Serveis policia local

policia_local1_0.jpg

Serveis de protecció bàsica

 • Intervencions d’urgència per a la protecció de persones i béns
 • Vigilància dels espais públics
 • Prestació d’auxili en casos de catàstrofe, accident i calamitats públiques
 • Protecció en actes culturals, esportius i protecció d’autoritats

Seguretat viària i mobilitat

 • Campanyes informatives i accions preventives
 • Ordenació, control i regulació del trànsit
 • Assistència en accidents de trànsit
 • Educació per a la mobilitat segura
 • Senyalització viària

Serveis de policia de proximitat

 • Campanyes informatives i accions preventives
 • Contactes periòdics amb entitats, associacions, comunitats educatives i altres agents socials, així com de la pagesia, comerciants i industrials.
 • Mediació en cas de conflictes privats
 • Vetlla pel compliment d’ordenances de civisme i convivència

Assistència a les persones

 • Auxili i assistència a les víctimes per violència domèstica i/o masclista, víctimes en general o persones en situació de risc.
 • Participació a la comissió del circuit local d’atenció a les dones que pateixen violència masclista
 • Informació i canalització de la solució del problema davant l’organisme o institució que tingui la competència.
 • Col.laboració amb els serveis d’emergència i serveis socials
 • Prevenció de l’absentisme escolar

Serveis d’atenció a la ciutadania

 • Informació a la ciutadania de forma presencial, telefònica, per escrit i/o per mitjans electrònics
 • Atenció, anàlisi i estudi de les peticions, queixes i/o suggeriments rebuts.
 • Gestió dels objectes i animals trobats

Policia administrativa

 • Vetlla pel compliment de les ordenances, reglaments i la resta de resolucions administratives municipals
 • Inspecció d’activitats econòmiques, obres, ocupació de la via pública i utilització privativa dels béns de domini públic (ocupació comercial, guals, ocupació per a la realització d’obres, estacionaments reservats a persones amb disminució)
 • Vigilància i inspecció dels establiments vinculats amb l’oci nocturn, espectacles i activitats recreatives
 • Comprovació d’activitats molestes a requeriment de la ciutadania

Policia rural i mediambiental

 • Vigilancia del terme rural
 • Protecció del medi natural

Serveis de policia judicial

 • Primeres actuacions per delicte flagrant
 • Diligències per il.lícits penals i per delictes contra la seguretat vial o relacionades amb accidents de trànsit
 • Atenció i tramitació de denúncies
 • Actuacions requerides per l’autoritat judicial o el Ministeri Fiscal