Esteu aquí

Oferta pública d'ocupació

OFERTA PUBLICA OCUPACIO


Aquí trobareu els anuncis de les ofertes públiques d'ocupació aprovades per l'Ajuntament de Sant Joan Despí
 
 

➡️ OFERTA DE TREBALL : CONTRACTE DE PRÀCTIQUES DE TÈCNIC/A DE PROTOCOL


Descripció del lloc a cobrir :

 • Jornada i horari : Jornada complerta mati i tarda, en horari flexible, segons les necessitats del servei .
 • Retribució bruta orientativa: 1250 €/ mensuals
 • Data d’incorporació: El més aviat possible
 • Tipus de contracte : En pràctiques
 • Període inicial de contractació: 6 mesos

Funcions:

 • Organització, gestió i acompanyament al desenvolupament d’actes
 • Seguiment d’agenda i preparació de recursos per al seu desenvolupament (informes, trajectes..., )
 • Arxiu de documentació relacionada amb els actes o l’activitat pròpia de l’Alcaldia
 • Interlocució amb la ciutadania en qüestions relacionades amb l’activitat pròpia de l’Alcaldia
 • Totes aquelles funcions que li siguin assignades

Període de presentació de sol·licituds:

 • 07/09/2021 fins el 13/09/2021 (ambdós inclosos)

Requisits:

 • Tenir més de 16 anys.
 • Títol universitari en Relacions Públiques o Turisme , obtingut en el termini màxim de cinc anys abans de la data de contractació. En casos de persones discapacitades, el període pot ser de set anys.
 • Nivell de català exigit : Nivell de suficiència de català (C1). Aquests coneixements s’acreditaran documentalment

Valorable :

 • Experiència prèvia en: desenvolupament d’activitats o feines relacionades amb l’objecte del contracte, organització d’esdeveniments, tracte amb el públic, activitat protocol·làries .
 • Formació addicional: màster o postgrau relacionat amb les titulacions requerides en l’oferta.


Presentació de sol·licituds:

S’ha de presentar la sol·licitud amb el model d’instància genèrica. Juntament amb la instància caldrà aportar el currículum i la vida laboral.

Lloc de presentació de sol·licituds

Atesa la situació d'excepcionalitat provocada per la COVID-19 i per complir amb les recomanacions de les autoritats sanitàries, es recomana presentar les sol·licituds telemàticament mitjançant la seu electrònica ( instància genèrica on line).
 
En el cas d’impossibilitat de presentació telemàtica per problemes operatius de la plataforma o dificultats tècniques contacteu amb l’Ajuntament mitjançant el número de telèfon 93 480 60 00 per a rebre suport telefònic i/o concertar cita prèvia.

Presencialment: Registre General de l'Ajuntament C/ Camí del Mig, 9 Sant Joan Despí, amb cita prèvia

 

 


 

 
➡️  PERIODISTA PER AL DEPARTAMENT DE COMUNICACIÓ
 
Descripció del lloc a cobrir :
 
 • Jornada i horari: 35.30 h setmanals (matins i tardes, horari flexible segons les necessitats del servei)
 • Retribució bruta orientativa: 2337,50 € / mensuals
 • Data d’incorporació: el més aviat possible
 • Categoria professional: tècnic/a superior
 • Tipus de personal: funcionari/a interí/na
 • Període de contractació: 12 mesos

Funcions:

Elaborar, gestionar i coordinar la difusió de continguts informatius per als diferents mitjans i plafaformes d’informació municipals:

 • Pàgines web
 • Publicacions i butlletins digitals
 • Xarxes socials
 • Produccions audiovisuals
 • Publicacions impreses: revistes, fulletons, programes de ma, avisos, informes, bans...
 • Campanyes publicitàries
 • Notes de premsa i requeriments dels mitjans de comunicació
 • Documentació i dades de gestió interna municipal
 • Gestió de material gràfic

Període de presentació de sol·licituds:

 • 23/06/2021 fins 07/07/2021 (ambdós inclosos)

Requisits:

 • Tenir més de 16 anys
 • Titulació: Grau o Llicenciatura en Periodisme o en Ciències de la Informació / Comunicació (branca Periodisme)
 • Nivell de català exigit: Nivell de suficiència de català ( C1 ). Aquest coneixement s’acreditarà documentalment

Mèrits a valorar:

 • Coneixements en Adobe InDesing i Adobe Acrobat
 • Experiència prèvia en:
  • departaments de premsa i /o comunicació d’administracions públiques
  • periodista en mitjans de comunicació
  • empreses de comunicació de l’àmbit privat
 • Es valoraran coneixements del territori (Sant Joan Despí / Baix Llobregat / àrea metropolitana de Barcelona)

Presentació de sol·licituds:

 • S’ha de presentar la sol·licitud amb el model d’instància genèrica. Juntament amb la instància caldrà aportar el currículum.

Lloc de presentació de sol·licituds:

Atesa la situació d'excepcionalitat provocada per la COVID-19 i per complir amb les recomanacions de les autoritats sanitàries, es recomana presentar les sol·licituds telemàticament mitjançant la seu electrònica de l'Ajuntament de Sant Joan Despí: instància genèrica on line  https://www.seu-e.cat/web/santjoandespi/seu-electronica).
 
En el cas d’impossibilitat de presentació telemàtica per problemes operatius de la plataforma o dificultats tècniques contacteu amb l’Ajuntament mitjançant el número de telèfon 93 480 60 00 per a rebre suport telefònic i/o concertar cita prèvia.

Presencialment: Registre General de l'Ajuntament C/ Camí del Mig, 9 Sant Joan Despí, amb cita prèvia.

