Esteu aquí

Oferta pública d'ocupacióAquí trobareu els anuncis de les ofertes públiques d'ocupació aprovades per l'Ajuntament de Sant Joan Despí.
 


➡️ CONVOCATÒRIA PER A LA COBERTURA DE 4 PLACES D’OFICIAL DE MANTENIMENT, DE CAIRE LABORAL, DE L’AJUNTAMENT DE SANT JOAN DESPÍ, AFECTADES PER LA LLEI 20/2021, PER SISTEMA DE CONCURS  TERMINI TANCAT

 

Descripció de la plaça

 • Convocatòria del procés selectiu per la cobertura de quatre places d’oficial-a de manteniment, associades al lloc de treball oficial-a de manteniment, pel sistema de concurs.

Període de presentació d’instàncies

 • Del 15/03/2023 fins el 24/03/2023 ( fins el ambdós inclosos)

Detalls de la convocatòria

 • Tipus de personal: Laboral
 • Denominació: Oficial-a de manteniment
 • Grup: C2
 • Sistema de selecció: Concurs

Requisits de la convocatòria

 • Haver complert 16 anys.
 • Estar en possessió de títol de formació professional de primer grau, graduat escolar o graduat en educació secundària obligatòria o equivalent. En cas de títols equivalents, s’hauran de presentar homologats per l’organisme competent. ( dintre del període de presentació d’instàncies)
 • Acreditar un grau de coneixement de la llengua catalana equivalent al nivell B1 de la Secretaria de Política Lingüística o certificat equivalent.
 • Les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola hauran de posseir els coneixements de llengua castellana de nivell superior.
 • Carnet de conduir B.

S'han de presentar les sol·licituds en el model normalitzat d'instància que s’adjunta per a la convocatòria.

Lloc de presentació de sol·licituds

 • Es recomana presentar les sol·licituds telemàticament mitjançant la seu electrònica (instància genèrica on line: https://www.seu-e.cat/ca/web/santjoandespi/seu-electronica). Adjuntant la instància normalitzada del procés selectiu i la documentació requerida a les bases especifiques de la convocatòria.

  En el cas d’impossibilitat de presentació telemàtica per problemes operatius de la plataforma o dificultats tècniques contacteu amb l’Ajuntament mitjançant el número de telèfon 93 480 60 00 per a rebre suport telefònic i/o concertar cita prèvia.

 • Presencialment: Registre General de l'Ajuntament C/ Camí del Mig, 9 Sant Joan Despí.
 

 

➡️ OFERTA DE TREBALL: GERENT DE L'EMPRESA MUNICIPAL 


Convocatòria de l'empresa municipal de Sant Joan Despí, Aparcamientos Despí S.A.U. (ADSA), per tal de proveir el lloc de gerent de la societat.

Podeu consultar les bases de l'oferta al document adjunt:

PDF DE LES BASES

Per a més informació i presentació de candidatures:

Societat municipal ADSA
Avinguda de Barcelona, 83-85  
Tel. 93 477 03 11
Correu-e: adsa@ad-sa.com

 


 

➡️ OFERTA DE TREBALL DE DOS TÈCNICS/QUES MITJANS/NES DE GESTIÓ, ADSCRITS AL DEPARTAMENT DE SERVEIS ECONÒMICS   TERMINI TANCAT

 

Descripció del lloc a cobrir:

 • Jornada i horari : Dilluns a divendres de 08:00 a 14:30, amb una tarda a especificar.
 • Retribució bruta orientativa: 2420 €/ mensuals
 • Data d’incorporació: El més aviat possible
 • Tipus: Funcionari/a interí/na en qualsevol supòsit assenyalats a l’article 10 de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.
 • Grup: A2
 • Període inicial de contractació: 6 mesos, prorrogable.

Funcions:

 • Assessorar i donar suport tècnic en matèria de comptabilitat pública, tant a nivell intern (Corporació) com a nivell extern (institucions, organismes, empreses, usuaris en general), dins de l’àmbit d’actuació pròpia.
 • Supervisar la comptabilització de les operacions derivades de l’execució del pressupost de despeses, d’ingressos i de les operacions no pressupostàries de la Corporació.
 • Donar suport i assistència a l’elaboració i gestió del pressupost de la Corporació i del Compte General d’acord amb les directrius de l’interventor.
 • Formació de plans, calendaris i pressupostos de Tresoreria.
 • Donar suport i assistència a la organització de la custodia de fons, valors i efectes d’acord amb les directrius  establertes per la Tresorera.
 • La preparació de pagaments i cobraments d’acord amb el Pla de disposició de fons i les directrius de la Tresorera.
 • Emetre informes i treballs d’ordre tècnic derivats de l’acompliment de les tasques de comptabilitat i tresoreria i acompliment de les tasques pressupostàries de la Corporació.

