 41.450 euros anyals
 • Jornada: 40 hores setmanals, plena disponibilitat
 • Funcions: Dirigir, coordinar, gestionar i avaluar els recursos econòmics, materials i humans del cos de Policia Local per tal d'assolir els objectius fixats per l'equip de Govern en matèria de seguretat i les funcions que s'especifiquen a la legislació vigent sobre Policia Local en els àmbits de policia administrativa (seguretat ciutadana, trànsit, normativa municipal), policia judicial i policia assistencial.

Forma de provisió: concurs mobilitat horitzontal

Requisits de la convocatòria

 • Pot participar en aquesta convocatòria el personal funcionari de l’Administració Local de municipis de Catalunya, diferents al convocant, amb una antiguitat superior a dos anys en aquesta categoria.
 • Estar en situació de servei actiu o assimilat.
 • Acreditar el nivell C1 de la Junta Permanent de Català
 • Estar en possessió del títol d’enginyer/a tècnic/a, diplomat/a universitari de primer cicle, d’arquitecte/a tècnica o un altre d’equivalent o superior
 • Estar en possessió dels permisos de conduir A2 i B.

S'ha de presentar les sol·licituds en el model d'instància que se adjunta per a la convocatòria.

Lloc de presentació de sol·licituds
Es recomana presentar les sol·licituds telemàticament mitjançant la seu electrònica (instància genèrica on line : https://www.seu-e.cat/ca/web/santjoandespi/seu-electronica). Adjuntant la instància normalitzada del procés selectiu i la documentació requerida a les bases especifiques de la convocatòria.
En el cas d’impossibilitat de presentació telemàtica per problemes operatius de la plataforma o dificultats tècniques contacteu amb l’Ajuntament mitjançant el número de telèfon 93 480 60 00 per a rebre suport telefònic i/o concertar cita prèvia.

Presencialment: Registre General de l'Ajuntament C/ Camí del Mig, 9 Sant Joan Despí, es recomana demanar cita prèvia.

 


 

➡️  CONVOCATÒRIA PER A LA COBERTURA D’UNA PLAÇA DE TÈCNIC/A MITJÀ/ANA EN INFORMÀTICA PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL   Termini tancat   

 

Descripció de la plaça

 • Convocatòria concurs-oposició del procés selectiu per a cobrir una plaça vacant de tècnic/a mitjà/ana en informàtica, vacant a la plantilla de personal laboral.

Període de presentació d’instàncies

 • Del  19/05/2022  fins el  7/06/2022 (fins el ambdós inclosos)

Detalls de la convocatòria

 • Tipus de personal: Laboral
 • Denominació: Tècnic/a Mitjà/ana Informàtica
 • Grup: A2
 • Sistema de selecció: concurs-oposició,

Requisits de la convocatòria

 • Haver complert 16 anys
 • Estar en possessió del títol de d’enginyer/a tècnic en informàtica o telecomunicacions o diplomatura en informàtica o telecomunicacions o equivalent, o estar en condicions d’obtenir-lo dins el termini de presentació
 • Acreditar un grau de coneixement de la llengua catalana equivalent al nivell C1 de la Secretaria de Política Lingüística o certificat equivalent.

S'han de presentar les sol·licituds en el model normalitzat d'instància que s’adjunta per a la convocatòria.

Lloc de presentació de sol·licituds

Es recomana presentar les sol·licituds telemàticament mitjançant la seu electrònica (instància genèrica on line : https://www.seu-e.cat/ca/web/santjoandespi/seu-electronica). Adjuntant la instància normalitzada del procés selectiu i la documentació requerida a les bases especifiques de la convocatòria.
  En el cas d’impossibilitat de presentació telemàtica per problemes operatius de la plataforma o dificultats tècniques contacteu amb l’Ajuntament mitjançant el número de telèfon 93 480 60 00 per a rebre suport telefònic i/o concertar cita prèvia.

Presencialment: Registre General de l'Ajuntament C/ Camí del Mig, 9 Sant Joan Despí, es recomana demanar cita prèvia.

 

PDF icon bases_informatica.pdf
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 ➡️ OFERTA DE TREBALL DE TÈCNIC/A MOBILITAT    Termini tancat

 


Descripció del lloc a cobrir :
 • Jornada i horari : 35,5 ( matins i tardes ).
 • Retribució bruta orientativa: 2600 €/ mensuals
 • Data d’incorporació: El més aviat possible
 • Tipus de contracte : Funcionari/a interí/na en qualsevol supòsit  assenyalat a l’article 10 de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic o contractació laboral en qualsevol modalitat.
Funcions:
 • Organitzar i facilitar la mobilitat de vehicles , transport públic, bicicletes i vianants al municipi:
 • Gestionar el manteniment i conservació dels diferents elements de la via pública:
 • Planificar, organitzar i gestionar el transport públic urbà i interurbà i de la xarxa ciclista.
 • Elaborar i redactar documents i resolucions tècniques pròpies de l’àmbit de mobilitat i via pública
 • Assessorar i donar suport tècnic en matèria de mobilitat i via pública, tant a nivell intern (Corporació) com a nivell extern (institucions, organismes, empreses, usuaris en general), dins de l'àmbit d'actuació pròpia.
 • Vetllar per la seguretat i salut en el lloc de treball, utilitzant adequadament els equips relacionats amb la seva activitat, d’acord amb els procediments establerts i la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals.
 •  Adoptar mesures tècniques i organitzatives necessàries per donar compliment a la normativa vigent en la matèria, així com mantenir el deure de secret i confidencialitat.

Període de presentació de sol·licituds:
 
 • Del  31/01/2020  fins al  20/02/2020  (ambdós inclosos)

Requisits:

a) Tenir més de 16 anys.
b) Títol universitari: d’enginyer de camins, canals i ports , graduat en enginyeria civil, enginyer tècnic d’obra pública ( especialitat transport i serveis urbans ) o graduat en enginyeria d’obres públiques ( menció transport i serveis urbans )
c) Nivell de català exigit: C
d) Domini d’eines informàtiques, Autocad, Cost Itec, Ofimàtica.

Mèrits a valorar:

Experiència en la participació i/o redacció de plans de mobilitat urbans.
Experiència en la participació i/o redacció d’estudis d’avaluació de la mobilitat generada.
Experiència en la participació i/o redacció de projectes de mobilitat.

Presentació de sol·licituds:

S’ha de presentar les sol·licituds amb el model d’instància genèrica. Juntament amb la instància caldrà aportar el currículum.
 • Presencialment: Registre General de l'Ajuntament C/ Camí del Mig, 9 Sant Joan Despí.
 • Telemàticament : Podeu trobar un model en format electrònic que es troba al web municipal, a l’apartat de Seu electrònica, dins de Tràmits on line.