 

* Per a la realització de les entrevistes s’ha portar omplerta la declaració responsable per a participar en el procés selectiu i lliurar-la el mateix dia:

 


 

➡️  CONTRACTE EN PRÀCTIQUES DE TÈCNIC/A AUXILIAR EN INFORMÀTICA


Descripció del lloc a cobrir :

 • Jornada i horari: Complerta (matins i tardes)
 • Retribució bruta orientativa: 1370,61 €/ mensuals
 • Data d’incorporació: El més aviat possible
 • Tipus de contracte: En pràctiques
 • Període inicial de contractació: 6 mesos

Funcions:

 • Assessorar, informar i valorar les necessitats dels usuaris/es de la Corporació:
 • Atendre i tramitar  les incidències i consultes realitzades pel personal de la Corporació en relació a la instal·lació de programes, configuració de PC's i d'impressores, configuració de correu electrònic i consultes vàries.
 • Presta assistència directa als usuaris que requereixin el seu suport per realitzar tasques de reparació, manteniment o altres consultes
 • Assessora i donar suport tècnic en aplicacions informàtiques al conjunt del personal del holding municipal.
 • Identificar i comprovar l'estat dels equipaments informàtics per a la seva reparació o necessitats de nova adquisició .
 • Col·laborar en el disseny i desenvolupament de programes i aplicacions informàtiques necessàries per l’activitat de la Corporació:
 • Participar en el desenvolupament d'aplicacions informàtiques d'acord amb les de les necessitats , recursos , requisits i normes i estàndards corporatius.
 • Cooperar en el disseny de programes i fitxers interns i en la creació de bases de dades i sistemes operatius necessaris per al desenvolupament d'aplicacions corporatives.
 • Col·labora en el procés de disseny i execució de projectes vinculats als sistemes d’informació i comunicació.

Període de presentació de sol·licituds:

 • 11/06/2021 fins el 17/06/2021 (ambdós inclosos)

Requisits:

 • Tenir més de 16 anys.
 • Cicle Formatiu de Grau Superior  en Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa , o equivalent obtingut en el termini màxim de cinc anys abans de la data de contractació.  En casos de persones discapacitades, el període pot ser de set anys.
 • Nivell de català exigit : Nivell de suficiència de català ( C1 ) . Aquests coneixements s’acreditaran documentalment

Valorable experiència prèvia en:

 • Coneixements sobre programació ( Web i Scripting )
 • Bases de dades ( Microsoft, Oracle i MySQL )
 • Admnistració de sistemes operatius Windows i Linux ( PC’s i Servers )
 • Virtualització ( escriptoris i servidors ) amb VMWare ( Horizon View i ESXI )
 • Configuració de switches
 • Configuració d’antenes de Radioenllaç Ubiquiti
 • Dispositius de seguretat Firewall FortiNet

Presentació de sol·licituds:

S’ha de presentar la sol·licitud amb el model d’instància genèrica. Juntament amb la instància caldrà aportar el currículum i la vida laboral.


Lloc de presentació de sol·licituds

Atesa la situació d'excepcionalitat provocada per la COVID-19 i per complir amb les recomanacions de les autoritats sanitàries, es recomana presentar les sol·licituds telemàticament mitjançant la seu electrònica ( instància genèrica on line).
 
En el cas d’impossibilitat de presentació telemàtica per problemes operatius de la plataforma o dificultats tècniques contacteu amb l’Ajuntament mitjançant el número de telèfon 93 480 60 00 per a rebre suport telefònic i/o concertar cita prèvia.

Presencialment: Registre General de l'Ajuntament C/ Camí del Mig, 9 Sant Joan Despí, amb cita prèvia

 

* Per a la realització de les entrevistes s’ha portar omplerta la declaració responsable per a participar en el procés selectiu i lliurar-la el mateix dia:

 

Anunci resultats entrevista:

 


 

➡️   CONCURS ESPECÍFIC PROVISIÓ LLOC DE TREBALL DE CAP DE POLICIA LOCAL DE L’AJUNTAMENT DE SANT JOAN DESPÍ


Descripció del lloc:

 • Convocatòria concurs específic per a la provissió del lloc de treball de cap de policia local.

Període de presentació d’instàncies

 • Del  2/6/2021 fins al 21/06/2021 (ambdós inclosos)

Detalls de la convocatòria :

 • Tipus de personal : Funcionari/a
 • Denominació: Cap de policia local
 • Grup: A2
 • Nivell de Destí: 24
 • Complement específic: 41.450 euros anyals
 • Funcions: Dirigir, coordinar, gestionar i avaluar els recursos econòmics, materials i humans del cos de Policia Local per tal d'assolir els objectius fixats per l'equip de Govern en matèria de seguretat i les funcions que s'especifiquen a la legislació vigent sobre Policia Local en els àmbits de policia administrativa (seguretat ciutadana, trànsit, normativa municipal), policia judicial i policia assistencial.
 • Forma de provisió: concurs específic.

Requisits de la convocatòria

 • Personal funcionari de l’Administració Local inclòs que tingui la categoria d’Inspector/a de Policia Local.
 • Estar en situació de servei actiu o assimilat.
 • Acreditar el nivell C1 de la Junta Permanent de Català
 • Acreditar una experiència mínima de 3 anys en llocs similars a l’Administració Local.

S'ha de presentar les sol·licituds en el model d'instància que se adjunta per a la convocatòria.

Lloc de presentació de sol·licituds

Atesa la situació d'excepcionalitat provocada per la COVID-19 i per complir amb les recomanacions de les autoritats sanitàries, es recomana presentar les sol·licituds telemàticament mitjançant la seu electrònica.