Període de presentació de sol·licituds:

 • 08/03/2023 fins el 21/03/2023 ( ambdós inclosos) 

Requisits:

 • Haver complert 16 anys.
 • Estar en possessió de títol universitari de grau en Economia, Dret, Administració i Direcció d’Empreses o titulació equivalent.
 • Nivell de català exigit: Nivell de suficiència de català (C1). Aquests coneixements s’acreditaran documentalment.

Valorable:

 • Experiència prèvia en serveis econòmics en administracions públiques.
 • Coneixements d’eines informàtiques i programes de gestió comptable en l’àmbit públic.

Presentació de sol·licituds:

S’ha de presentar la sol·licitud amb el model d’instància genèrica. Juntament amb la instància caldrà aportar el currículum, titulació requerida, document d’identitat i certificat acreditatiu del nivell de suficiència de català ( C1 ).

Lloc de presentació de sol·licituds:

 • Es recomana presentar les sol·licituds telemàticament mitjançant la seu electrònica ( instància genèrica on line : https://www.seu-e.cat/ca/web/santjoandespi/seu-electronica).
 

 • En el cas d’impossibilitat de presentació telemàtica per problemes operatius de la plataforma o dificultats tècniques contacteu amb l’Ajuntament mitjançant el número de telèfon 93 480 60 00 per a rebre suport telefònic i/o concertar cita prèvia.
 • Presencialment: Registre General de l'Ajuntament C/ Camí del Mig, 9 Sant Joan Despí, es recomana demanar cita prèvia.

Període de presentació d'esmenes: del 29/03/2023 al 04/04/2023

 


 

 

➡️ OFERTA DE TREBALL DE TÈCNIC/A AUXILIAR, ADSCRIT AL DEPARTAMENT DE CONTRACTACIÓ   FINALITZAT

 

Descripció del lloc a cobrir:

 • Jornada i horari: Dilluns a divendres de 08:00 a 14:30, amb una tarda a especificar.
 • Retribució bruta orientativa: 2400 €/ mensuals
 • Data d’incorporació: El més aviat possible
 • Tipus: Funcionari/a interí/na en qualsevol supòsit assenyalats a l’article 10 de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic. 
 • Grup: C1
 • Període inicial de contractació: 6 mesos, prorrogable.

Funcions:

 • Tramitar expedients de licitació, des de la fase de preparació fins a la formalització dels contractes i fer-ne el seguiment.
 • Donar suport i/o tramitar les pròrrogues, modificacions, i altres procediments administratius en general que es tramiten al departament.
 • Donar suport i informació a la resta de departaments municipals en la tramitació d’expedients de contractació.
 • Publicació i gestió del perfil del contractant de l’Ajuntament de Sant Joan Despí / Plataforma de serveis de contractació pública; i publicació anuncis al DOUE
 • Operativa de comunicació de dades i manteniment del cicle de vida d’un contracte al Registre Públic de contractes de la Generalitat de Catalunya.
 • Col·laborar en el manteniment  actualitzat de la base de dades dels expedients del departament per a l’extracció de dades estadístiques.
 • Qualsevol altra tasca que es pugui encomanar per part de la Cap de Contractació, superior jeràrquic o responsable immediat en relació a les funcions assignades al lloc de treball.

Període de presentació de sol·licituds:

 • 02/02/2023 fins el 15/02/2023 (ambdós inclosos)

Requisits:

 • Haver complert 16 anys.
 • Estar en possessió del cicle formatiu de grau superior (CFGS) en Administració i finances o equivalent.
 • Nivell de català exigit: Nivell de suficiència de català (C1). Aquests coneixements s’acreditaran documentalment.

Valorable:

 • Valorable experiència prèvia en les funcions de tramitació d’expedients de Contractació i de gestió de processos administratius.
 • Valorable experiència prèvia en el Registre públic de contractes del sector públic i en el Perfil del contractant.
 • Coneixement d’eines ofimàtiques: Word, Excel.

Presentació de sol·licituds:

 • S’ha de presentar la sol·licitud amb el model d’instància genèrica. Juntament amb la instància caldrà aportar el currículum, titulació requerida, document d’identitat i certificat acreditatiu del nivell de suficiència de català ( C1 ) .

