Junta de Govern Local

La Junta de Govern Local (JGL) està integrada, com a màxim, per un terç de regidors designats lliurement per l'alcalde, que la presideix, i té les funcions que li deleguen el Ple i l'Alcalde. L'extracte dels acords que s'hi adoptin es podrà consultar al portal de transparència.

Presidenta
Belén García

Vocals
José Carlos García
Àlex Medrano
Judith Riera
Francesc Vives
Francesca Estradé
Nadia Cano
Antoni Poveda