A la pàgina web municipal, a la Seu electrònica, dins de Tràmits on line. Amb la instància normalitzada del procés selectiu.
En el cas d’impossibilitat de presentació telemàtica per problemes operatius de la plataforma o dificultats tècniques contacteu amb l’Ajuntament mitjançant el número de telèfon 93 480 60 00 per a rebre suport telefònic i/o concertar cita prèvia.
Presencialment: Registre General de l'Ajuntament C/ Camí del Mig, 9 Sant Joan Despí, amb cita prèvia

 

 
 

 

➡️   CONVOCATÒRIA PER A LA COBERTURA D’UNA PLAÇA DE TÈCNIC/A D’ADMINISTRACIÓ GENERAL

 

Descripció de la plaça

 • Convocatòria concurs-oposició del procés selectiu per a cobrir una plaça de Tècnic/a d’Administració General, vacant a la plantilla de funcionaris/es.

Període de presentació d’instàncies

 • Del  4/05/2021 fins el 25/05/2021(ambdós inclosos)

Detalls de la convocatòria

 • Tipus de personal: Funcionari/a
 • Denominació: Tècnic/a d’Administració General
 • Grup: A1
 • Escala: Administració General
 • Sotsescala: Tècnica
 • Sistema de selecció: concurs-oposició

Requisits de la convocatòria

 • Haver complert 16 anys
 • Estar en possessió del títol de Llicenciat/ada o Grau Universitari equivalent en Dret, Ciències polítiques i de l’Administració, Sociologia, Administració i direcció d’empreses, Econòmiques, Ciències Empresarials o Ciències actuarials i financeres o estar en condicions d’obtenir-lo dins el termini de presentació de sol·licituds
 • Acreditar un grau de coneixement de la llengua catalana equivalent al nivell C1 segons MECR o certificat equivalent.

S'han de presentar les sol·licituds en el model normalitzat d'instància que s’adjunta per a la convocatòria.

Lloc de presentació de sol·licituds

Atesa la situació d'excepcionalitat provocada per la COVID-19 i per complir amb les recomanacions de les autoritats sanitàries, es recomana presentar les sol·licituds telemàticament mitjançant la seu electrònica.

A la pàgina web municipal, a la Seu electrònica, dins de Tràmits on line, instància genèrica on line, adjuntant la instància normalitzada del procés selectiu i la documentació requerida a les bases especifiques de la convocatòria.
En el cas d’impossibilitat de presentació telemàtica per problemes operatius de la plataforma o dificultats tècniques contacteu amb l’Ajuntament mitjançant el número de telèfon 93 480 60 00 per a rebre suport telefònic i/o concertar cita prèvia.

Presencialment: Registre General de l'Ajuntament C/ Camí del Mig, 9 Sant Joan Despí, amb cita prèvia

 

Llista definitiva de les persones admeses i excloses:

Anunci resultat prova teòrica i data prova pràctica

 

 


 

 

➡️   CONVOCATÒRIA PER A LA COBERTURA INTERINA D’UNA PLAÇA DE TÈCNIC/A MIG DE GESTIÓ

 
Descripció de la plaça
 • Convocatòria procés selectiu per a cobrir de forma interina una plaça de tècnic/a mig de gestió associada al lloc de treball de tècnic/a de gestió pressupostària, vacant a la plantilla de funcionaris/es.
Període de presentació d’instàncies
 • Del  23/04/2021 al 03/05/2021  (ambdós inclosos)
Detalls de la convocatòria
 • Tipus de personal: funcionari/a interí/na
 • Denominació: Tècnic/a mig de gestió
 • Grup: A2
 • Escala: Administració Especial
 • Subescala: Comeses Especials
 • Sistema de selecció: concurs-oposició,
Requisits de la convocatòria
 • Haver complert 16 anys
 • Estar en possessió del títol de Grau en economia o en administració i direcció d’empreses o un altre d’equivalent o superior. En cas de títols equivalents, s’hauran de presentar homologats per l’organisme competent. En cas de ser un títol obtingut a l’estranger, cal que se’n presenti la corresponent traducció jurada.
 • Acreditar un grau de coneixement de la llengua catalana equivalent al nivell C1 segons MECR o certificat equivalent.
S'han de presentar les sol·licituds en el model normalitzat d'instància que s’adjunta per a la convocatòria.
 
Lloc de presentació de sol·licituds
 • Atesa la situació d'excepcionalitat provocada per la COVID-19 i per complir amb les recomanacions de les autoritats sanitàries, es recomana presentar les sol·licituds telemàticament mitjançant la seu electrònica.
A la pàgina web municipal, a la Seu electrònica, dins de Tràmits on line. Amb la instància normalitzada del procés selectiu.
En el cas d’impossibilitat de presentació telemàtica per problemes operatius de la plataforma o dificultats tècniques contacteu amb l’Ajuntament mitjançant el número de telèfon 93 480 60 00 per a rebre suport telefònic i/o concertar cita prèvia.
 • Presencialment: Registre General de l'Ajuntament C/ Camí del Mig, 9 Sant Joan Despí, amb cita prèvia
 
* Termini per a esmenes del 28/05/2021 fins al 03/06/2021
 
Anunci llistat admesos i exclosos i recordatori data prova
 
* Per a la realització de les proves s’ha portar omplerta la declaració responsable per a participar en el procés selectiu i lliurar-la el mateix dia:
 
Anunci resultats prova català
 
Anunci resultat del test de coneixents

 

➡️   OFERTA DE TREBALL PER AL DESENVOLUPAMENT DEL PROGRAMA 'SANT JOAN DESPÍ, AHIR, AVUI I DEMÀ'

 
Descripció del lloc a cobrir
 • Jornada i horari: Complerta
 • Retribució bruta orientativa: 1995 €/ mensuals
 • Data d’incorporació: El més aviat possible
 • Tipus de contracte: Funcionari/a interí/na per programa o contracte d’obra o servei determinat
 • Període de contractació inicial: 18 mesos
Funcions
-Impuls, coordinació i execució de les activitats entre els diferents departaments municipals.
-Comunicació, relació i coordinació amb les institucions, la ciutadania, els serveis i els departaments de l’Ajuntament.
-Coordinació i relacions amb altres Administracions.
-Avaluació de les activitats i del programa.
-Totes aquelles funcions de caràcter general que li siguin atribuïdes.
 