Lloc de presentació de sol·licituds:

 • Es recomana presentar les sol·licituds telemàticament mitjançant la seu electrònica ( instància genèrica on line : https://www.seu-e.cat/ca/web/santjoandespi/seu-electronica).
 

 • En el cas d’impossibilitat de presentació telemàtica per problemes operatius de la plataforma o dificultats tècniques contacteu amb l’Ajuntament mitjançant el número de telèfon 93 480 60 00 per a rebre suport telefònic i/o concertar cita prèvia.
 • Presencialment: Registre General de l'Ajuntament C/ Camí del Mig, 9 Sant Joan Despí, es recomana demanar cita prèvia.

 

Període de presentació d'esmenes és del 20/02/2023 al 24/02/2023

 


 

➡️ CONVOCATÒRIA PER A LA COBERTURA D’UNA PLAÇA D’ENGINYER/A TÈCNIC/A VACANT A LA PLANTILLA DE PERSONAL FUNCIONARI   TERMINI TANCAT

 

Descripció de la plaça:

 • Convocatòria concurs-oposició del procés selectiu per a cobrir una plaça vacant d’Enginyer/a tècnic/a, de la plantilla de personal funcionari.

Període de presentació d’instàncies

 • Del 27/01/2023 al 15/02/2023
 • Període ampliació del termini de presentació d'instàncies del 25/02/2023 al 06/03/2023 ( ambdós inclosos )

Detalls de la convocatòria 

 • Tipus de personal: Funcionari/ària
 • Denominació: Enginyer/a Tècnic/a 
 • Grup: A2
 • Escala: Administració especial
 • Sistema de selecció: concurs-oposició

Requisits de la convocatòria

 • Haver complert 16 anys i no superar l’edat establerta per a la jubilació forçosa.
 • Estar en possessió de títol d’enginyer/a industrial o diplomatura equivalent. En cas de títols equivalents, s’hauran de presentar homologats per l’organisme competent.( dintre del període de presentació d’instàncies) 
 • Acreditar un grau de coneixement de la llengua catalana equivalent al nivell C1 de la Secretaria de Política Lingüística o certificat equivalent.

S'han de presentar les sol·licituds en el model normalitzat d'instància que s’adjunta per a la convocatòria. 

Lloc de presentació de sol·licituds

 • Es recomana presentar les sol·licituds telemàticament mitjançant la seu electrònica (instància genèrica on line : https://www.seu-e.cat/ca/web/santjoandespi/seu-electronica). Adjuntant la instància normalitzada del procés selectiu i la documentació requerida a les bases especifiques de la convocatòria.
 • 
En el cas d’impossibilitat de presentació telemàtica per problemes operatius de la plataforma o dificultats tècniques contacteu amb l’Ajuntament mitjançant el número de telèfon 93 480 60 00 per a rebre suport telefònic i/o concertar cita prèvia.
 • Presencialment: Registre General de l'Ajuntament C/ Camí del Mig, 9 Sant Joan Despí.

 

* Període de presentació d'esmenes del 22/03/2022 fins a 04/04/202


 

 

➡️ OFERTA DE TREBALL DE TÈCNIC/A MITJÀ/NA , ADSCRIT/A  AL DEPARTAMENT DE SECRETARIA   FINALITZAT

 

Descripció del lloc a cobrir:

 • Jornada i horari : Dilluns a divendres de 08:00 a 14:30, amb una tarda a especificar.
 • Retribució bruta orientativa: 2330 €/ mensuals
 • Data d’incorporació: El més aviat possible
 • Tipus : Funcionari/a interí/na en qualsevol supòsit assenyalats a l’article 10 de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic. 
 • Grup: A2
 • Període inicial de contractació: 6 mesos, prorrogable.

Funcions: 

 • Control, actualització, rectificació i seguiment de l’inventari general de béns i drets municipal i de l’inventari del Patrimoni Municipal del Sòl i l’Habitatge, així com la realització d’informes sobre la matèria.
 • Suport tècnic administratiu a la Secretaria General. Seguiment i gestió dels processos administratius del Departament de Secretaria, tasques complexes de gestió administrativa, preparació d’informes i resums d’activitats sota els criteris de la Secretària General de la Corporació i aquelles funcions anàlogues similars que li puguin ser assignades.
 • Qualsevol altre funció anàloga pròpia del departament que li siguin assignades.

