Sol·licitud d'ús social dels centres educatius

Descripció

Les instal·lacions i els edificis escolars dels centres educatius públics constitueixen un patrimoni públic al servei de la ciutadania. Aquests equipaments es caracteritzen per la seva polivalència, que els fa aptes per ser utilitzats per a activitats de diversa índole.
 
S’entén com a ús social dels centres la realització d’activitats educatives, cíviques, culturals, esportives, artístiques o altres de caràcter social per part d’entitats i/o associacions sense ànim de lucre, durant i fora del calendari escolar, i no compreses en l’ús propi del centre.
 
Les activitats realitzades en l’ús social dels centres hauran de complir els següents requisits:

  • Tenir la doble condició de no lucratives i no discriminatòries.
  • Hauran de ser compatibles amb les finalitats educatives dels centres, amb les activitats d’ús propi previstes en la programació anual i amb les condicions tècniques i estructurals de les seves instal·lacions.
  • Es guiaran pels principis de convivència, tolerància, solidaritat i respecte.

L’ús social dels centres s'autoritzarà en un horari diferent de l'ús educatiu.
 
Les activitats d’ús social dels centres en període lectiu i en vacances finalitzaran com a molt tard a les 22.00 hores. Excepcionalment es podran realitzar activitats fora de l’horari indicat amb un informe favorable del Departament d’Educació, Infància i Família, i sempre amb el vistiplau de la Direcció del centre.
 
Les entitats i/o associacions autoritzades han d'assumir les següents obligacions:

  • Conservar les instal·lacions i els equipaments en el mateix estat amb què es van lliurar.
  • No utilitzar els espais i equipaments amb una finalitat distinta de la que va ser autoritzada, ni fer servir espais i equipaments diferents dels autoritzats, ni usar-los amb horari diferent a l'autoritzat.
  • Fer-se càrrec de la vigilància que asseguri l’obertura i el tancament de l’activitat, la normalitat de l’ús, i en el seu cas, la correcta utilització dels espais. 


Tramitació

1. Presencialment
Es pot presentar la Sol·licitud d'ús social dels centres educatius a les dependències de l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania (OAC).

2. Mitjançant la seu electrònica de l'Ajuntament 
Les entitats i associacions que vulguin fer ús dels centres educatius han de presentar una instància genèrica, adjuntant el formulari Sol·licitud d'ús social dels centres educatius i adreçant la petició al departament al qual està adscrita la vostra entitat o associació.


Documentació