Període de presentació de sol·licituds
 • Del 20/04/2021 fins al 29/04/2021 (ambdós inclosos)
Requisits
a) Tenir més de 16 anys.
b) Titulació: Graduat/ada en Història, Història de l’art o equivalent.  
c) Nivell de català exigit: C1
 
Mèrits a valorar
 • Experiència en funcions o activitats de similars característiques.
Presentació de sol·licituds
S'han de presentar les sol·licituds amb el model d'instància genèrica. Juntament amb la instància caldrà aportar el currículum.
 
Lloc de presentació de sol·licituds
Atesa la situació d'excepcionalitat provocada per la COVID-19 i per complir amb les recomanacions de les autoritats sanitàries, es recomana presentar les sol·licituds telemàticament mitjançant la seu electrònica (instància genèrica on line). 
En el cas d’impossibilitat de presentació telemàtica per problemes operatius de la plataforma o dificultats tècniques contacteu amb l’Ajuntament mitjançant el número de telèfon 93 480 60 00 per a rebre suport telefònic i/o concertar cita prèvia.
Presencialment: Registre General de l'Ajuntament C/ Camí del Mig, 9 Sant Joan Despí, amb cita prèvia
 
 Anunci de persones admeses i excloses i data entrevista
 
* Per a la realització de l'entrevista s’ha portar omplerta la declaració responsable per a participar en el procés selectiu i lliurar-la el mateix dia:
 
 

 

➡️   CONVOCATÒRIA PER A LA COBERTURA INTERINA DE DUES PLACES DE TÈCNIC/A AUXILIAR DE GESTIÓ.

 
Descripció de la plaça
 • Convocatòria procés selectiu per a cobrir de forma interina dues places de tècnic/a auxiliar de gestió una associada al lloc de treball de tècnic/a auxiliar de joventut, i l’altra al lloc de treball d’agent d’igualtat, vacants a la plantilla de funcionaris/es.
Període de presentació d’instàncies
 • Del  17/04/2021 al 26/04/2021 (ambdós inclosos)
Detalls de la convocatòria
 • Tipus de personal: funcionari/a interí/na
 • Denominació: Tècnic/a auxiliar de gestió
 • Grup: C1
 • Escala: Administració Especial
 • Subescala: Comeses Especials
 • Sistema de selecció: concurs-oposició,
Requisits de la convocatòria
 • Haver complert 16 anys
 • Estar en possessió del títol de Batxillerat, Cicle Formatiu de Grau Superior o Cicle de Formació Professional de segon Grau o estar en condicions d’obtenir-lo dins el termini de presentació de sol·licituds
 • Acreditar un grau de coneixement de la llengua catalana equivalent al nivell C1 segons MECR o certificat equivalent.
S'han de presentar les sol·licituds en el model normalitzat d'instància que s’adjunta per a la convocatòria.
Lloc de presentació de sol·licituds
Atesa la situació d'excepcionalitat provocada per la COVID-19 i per complir amb les recomanacions de les autoritats sanitàries, es recomana presentar les sol·licituds telemàticament mitjançant la seu electrònica.
A la pàgina web municipal, a la Seu electrònica, dins de Tràmits on line. Amb la instància normalitzada del procés selectiu.
En el cas d’impossibilitat de presentació telemàtica per problemes operatius de la plataforma o dificultats tècniques contacteu amb l’Ajuntament mitjançant el número de telèfon 93 480 60 00 per a rebre suport telefònic i/o concertar cita prèvia.
Presencialment: Registre General de l'Ajuntament C/ Camí del Mig, 9 Sant Joan Despí, amb cita prèvia
 
*Termini per a esmenes del 13/5/2021 fins al 19/05/2021
 
 
Anunci resultat prova pràctica i final del procés selectiu per la plaça de Tècnic/Aux. de Gestió associat al lloc de treball de Tècnic/a aux. de Juventut
 
 
Anunci resultat prova pràctica per la plaça de Tècnic/Aux. de Gestió associat al lloc de treball d'Agent d'Igualtat
 
Resultat de l'entrevista i resultat final de procés selectiu per la plaça Tècnic Aux. de Gestió associat al lloc de treball d'Agent d'Igualtat
 

 

➡️  CONVOCATÒRIA PER A LA COBERTURA D’UNA PLAÇA DE SOTSINSPECTOR/A DE POLICIA LOCAL (RESERVADA PROMOCIÓ INTERNA)