Període de presentació de sol·licituds:

 • 16/12/2022  fins el  30/12/2022 (ambdós inclosos) 

Requisits:

 • Haver complert 16 anys.
 • Grau universitari o titulació equivalent en la branca de coneixements de Ciències Socials i Jurídiques.
 • Nivell de català exigit : Nivell de suficiència de català ( C1 ) . Aquests coneixements s’acreditaran documentalment.
 • Coneixements en Excel

Valorable

 • Valorable experiència prèvia en actualització, rectificació i seguiment de l’inventari general de béns, així com experiència prèvia en qualsevol Administració, preferentment administració local i en gestió de processos administratius.
 • Valorable experiència prèvia en programes informàtics de gestió de patrimoni i programes informàtics de tramitació d’expedients administratius.

Presentació de sol·licituds:

 • S’ha de presentar la sol·licitud amb el model d’instància genèrica. Juntament amb la instància caldrà aportar el currículum, titulació requerida i certificat acreditatiu del nivell de suficiència  de  català ( C1 ).

Lloc de presentació de sol·licituds:

 • Es recomana presentar les sol·licituds telemàticament mitjançant la seu electrònica ( instància genèrica on line : https://www.seu-e.cat/ca/web/santjoandespi/seu-electronica).
 
En el cas d’impossibilitat de presentació telemàtica per problemes operatius de la plataforma o dificultats tècniques contacteu amb l’Ajuntament mitjançant el número de telèfon 93 480 60 00 per a rebre suport telefònic i/o concertar cita prèvia.
 • Presencialment: Registre General de l'Ajuntament C/ Camí del Mig, 9 Sant Joan Despí, es recomana demanar cita prèvia.

 

Període de presentació d'esmenes és del 03/01/2023 al 10/01/2023

 


 

➡️ CONVOCATÒRIA PER A LA COBERTURA DE DUES PLACES DE SERGENT/A DE POLICIA LOCAL DE LA PLANTILLA DE PERSONAL FUNCIONARI/A (PROMOCIÓ INTERNA)  TERMINI TANCAT   

Descripció de la plaça

 • Convocatòria concurs-oposició del procés selectiu per a cobrir dues places vacants de sergent/a de policia local,  de la plantilla de personal funcionari/a.

Període de presentació d’instàncies

 • Del  9/12/2022 fins el  29/12/2022 ( fins el ambdós inclosos)

Detalls de la convocatòria

 • Tipus de personal: Funcionari/ària
 • Denominació: Sergent/a policia local
 • Grup: C1
 • Sistema de selecció: concurs-oposició, (promoció interna)

Requisits de la convocatòria

 • Haver complert 16 anys
 • Tenir una antiguitat mínima de 2 anys com a funcionari/a de carrera en la categoria de caporal/a a l’Ajuntament de Sant Joan Despí..
 • Estar en alguna de les situacions administratives següents: servei actiu, serveis especials, servei en comunitats autònomes o serveis en altres administracions.
 • Titulació; Batxillerat, tècnic superior corresponent a cicles formatius de grau superior, tècnic especialista corresponent a formació professional de segon grau o un altre d’equivalent o superior. En cas de títols equivalents s’hauran de presentar homologats per l’organisme competent.  
 • Acreditar un grau de coneixement de la llengua catalana equivalent al nivell B2 de la Secretaria de Política Lingüística o certificat equivalent.
 • Estar en possessió dels permisos de conduir de les classes A,B.

S'han de presentar les sol·licituds en el model normalitzat d'instància que s’adjunta per a la convocatòria.

Lloc de presentació de sol·licituds

Es recomana presentar les sol·licituds telemàticament mitjançant la seu electrònica (instància genèrica on line: https://www.seu-e.cat/ca/web/santjoandespi/seu-electronica). Adjuntant la instància normalitzada del procés selectiu i la documentació requerida a les bases especifiques de la convocatòria.
En el cas d’impossibilitat de presentació telemàtica per problemes operatius de la plataforma o dificultats tècniques contacteu amb l’Ajuntament mitjançant el número de telèfon 93 480 60 00 per a rebre suport telefònic i/o concertar cita prèvia.

Presencialment: Registre General de l'Ajuntament C/ Camí del Mig, 9 Sant Joan Despí.

 

 
 
 
 
 
 
 

 

➡️  CONVOCATÒRIA PER A LA COBERTURA D’UNA PLAÇA D’OFICIAL DE MANTENIMENT, RESERVADA A TORN DE PROMOCIÓ INTERNA DE PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL   - Finalitzat   

 

Descripció de la plaça

 • Convocatòria concurs-oposició del procés selectiu per a cobrir una plaça vacant d’oficial de manteniment, per torn de promoció interna, de la plantilla de personal laboral.

