SorollEl soroll és tot aquell so o senyal acústic no desitjat i/o desagradable per a les persones. La seva unitat de mesura són els decibels (dB). Si se supera un nivell més alt de 55 decibels s’entorpeix la comunicació verbal i el descans de les persones. L’exposició continuada a sons forts pot crear una sèrie de problemes per a la nostra salut física i mental. La pèrdua de capacitat auditiva és el problema més freqüent.

Les principals fonts o orígens de sorolls són el trànsit, les indústries i la població/convivència veïnal. Per tal de garantir la convivència, us oferim un seguit de recomanacions per reduir els sorolls:
 

  • No fer soroll entre les 22 i les 8 h
  • Aïllar els electrodomèstics sorollosos i no fer-ne ús entre les 22 i les 8 h
  • Regular el volum dels aparells d’àudio i fer ús dels auriculars per aïllar sorolls
  • Els propietaris de mascotes són responsables d’evitar sorolls per part d’aquestes
  • Si fas activitats o uses aparells que generin contaminació acústica recorre a la insonorització per respecte a la resta de ciutadans
  • Si condueixes, evita les acceleracions innecessàries en els vehicles amb motor de combustió i no posis la música a volum elevat si portes les finestres baixades

 

Normativa

A nivell municipal, la gestió del soroll es realitza en base a la següent normativa d'aplicació:

- Llei del Parlament de Catalunya 16/2002, del 28 de juny de protecció de la contaminació acústica
- Decret de la Generalitat 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 16/2002, del 28 de juny de protecció de la contaminació acústica i se n’adapten els annexos corresponents
- Mapa de capacitat acústica de Sant Joan Despí, publicat al BOPB de 05/08/2011
- Ordenança municipal reguladora de la intervenció administrativa d’activitats instal·lacions i serveis (OMIA), publicada al BOPB de 18 de desembre de 2012
- Ordenança del civisme i la convivència a Sant Joan Despí

Per a més informació:
https://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/atmosfera/contaminacio_acustica/normativa/legislacio

 

Mapa de capacitat acústica

El mapa de capacitat acústica de Sant Joan Despí és l'instrument que estableix la zonificació acústica del territori i els valors límit d'immissió d'acord amb les zones de sensibilitat acústica. Aquest mapa fixa els objectius de qualitat acústica per a cada zona del territori i per a tres períodes temporals diferenciats: de dia, al vespre i a la nit, tot incorporant també els usos del sòl. Alhora, el mapa de capacitat acústica determina quins són els límits màxims que han de complir les activitats a l'exterior i les infraestructures. 

Pla d'Acció de Soroll 2013-2018

El Pla d'Acció de Soroll de Sant Joan Despí 2013-2018 parteix dels resultats dels mapes de soroll realitzats i proposa accions per tal de millorar la qualitat acústica d'aquells indrets amb nivells més alts de soroll i per tal de preservar els espais que gaudeixen d'una bona qualitat acústica. Destaquen, entre altres mesures, la pacificació del trànsit, el foment de la mobilitat a peu i en bicicleta, la incorporació de vehicles menys sorollosos a la flota municipal, el control d'activitats per motius de contaminació acústica, el control de l'emissió de sorolls de motocicletes i ciclomotors i activitats d'educació i sensibilització.


Mapa Estratègic de Soroll

El mapa estratègic de soroll serveix per avaluar l'exposició de la població al soroll produït per diferents tipus de fonts en una zona determinada, i és la base per a l'elaboració de plans d'acció. Es tracta d'una figura bàsica de suport a la gestió del soroll introduïda per la Directiva europea 2002/49/CE.

Han de comptar amb mapa estratègic de soroll les aglomeracions de més de 100.000 habitants. Sant Joan Despí pertany a l’aglomeració del Baix Llobregat I, juntament amb els municipis de l’Hospitalet de Llobregat, Cornellà de Llobregat, Esplugues de Llobregat, Sant Feliu de Llobregat i Sant Just Desvern.


La Generalitat disposa d'un visor dels mapes estratègics de les aglomeracions