Descripció de la plaça
 • Convocatòria procés selectiu per a cobrir una plaça vacant de sotsinspector/a de policia local, reservada a promoció interna, vacant a la plantilla de personal funcionari.
Període de presentació d’instàncies
 • Del  10/04/2021 al 29/04/2021 (ambdós inclosos)
Detalls de la convocatòria
 • Tipus de personal: Funcionari/a de carrera
 • Denominació: Sotsinspector/a de policia local.
 • Grup: C1
 • Escala: Administració Especial
 • Subescala: Serveis Especials
 • Classe: Policia Local.
 • Sistema de selecció: Concurs-oposició, reservada a promoció interna.
Requisits de la convocatòria
 1. Haver complert 18 anys i  no superar l’edat establerta per a la jubilació forçosa en la data que finalitzi el termini de presentació de sol·licituds.
 2. Tenir una antiguitat mínima de dos anys com a funcionari o funcionària de carrera en la categoria de sergent/a de la Policia Local de Sant Joan Despí i estar en situació de servei actiu a la Policia Local de Sant Joan Despí.
 3. Estar en possessió del títol de Batxillerat, Cicle Formatiu de Grau Superior o Cicle de Formació Professional de segon Grau o estar en condicions d’obtenir-lo dins el termini de presentació de sol·licituds En el supòsit de presentar un títol equivalent al requerit, s’haurà d’adjuntar un certificat de l’òrgan competent que n’acrediti l’equivalència. En cas de ser un títol obtingut a l’estranger, cal que se’n presenti la corresponent traducció jurada I l’homologació del Ministeri d’Educació.
 4. Acreditar un grau de coneixement de la llengua catalana equivalent al nivell B2 segons MECR o certificat equivalent.
 5. Estar en possessió dels permisos de conduir A2 i B.
S'han de presentar les sol·licituds en el model normalitzat d'instància que s’adjunta per a la convocatòria.
Lloc de presentació de sol·licituds
Atesa la situació d'excepcionalitat provocada per la COVID-19 i per complir amb les recomanacions de les autoritats sanitàries, es recomana presentar les sol·licituds telemàticament mitjançant la seu electrònica.
 • A la pàgina web municipal, a la Seu electrònica, dins de Tràmits on line. Amb la instància normalitzada del procés selectiu.
En el cas d’impossibilitat de presentació telemàtica per problemes operatius de la plataforma o dificultats tècniques contacteu amb l’Ajuntament mitjançant el número de telèfon 93 480 60 00 per a rebre suport telefònic i/o concertar cita prèvia.
 • Presencialment: Registre General de l'Ajuntament C/ Camí del Mig, 9 Sant Joan Despí, amb cita prèvia
 
 

 

➡️ CONVOCATÒRIA BORSA DE TREBALL DE PERSONAL AMB LA CATEGORIA D’AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA  


Descripció de la plaça
 • Convocatòria procés selectiu  per a la constitució d’una borsa de treball de personal amb la categoria d’auxiliar administratiu/va.
Període de presentació d’instàncies
 • Del  27/03/2021 fins el 6/04/2021  (ambdós inclosos)
Detalls de la convocatòria
 • Tipus de personal :  Funcionari interí en qualsevol supòsit assenyalat a l’article 10 de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic  o contractació laboral en qualsevol modalitat.
 • Denominació: Auxiliar administratiu/va
 • Sistema de selecció : concurs-oposició
 • Bases de la convocatòria i model sol·licitud: descarregar
Requisits de la convocatòria
a) Tenir més de 16 anys.
b) Acreditar que s’està en possessió del títol de ESO, FPI, o títol de Formació Professional de Grau Mitjà , o estar en condicions d’obtenir-lo dins el termini de presentació de sol·licituds.
c) Nivell de català exigit : C1
S'ha de presentar les sol·licituds en el model d'instància que se adjunta per a la convocatòria.
 
Lloc de presentació de sol·licituds:
Atesa la situació d'excepcionalitat provocada per la COVID-19 i per complir amb les recomanacions de les autoritats sanitàries, es recomana presentar les sol·licituds telemàticament mitjançant la seu electrònica.
A la pàgina web municipal, a la Seu electrònica, dins de Tràmits on line. Amb la instància normalitzada del procés selectiu.
En el cas d’impossibilitat de presentació telemàtica per problemes operatius de la plataforma o dificultats tècniques contacteu amb l’Ajuntament mitjançant el número de telèfon 93 480 60 00 per a rebre suport telefònic i/o concertar cita prèvia.
 
 
Anunci de persones admeses i excloses i data inici de proves:
Termini de presentació d'esmenes 5 dies del 30/04/2021 al 6/05/2021.
 
* Per a la realització de les proves s’ha portar omplerta la declaració responsable per a participar en el procés selectiu i lliurar-la el mateix dia de la prova:
 
Llista definitiva de persones admeses i excloses
 
Anunci modificació
 
Resultat de la prova teòrica i 1r exercici prova pràctica
 
Plantilla de correcció (prova pràctica Auxilliar Administratiu/va)
 
Convocatòria segon exercici de la prova pràctica
 
Resultat de la segona prova practica i la data de la prova de català del procès selectiu per a la borsa d'auxiliars administratius
i els criteris de correcció
 
Canvi de data prova català
 

 