Període de presentació d’instàncies

 • Del 12/11/2022  fins el  1/12/2022 ( fins el ambdós inclosos)

Detalls de la convocatòria

 • Tipus de personal: Laboral
 • Denominació: Oficial de manteniment
 • Sistema de selecció: concurs-oposició, (promoció interna)

Requisits de la convocatòria

 • Haver complert 16 anys
 • Ser funcionari/ària o personal laboral fix en actiu i tenir una antiguitat mínima de dos anys de servei ininterromput en el grup de classificació agrupació professional a l’Ajuntament de Sant Joan Despí.
 • Estar en alguna de les situacions administratives següents: servei actiu, serveis especials, servei en comunitats autònomes o serveis en altres administracions.
 • Estar en possessió del certificat de nivell B1 de català de la Secretaria de Política Lingüística o equivalent.
 • Estar en possessió de títol de formació professional de primer grau, graduat escolar o ESO. En cas de títols equivalents, s’hauran de presentar homologats per l’organisme competent.

S'han de presentar les sol·licituds en el model normalitzat d'instància que s’adjunta per a la convocatòria.

Lloc de presentació de sol·licituds

En el cas d’impossibilitat de presentació telemàtica per problemes operatius de la plataforma o dificultats tècniques contacteu amb l’Ajuntament mitjançant el número de telèfon 93 480 60 00 per a rebre suport telefònic i/o concertar cita prèvia.

 • Presencialment: Registre General de l'Ajuntament C/ Camí del Mig, 9 Sant Joan Despí.

 


 

➡️  CONVOCATÒRIA PER A LA COBERTURA D’UNA PLAÇA DE TÈCNIC/A MIG DE GESTIÓ, ASSOCIADA AL LLOC DE TREBALL DE TÈCNIC/A MIG DE CONTRACTACIÓ DE PLANTILLA DE PERSONAL FUNCIONARI (TORN DE PROMOCIÓ INTERNA) Finalitzat   

 

Descripció de la plaça

 • Convocatòria concurs-oposició del procés selectiu per a cobrir una plaça vacant de tècnic/a mig de Gestió, associada al lloc de treball de tècnic/a mig de contractació, per torn de promoció interna, de la plantilla de personal funcionari.

Període de presentació d’instàncies

 • Del  12/07/2022 fins el 1/08/2022 ( fins el ambdós inclosos)

Detalls de la convocatòria

 • Tipus de personal: Funcionari/ària
 • Denominació: Tècnic/a Mig de Gestió
 • Grup: A, subgrup A2
 • Escala: Administració especial
 • Sistema de selecció: concurs-oposició, (promoció interna)

Requisits de la convocatòria

 • Haver complert 16 anys
 • Ser funcionari/ària en actiu i tenir una antiguitat mínima de dos anys de servei ininterromput com a funcionari/ària de carrera, en el grup de classificació C, subgrup C1, en la categoria d’administratiu a l’Ajuntament de Sant Joan Despí.
 • Estar en alguna de les situacions administratives següents: servei actiu, serveis especials, servei en comunitats autònomes o serveis en altres administracions.
 • Estar en possessió de títol universitari oficial de grau o diplomat universitari. En cas de títols equivalents, s’hauran de presentar homologats per l’organisme competent.( dintre del període de presentació d’instànces)
 • Acreditar un grau de coneixement de la llengua catalana equivalent al nivell C1 de la Secretaria de Política Lingüística o certificat equivalent.

S'han de presentar les sol·licituds en el model normalitzat d'instància que s’adjunta per a la convocatòria.

Lloc de presentació de sol·licituds

Es recomana presentar les sol·licituds telemàticament mitjançant la seu electrònica (instància genèrica on line : https://www.seu-e.cat/ca/web/santjoandespi/seu-electronica). Adjuntant la instància normalitzada del procés selectiu i la documentació requerida a les bases especifiques de la convocatòria.

 En el cas d’impossibilitat de presentació telemàtica per problemes operatius de la plataforma o dificultats tècniques contacteu amb l’Ajuntament mitjançant el número de telèfon 93 480 60 00 per a rebre suport telefònic i/o concertar cita prèvia.

Presencialment: Registre General de l'Ajuntament C/ Camí del Mig, 9 Sant Joan Despí.

