Esteu aquí

Junta de Govern Local

La Junta de Govern Local (JGL) està integrada, com a màxim, per un terç de regidors designats lliurement per l'alcalde, que la presideix, i té les funcions que li deleguen el Ple i l'Alcalde. L'extracte dels acords que s'hi adoptin es podrà consultar al portal de transparència.

Actualment, la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Sant Joan Despí està integrada pels membres següents:

Presidenta
Belén García

Vocals
Antoni Poveda
Àlex Medrano
Cristian Rastrojo
Margarita Gual
Judith Riera
José Carlos García
Francesca Estradé