➡️ OFERTA DE TREBALL: CONTRACTE EN PRÀCTIQUES DE DELINEANT/A

 
Descripció del lloc a cobrir
 • Jornada i horari: 35:30 (matins i tardes)
 • Retribució bruta orientativa: 1250 €/ mensuals
 • Data d’incorporació: El més aviat possible
 • Tipus de contracte: En pràctiques
 • Període inicial de contractació: 6 mesos 
Funcions
 • Actualitzar la cartografia municipal existent per mitjà de la incorporació de tots els projectes municipals executats.
 • Elaborar plànols per a diferents departaments municipals.
 • Encarregar-se de l’actualització dels plànols del nomenclàtor i numeració dels carrers del municipi.
 • Tasques de delineació de tot tipus de projectes i obres, tant d’edificació com d’obra civil i de documents de planejament urbanístic.
 • Prendre mesures i realitzar aixecaments de plànols de les diferents dependències municipals i equipaments, així com recollir i verificar dades de camp necessàries per a la realització i desenvolupament de projectes de construcció relatius al seu àmbit d’actuació.
 • Representar gràficament els plànols del projectes de construcció.
 • Controlar, muntar, enquadernar i arxivar els diferents projectes i documentació dels SSTT.
 • Realitzar tasques d’atenció i informació cartogràfica al públic.
 • Vetllar per la seguretat i salut en el seu lloc de treball, utilitzant adequadament els equips relacionats amb la seva activitat, d’acord amb els procediments establerts i la normativa vigent en la matèria de prevenció de riscos laborals.
 • Pel que fa al tractament de dades de caràcter personal, adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries per donar compliment a la normativa vigent en la matèria, així com mantenir el deure de secret i confidencialitat (que es mantindran una vegada acabada la seva vinculació amb la Corporació).
 • Execució de tasques per les quals és preceptiva la possessió de títol de delineant i aquelles funcions anàlogues o similars que li siguin atribuïdes.  
Període de presentació de sol·licituds
02/02/2021 fins el 15/02/2021 (ambdós inclosos) 
 
Requisits
a) Tenir més de 16 anys.
b) Cicle Formatiu de Grau Superior branca delineació, cicle formatiu de grau superior de desenvolupament i aplicació de projectes de construcció i obra civil, cicle formatiu de grau superior de desenvolupament de projectes urbanístics i operacions topogràfiques, o equivalents obtingut en el termini màxim de cinc anys abans de la data de contractació. En casos de persones discapacitades, el període pot ser de set anys.
c) Nivell de català exigit: Nivell de suficiència de català ( C1 )
d) Coneixements en autoCAD 
 
Valorable experiència prèvia en:
 • Coneixements del conjunt d’eines d’un sistema d’informació geogràfica per a GIS i cartografia 3D.
 • Treball de delineació d’acord amb les descripcions de les funcions del lloc de treball a l’Administració i/o a ens públics. 
Presentació de sol·licituds
S’ha de presentar la sol·licitud amb el model d’instància genèrica. Juntament amb la instància caldrà aportar el currículum i l'informe de vida laboral.
 
Lloc de presentació de sol·licituds
Atesa la situació d'excepcionalitat provocada per la COVID-19 i per complir amb les recomanacions de les autoritats sanitàries, es recomana presentar les sol·licituds telemàticament mitjançant la seu electrònica (instància genèrica on line).
En el cas d’impossibilitat de presentació telemàtica per problemes operatius de la plataforma o dificultats tècniques contacteu amb l’Ajuntament mitjançant el número de telèfon 93 480 60 00 per a rebre suport telefònic i/o concertar cita prèvia.
 • Presencialment: Registre General de l'Ajuntament C/ Camí del Mig, 9 Sant Joan Despí, amb cita prèvia
 

 

➡️  OFERTA DE TREBALL: CONTRACTE EN PRÀCTIQUES D'UN/A TÈCNIC/A COMPTABLE

 
Descripció del lloc a cobrir
 • Oferta de treball: Tècnic/a comptable
 • Jornada i horari : 35:30 (matins i tardes)
 • Retribució bruta orientativa: 1250 €/ mensuals
 • Data d’incorporació: El més aviat possible
 • Tipus de contracte: En pràctiques
 • Període de contractació: 6 mesos
Funcions
 • Ajudar a implementar nous sistemes informàtics en la gestió de les factures emeses per l’Ajuntament.
 • Donar suport en la gestió de les bestretes de caixa fixa que s’atorguen per part de la tresoreria municipal als diferents departaments municipals.
 • Donar suport en la revisió de la justificació d’aquestes bestretes de caixa fixa.
 • Donar suport en la revisió de la justificació de la recaptació dels diferents comptes restringides de recaptació.
 • Comptabilitzar de les operacions de tresoreria en el sistema comptable municipal.
 • Controlar els saldos bancaris i realitzar conciliacions bancàries.
 • Verificar que tots els pagaments estiguin degudament suportats pels documents que justifiquin que es compleixen tots els requisits legals establerts per la normativa.
 • Verificar els documents, títols i valor, diners i efectiu, que estiguin en custodia a l’àrea de la tresoreria.
 • Preparar tot tipus de pagaments.
 • Totes aquestes funcions es realitzaran sota la supervisió del seu cap i seguint les seves instruccions. 
Període de presentació de sol·licituds
29/01/2021 fins 11/02/2021 (ambdós inclosos)
 
Requisits
a) Tenir més de 16 anys.
b) Titulació: Cicle Formatiu Grau Superior en Administració i finances o equivalent, obtingut en el termini màxim de cinc anys abans de la data de contractació. En casos de persones discapacitades, el període pot ser de set anys.
c) Nivell de català exigit: Nivell de suficiència de català (C1).
d) Domini d’eines informàtiques: Microsoft Office.
 
Mèrits a valorar
 • Es valorarà haver treballat en un departament de tresoreria, preferentment en una administració pública.
 • També es valorarà ampli coneixement d’eines informàtiques.
 • Coneixements en sistemes de comptabilitat (àmbit públic o privat).
Presentació de sol·licituds
S’ha de presentar la sol·licitud amb el model d’instància genèrica. Juntament amb la instància caldrà aportar el currículum i l'informe de vida laboral.
 