 

Anunci del llistat de persones admeses i excloses del procés selectiu:

 
 
Anunci del resultat de les proves del procés selectiu:
 
 
 

 

➡️  CONTRACTE DE PRÀCTIQUES D’UN/A TÈCNIC/A DE COMPTABILITAT I PRESSUPOST    Finalitzat   

 

Descripció del lloc a cobrir:

 • Jornada i horari : Dilluns a divendres de 8:00 a 14:30 h , amb una tarda a especificar.
 • Retribució bruta orientativa: 2330 €  
 • Data d’incorporació: El més aviat possible.
 • Tipus de contracte : Contracte formatiu per a l’obtenció de la pràctica professional.
 • Durada inicial del contracte : 6 mesos, prorrogables.

Funcions:

 • Donar suport i assistència a l’ elaboració del pressupost de la Corporació i de les seves modificacions de crèdit.
 • Emetre informes i treballs d’ordre tècnic en matèria de gestió pressupostària.
 • Dirigir i coordinar les tasques comptables de la Corporació: tant pel que fa el registre de les operacions com les derivades de la emissió de la informació. comptable, la informació periòdica a altres administracions i la rendició dels comptes.
 • Donar suport a les funcions de control intern i de control financer que te encomanades la Intervenció General.
 • Assessorar i orientar sobre els aspectes pressupostaris dels diferents àmbits organitzatius.


Període de presentació de sol·licituds:

 • 08/07/2022 fins el 15/07/2022 ( ambdós inclosos )

Requisits:

 • Haver complert 16 anys.
 • Estar en possessió del títol universitari o equivalent en l’àmbit econòmic o comptable ,  obtingut en el termini màxim de 3 anys abans de la data de contractació. En els casos de persones discapacitades  el període és de 5 anys.
 • Nivell de català exigit : Nivell de suficiència de català ( C1 ). Aquests coneixements s’acreditaran documentalment.

Valorable:

Es valorarà l’expedient acadèmic

Presentació de sol·licituds:
S’ha de presentar la sol·licitud amb el model d’instància genèrica. Juntament amb la instància caldrà aportar el currículum , titulació , informe de vida laboral i certificat acreditatiu del nivell de suficiència  de  català ( C1 )  .


Lloc de presentació de sol·licituds:
Es recomana presentar les sol·licituds telemàticament mitjançant la seu electrònica ( instància genèrica on line : https://www.seu-e.cat/ca/web/santjoandespi/seu-electronica).   En el cas d’impossibilitat de presentació telemàtica per problemes operatius de la plataforma o dificultats tècniques contacteu amb l’Ajuntament mitjançant el número de telèfon 93 480 60 00 per a rebre suport telefònic i/o concertar cita prèvia.
Presencialment: Registre General de l'Ajuntament C/ Camí del Mig, 9 Sant Joan Despí, es recomana demanar cita prèvia.

 

 

 

Anunci resultats entrevista:

 


 

➡️  OFERTA DE TREBALL DE TÈCNIC/A DE GESTIÓ DE SUBVENCIONS  Finalitzat   

 

Descripció del lloc a cobrir:

 • Jornada i horari: Dilluns a divendres de 08:00 a 14:30, amb una tarda a especificar.
 • Retribució bruta orientativa: 2200 €/ mensuals.
 • Data d’incorporació: El més aviat possible.
 • Tipus de contracte : Funcionari/a interí/na en qualsevol supòsit assenyalats a l’article 10 de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.
 • Categoria professional: Tècnic/a auxiliar (C1)
 • Període de contractació: 3 anys. 

Funcions:

 • Confeccionar els expedients administratius de sol·licitud, execució i justificació de les diferents subvencions del programa Next Generation EU i de la resta de subvencions atorgades a l’Ajuntament en aquest moment.
 • Coordinar amb altres departaments i tècnics municipals per tal d’obtenir la documentació necessària de cada expedient.
 • Gestionar, controlar i executar ales partides pressupostàries assignades.
 • Tramitar manual o electrònicament tots els expedients.
 • Preparar els acords per l’aprovació del Tinent d’Alcaldia, Junta de Govern o Ple relacionats amb el seu àmbit d’actuació.
 • Vetllar per la seguretat i salut en el seu lloc de treball, utilitzant adequadament els equips relacionats amb la seva activitat, d’acord amb els procediments establerts i la normativa vigent en la matèria de prevenció de riscos laborals.
 • Pel que fa al tractament de dades de caràcter personal, adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries per donar compliment a la normativa vigent en la matèria, així com mantenir el deure de secret i confidencialitat (que es mantindran una vegada acabada la seva vinculació amb l’Ajuntament).

