Pressupost 2020

Consulta el Pressupost municipal de 2020 de l'Ajuntament de Sant Joan Despí

 

Cada any, l'Ajuntament presenta a la ciutadania la proposta de Pressupost municipal, prèviament al seu debat al Ple. El 16 de desembre de 2019 es va fer l'Audiència Pública del Pressupost municipal per a 2020 en una sessió oberta a la ciutadania a l'Àrea de Serveis a la Persona. El 19 de desembre, el Ple Municipal va aprovar el Pressupost municipal 2020.

Pots consultar i/o descarregar el document relatiu al Pressupost municipal de 2020 de l'Ajuntament de Sant Joan Despí -inclou ingressos (resum per capítols i per conceptes), despeses (resum per capítols, grups de programes, òrgans gestors, polítiques de despesa i conceptes econòmics) i pla d'inversions i finançament- i al pressupost de la societat municipal ADSA.


Consulta la informació relativa a l'execució pressupostària trimestral de l'Ajuntament de Sant Joan Despí en aquest enllaç.

Quin ha estat el resultat de l'execució dels pressupostos relatius als anys anteriors al de l'any en curs? A Govern Obert pots consultar les dades dels drets i obligacions reconegudes de la liquidació del pressupost consolidat de l’ens amb els seus organismes autònoms locals.

També podeu consultar el resum gràfic aquí