Lloc de presentació de sol·licituds
Atesa la situació d'excepcionalitat provocada per la COVID-19 i per complir amb les recomanacions de les autoritats sanitàries, es recomana presentar les sol·licituds telemàticament mitjançant la seu electrònica (instància genèrica on line).
En el cas d’impossibilitat de presentació telemàtica per problemes operatius de la plataforma o dificultats tècniques contacteu amb l’Ajuntament mitjançant el número de telèfon 93 480 60 00 per a rebre suport telefònic i/o concertar cita prèvia.
 • Presencialment: Registre General de l'Ajuntament C/ Camí del Mig, 9 Sant Joan Despí, amb cita prèvia
 

 
➡️ CONVOCATÒRIA PER A LA COBERTURA D'UNA PLAÇA DE TÈCNIC/A MITJÀ/ANA ARQUITECTE TÈCNIC/A
 
 
 
Descripció de la plaça
 • Convocatòria procés selectiu per a cobrir una plaça vacant de tècnic/a mitjà/ana arquitecte tècnic/a.
Període de presentació d’instàncies
 • Del 10/06/2020 fins el 29/06/2020  (ambdós inclosos)
Detalls de la convocatòria
 • Tipus de personal: Funcionari
 • Denominació: Tècnic/a mitjà/ana arquitecte tècnic/a
 • Escala: Administració Especial
 • Subescala: Tècnica
 • Grup: A2 (antic grup B)
 • Sistema de selecció: concurs-oposició

Requisits de la convocatòria
a)Tenir més de 16 anys i  no superar l’edat establerta per a la jubilació forçosa en la data que finalitzi el termini de presentació de sol·licituds.
b) Acreditar que s’està en possessió del títol del oficial d’arquitecte/a  tècnic/a o el títol que habiliti per a l’exercici d’aquesta professió regulada, segons estableixen les Directives Comunitàries. En cas de títols equivalents, s’hauran de presentar homologats per l’organisme competent. En cas de ser un títol obtingut a l’estranger, cal que se’n presenti la corresponent traducció jurada i la homologació del Ministeri d’Educació.
c) Nivell de català exigit: C1

S'han de presentar les sol·licituds en el model normalitzat d'instància que s’adjunta per a la convocatòria.

Lloc de presentació de sol·licituds
Atesa la situació d'excepcionalitat provocada per la COVID-19 i per complir amb les recomanacions de les autoritats sanitàries, es recomana presentar les sol·licituds telemàticament mitjançant la seu electrònica. En el cas de haver-ho de fer presencialment, caldrà que demaneu cita prèvia per ser atesos.
 •     A la pàgina web municipal, a la Seu electrònica, dins de Tràmits on line.
 •     Presencialment: Registre General de l'Ajuntament C/ Camí del Mig, 9 Sant Joan Despí, amb cita prèvia
 
 

 

➡️ CONVOCATÒRIA PER A LA COBERTURA DE 7 PLACES D'AGENT DE POLICIA LOCAL

 
 
 
Descripció de la plaça
 • Convocatòria procés selectiu per a cobrir set places vacants d’agent de policia local.
Període de presentació d’instàncies
 • Del 06/08/2020 fins el 25/08/2020 (ambdós inclosos)
Detalls de la convocatòria
 • Tipus de personal: funcionari de carrera
 • Denominació: agent policia local
 • Escala: Administració Especial
 • Subescala: Serveis Especials
 • Grup: C2
 • Sistema de selecció: concurs-oposició
Requisits de la convocatòria
a) Haver complert 18 anys i no superar l’edat establerta per a la jubilació forçosa en la data que finalitzi el termini de presentació de sol·licituds.
b) Estar en possessió del títol d'ESO, graduat escolar, FP I o Cicle de Formació Professional de Grau Mitjà o estar en condicions d’obtenir-lo dins el termini de presentació de sol·licituds. En el supòsit de presentar un títol equivalent al requerit, s’haurà d’adjuntar un certificat de l’òrgan competent que n’acrediti l’equivalència. En cas de ser un títol obtingut a l’estranger, cal que se’n presenti la corresponent traducció jurada I l’homologació del Ministeri d’Educació.
c) Nivell de català exigit: B2
d) Estar en possessió dels permisos de conduir A2 i B.
S'han de presentar les sol·licituds en el model normalitzat d'instància que s’adjunta per a la convocatòria.
Lloc de presentació de sol·licituds
Atesa la situació d'excepcionalitat provocada per la COVID-19 i per complir amb les recomanacions de les autoritats sanitàries, es recomana presentar les sol·licituds telemàticament mitjançant la seu electrònica.
 • A la pàgina web municipal, a la Seu electrònica, dins de Tràmits on line. Amb la instància normalitzada del procés selectiu.
Enllaç:
En el cas d’impossibilitat de presentació telemàtica per problemes operatius de la plataforma o dificultats tècniques contacteu amb l’Ajuntament mitjançant el número de telèfon 93 480 60 00 per a rebre suport telefònic i/o concertar cita prèvia.
 • Presencialment: Registre General de l'Ajuntament C/ Camí del Mig, 9 Sant Joan Despí, amb cita prèvia
 
 
Resultats de la prova cultural i teòrica:
 
Anunci modificació resultats prova cultural i teòrica:
 
Anunci prova física:
 
Anunci resultats proves físiques i data de la prova pràctica:
 
Anunci resultats prova pràctica i data de la prova psicotècnica:
 
Supòsit pràctic i criteris de correcció:
 
Data realització dels tests psicotècnics:
 
Anunci realització entrevistes psicotècniques:
 
Resultats de les proves psicotèniques i resultat de la primera fase d'oposició:
 
Anunci fase de concurs i resultat final del procés selectiu:
 
Anunci modificació mèrits i resultat fase final procés selectiu:
 

 