Període de presentació de sol·licituds:

 • Del 08/07/2022 fins al 15/07/2022 (ambdós inclosos)

Requisits:

a) Haver complert 16 anys.
b) Estar en possessió del cicle formatiu de grau superior (CFGS) en Administració i finances o equivalent. 
c) Nivell de català exigit: Nivell de suficiència de català (C1). Aquests coneixements s’acreditaran documentalment.
 

Valorable experiència prèvia en:

 • Es valorarà l’experiència prèvia en les funcions de gestió de subvencions i titulacions superiors relacionades amb la comptabilitat. 

Presentació de sol·licituds:

S’ha de presentar la sol·licitud amb el model d’instància genèrica. Juntament amb la instància caldrà aportar el currículum, titulació requerida i certificat acreditatiu del nivell de suficiència de català (C1).

Lloc de presentació de sol·licituds:

Es recomana presentar les sol·licituds telemàticament mitjançant la seu electrònica (instància genèrica on line: https://www.seu-e.cat/ca/web/santjoandespi/seu-electronica). 

En el cas d’impossibilitat de presentació telemàtica per problemes operatius de la plataforma o dificultats tècniques contacteu amb l’Ajuntament mitjançant el número de telèfon 93 480 60 00 per a rebre suport telefònic i/o concertar cita prèvia.

Presencialment: Registre General de l'Ajuntament C/ Camí del Mig, 9 Sant Joan Despí, es recomana demanar cita prèvia.

 

Periode de presentació d'esmenes és del 21/07/2022 fins 25/07/2022.

 

 

➡️  CONCURS DE MOBILITAT HORITZONTAL DE LA PLAÇA D’INSPECTOR/A DE POLICIA LOCAL DE L’AJUNTAMENT DE SANT JOAN DESPÍ  Termini tancat   

 

Descripció del lloc:

 • Convocatòria concurs de mobilitat horitzontal de la plaça d’Inspector/a de policia local.

Període de presentació d’instàncies

 • Del  19/05/2022 fins el  7/06/2022 (ambdós inclosos)

Detalls de la convocatòria :

 • Tipus de personal : Funcionari/a
 • Denominació: Inspector/a de policia local
 • Grup: A2
 • Nivell de Destí: 24
 • Complement específic: 41.450 euros anyals
 • Jornada: 40 hores setmanals, plena disponibilitat
 • Funcions: Dirigir, coordinar, gestionar i avaluar els recursos econòmics, materials i humans del cos de Policia Local per tal d'assolir els objectius fixats per l'equip de Govern en matèria de seguretat i les funcions que s'especifiquen a la legislació vigent sobre Policia Local en els àmbits de policia administrativa (seguretat ciutadana, trànsit, normativa municipal), policia judicial i policia assistencial.

Forma de provisió: concurs mobilitat horitzontal

Requisits de la convocatòria

 • Pot participar en aquesta convocatòria el personal funcionari de l’Administració Local de municipis de Catalunya, diferents al convocant, amb una antiguitat superior a dos anys en aquesta categoria.
 • Estar en situació de servei actiu o assimilat.
 • Acreditar el nivell C1 de la Junta Permanent de Català
 • Estar en possessió del títol d’enginyer/a tècnic/a, diplomat/a universitari de primer cicle, d’arquitecte/a tècnica o un altre d’equivalent o superior
 • Estar en possessió dels permisos de conduir A2 i B.

S'ha de presentar les sol·licituds en el model d'instància que se adjunta per a la convocatòria.

Lloc de presentació de sol·licituds
Es recomana presentar les sol·licituds telemàticament mitjançant la seu electrònica (instància genèrica on line : https://www.seu-e.cat/ca/web/santjoandespi/seu-electronica). Adjuntant la instància normalitzada del procés selectiu i la documentació requerida a les bases especifiques de la convocatòria.
En el cas d’impossibilitat de presentació telemàtica per problemes operatius de la plataforma o dificultats tècniques contacteu amb l’Ajuntament mitjançant el número de telèfon 93 480 60 00 per a rebre suport telefònic i/o concertar cita prèvia.

Presencialment: Registre General de l'Ajuntament C/ Camí del Mig, 9 Sant Joan Despí, es recomana demanar cita prèvia.

 


 

➡️  CONVOCATÒRIA PER A LA COBERTURA D’UNA PLAÇA DE TÈCNIC/A MITJÀ/ANA EN INFORMÀTICA PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL   Finalitzat   

 

Descripció de la plaça

 • Convocatòria concurs-oposició del procés selectiu per a cobrir una plaça vacant de tècnic/a mitjà/ana en informàtica, vacant a la plantilla de personal laboral.

Període de presentació d’instàncies

 • Del  19/05/2022  fins el  7/06/2022 (fins el ambdós inclosos)

Detalls de la convocatòria

 • Tipus de personal: Laboral
 • Denominació: Tècnic/a Mitjà/ana Informàtica
 • Grup: A2
 • Sistema de selecció: concurs-oposició,

Requisits de la convocatòria

 • Haver complert 16 anys
 • Estar en possessió del títol de d’enginyer/a tècnic en informàtica o telecomunicacions o diplomatura en informàtica o telecomunicacions o equivalent, o estar en condicions d’obtenir-lo dins el termini de presentació
 • Acreditar un grau de coneixement de la llengua catalana equivalent al nivell C1 de la Secretaria de Política Lingüística o certificat equivalent.

S'han de presentar les sol·licituds en el model normalitzat d'instància que s’adjunta per a la convocatòria.

Lloc de presentació de sol·licituds

Es recomana presentar les sol·licituds telemàticament mitjançant la seu electrònica (instància genèrica on line : https://www.seu-e.cat/ca/web/santjoandespi/seu-electronica). Adjuntant la instància normalitzada del procés selectiu i la documentació requerida a les bases especifiques de la convocatòria.
  En el cas d’impossibilitat de presentació telemàtica per problemes operatius de la plataforma o dificultats tècniques contacteu amb l’Ajuntament mitjançant el número de telèfon 93 480 60 00 per a rebre suport telefònic i/o concertar cita prèvia.

Presencialment: Registre General de l'Ajuntament C/ Camí del Mig, 9 Sant Joan Despí, es recomana demanar cita prèvia.

 

PDF icon bases_informatica.pdf
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 ➡️ OFERTA DE TREBALL DE TÈCNIC/A MOBILITAT    Termini tancat

 


Descripció del lloc a cobrir :
 • Jornada i horari : 35,5 ( matins i tardes ).
 • Retribució bruta orientativa: 2600 €/ mensuals
 • Data d’incorporació: El més aviat possible
 • Tipus de contracte : Funcionari/a interí/na en qualsevol supòsit  assenyalat a l’article 10 de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic o contractació laboral en qualsevol modalitat.
Funcions:
 • Organitzar i facilitar la mobilitat de vehicles , transport públic, bicicletes i vianants al municipi:
 • Gestionar el manteniment i conservació dels diferents elements de la via pública:
 • Planificar, organitzar i gestionar el transport públic urbà i interurbà i de la xarxa ciclista.
 • Elaborar i redactar documents i resolucions tècniques pròpies de l’àmbit de mobilitat i via pública
 • Assessorar i donar suport tècnic en matèria de mobilitat i via pública, tant a nivell intern (Corporació) com a nivell extern (institucions, organismes, empreses, usuaris en general), dins de l'àmbit d'actuació pròpia.
 • Vetllar per la seguretat i salut en el lloc de treball, utilitzant adequadament els equips relacionats amb la seva activitat, d’acord amb els procediments establerts i la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals.
 •  Adoptar mesures tècniques i organitzatives necessàries per donar compliment a la normativa vigent en la matèria, així com mantenir el deure de secret i confidencialitat.

Període de presentació de sol·licituds:
 
 • Del  31/01/2020  fins al  20/02/2020  (ambdós inclosos)

Requisits:

a) Tenir més de 16 anys.
b) Títol universitari: d’enginyer de camins, canals i ports , graduat en enginyeria civil, enginyer tècnic d’obra pública ( especialitat transport i serveis urbans ) o graduat en enginyeria d’obres públiques ( menció transport i serveis urbans )
c) Nivell de català exigit: C
d) Domini d’eines informàtiques, Autocad, Cost Itec, Ofimàtica.

Mèrits a valorar:

Experiència en la participació i/o redacció de plans de mobilitat urbans.
Experiència en la participació i/o redacció d’estudis d’avaluació de la mobilitat generada.
Experiència en la participació i/o redacció de projectes de mobilitat.

Presentació de sol·licituds:

S’ha de presentar les sol·licituds amb el model d’instància genèrica. Juntament amb la instància caldrà aportar el currículum.
 • Presencialment: Registre General de l'Ajuntament C/ Camí del Mig, 9 Sant Joan Despí.
 • Telemàticament : Podeu trobar un model en format electrònic que es troba al web municipal, a l’apartat de Seu electrònica, dins de Tràmits on line.