➡️ BORSA DE TREBALL DE CONSERGE D’EDIFICIS MUNICIPALS


Descripció del lloc a cobrir:
 • Oferta de treball: Conserge
 • Categoria professional: Agrupació professional
 • Jornada i horari: 35,5 ( matins i tardes ).
 • Retribució bruta orientativa: 1600 €/ mensuals
 • Tipus de contracte: Funcionari/a interí/na en qualsevol supòsit  assenyalat a l’article 10 de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic o contractació laboral en qualsevol modalitat.
Funcions:
1. Controlar l’accés de persones al centre que es custodï.
2. Vetllar pel correcte funcionament i manteniment de les instal·lacions.
3. Donar suport complementari al personal del centre: suport administratiu, transcriure i copia documents, controlar i distribuir documents, registre d’entrada i sortida de la documentació del centre, ordenar, classificar , arxivar, entre d’altres.
4. Encarregar-se de la recepció i atenció al públic
5. Pel que fa al tractament al tractament de dades de caràcter personal, adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries per donar compliment a la normativa vigent en la matèria de prevenció de riscos laborals.
6. Qualsevol altre funció de caràcter similar que li puguin ser atribuïdes.
Període de presentació de sol·licituds:
 • Del  15/07/2020 a 29/07/2020  (ambdós inclosos)
Requisits:
a) Tenir més de 16 anys.
b) Estar en possessió del certificat d’escolaritat o d’una titulació equivalent o superior. Si es tracta d’un títol obtingut a l’estranger, caldrà disposar de l’homologació corresponent del Ministeri d’Educació i Formació professional.
c) Acreditar el coneixement llengua catalana nivell bàsic ( A2 ) de la Secretaria de Política Lingüística o equivalent.
Els/Les aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola, han d’acreditar tenir coneixements de la llengua castellana. Les persones que no presentin certificat, ni acreditin de trobar-se exemptes, hauran de realitzar una prova especifica.
Mèrits a valorar:
 • Manteniment:  Manteniment i gestió d’instal·lacions d’edificis púbics, ús i manteniment d’estris i maquinària i suport logístic bàsic.
 • Informàtica : Cultura digital, tecnologia digital i ús de l’ordinador i del sistema operatiu, navegació i comunicació en el món digital, tractament de la informació escrita, tractament de la informació numèrica ( nivell bàsic).
 
Presentació de sol·licituds:
S’ha de presentar la sol·licitud amb el model d’instància genèrica. Juntament amb la instància caldrà aportar el currículum.
Atesa la situació d'excepcionalitat provocada per la COVID-19 i per complir amb les recomanacions de les autoritats sanitàries, les sol·licituds s'hauran de presentar mitjançant la seu electrònica (instància genèrica on line).
En el cas d’impossibilitat de presentació telemàtica per problemes operatius de la plataforma o dificultats tècniques contacteu amb l’Ajuntament mitjançant el número de telèfon 93 480 60 00 per a rebre suport telefònic i/o concertar cita prèvia.

Enllaç:
 
Declaració  responsable  COVID.-  Les  persones  aspirants  hauran  de  presentar  abans d’entrar a la instal·lació la declaració responsable sobre la inexistència de símptomes compatibles amb el COVID que tenen a la seva disposició al web municipal
 
 
 
 
 

 

 ➡️ OFERTA DE TREBALL DE TÈCNIC/A MOBILITAT


Descripció del lloc a cobrir :
 • Jornada i horari : 35,5 ( matins i tardes ).
 • Retribució bruta orientativa: 2600 €/ mensuals
 • Data d’incorporació: El més aviat possible
 • Tipus de contracte : Funcionari/a interí/na en qualsevol supòsit  assenyalat a l’article 10 de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic o contractació laboral en qualsevol modalitat.
Funcions:
 • Organitzar i facilitar la mobilitat de vehicles , transport públic, bicicletes i vianants al municipi:
 • Gestionar el manteniment i conservació dels diferents elements de la via pública:
 • Planificar, organitzar i gestionar el transport públic urbà i interurbà i de la xarxa ciclista.
 • Elaborar i redactar documents i resolucions tècniques pròpies de l’àmbit de mobilitat i via pública
 • Assessorar i donar suport tècnic en matèria de mobilitat i via pública, tant a nivell intern (Corporació) com a nivell extern (institucions, organismes, empreses, usuaris en general), dins de l'àmbit d'actuació pròpia.
 • Vetllar per la seguretat i salut en el lloc de treball, utilitzant adequadament els equips relacionats amb la seva activitat, d’acord amb els procediments establerts i la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals.
 •  Adoptar mesures tècniques i organitzatives necessàries per donar compliment a la normativa vigent en la matèria, així com mantenir el deure de secret i confidencialitat.

Període de presentació de sol·licituds:
 
 • Del  31/01/2020  fins al  20/02/2020  (ambdós inclosos)

Requisits:

a) Tenir més de 16 anys.
b) Títol universitari: d’enginyer de camins, canals i ports , graduat en enginyeria civil, enginyer tècnic d’obra pública ( especialitat transport i serveis urbans ) o graduat en enginyeria d’obres públiques ( menció transport i serveis urbans )
c) Nivell de català exigit: C
d) Domini d’eines informàtiques, Autocad, Cost Itec, Ofimàtica.

Mèrits a valorar:

Experiència en la participació i/o redacció de plans de mobilitat urbans.
Experiència en la participació i/o redacció d’estudis d’avaluació de la mobilitat generada.
Experiència en la participació i/o redacció de projectes de mobilitat.

Presentació de sol·licituds:

S’ha de presentar les sol·licituds amb el model d’instància genèrica. Juntament amb la instància caldrà aportar el currículum.
 • Presencialment: Registre General de l'Ajuntament C/ Camí del Mig, 9 Sant Joan Despí.
 • Telemàticament : Podeu trobar un model en format electrònic que es troba al web municipal, a l’apartat de Seu electrònica, dins de Tràmits on line.