Crònica del Ple: Sessió ordinària del mes de febrer de 2024

-
Imatge

El Ple de l'Ajuntament de Sant Joan Despí, celebrat el dijous 29 de febrer de 2024 en sessió ordinària, va començar amb l'aprovació de l'acta de la sessió ordinària anterior i amb la lectura de les resolucions de l'Alcaldia i dels acords de la Junta de Govern Local. També es va donar compte dels escrits i documentació presentada pel grup municipal Sant Joan Despí en Comú Podem, comunicant a l’Ajuntament de Sant Joan Despí l’expulsió de la regidora Laura Acedo Muñoz del grup municipal Sant Joan Despí en Comú Podem, passant a tenir la consideració de regidora no adscrita d’acord amb l’establert a l’article 73.3 de la LRBRL.

Tot seguit, els grups municipals de Junts per Sant Joan Despí (JxSJD), Partit Popular (PP), Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Sant Joan Despí En Comú Podem (SJDECP) i Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) i la regidora no adscrita van debatre diferents propostes i dictàmens.

En l'àmbit relatiu a l'Àrea d'Espai Públic i Convivència, el Ple va aprovar per unanimitat la ratificació de l’acord del Ple de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, de data 19-12-2023, referent a la prestació del servei de deixalleria mancomunada.

En l'àmbit relatiu a l'Àrea de Governança i Desenvolupament Local, per unanimitat es van aprovar el dictamen d'aprovació de la nova redacció dels Estatuts del Consorci Sanitari Integral; la incoació d’un expedient per a la revocació de la cessió d’ús temporal del bé patrimonial ubicat al carrer Orfeó Català, 6, de Sant Joan Despí i per a la resolució del conveni entre l’Ajuntament de Sant Joan Despí i la Fundació Pedagògica El Brot, que regula l’esmentada cessió; l'aprovació del Pla Normatiu de l’Ajuntament de Sant Joan Despí per l’any 2024; la modificació del reglament regulador del servei dels vivers d'empreses a Sant Joan Despí; i l'adhesió a la declaració institucional del dia 8 de març Dia Internacional de les Dones 2024. També es van aprovar el dictamen d’ acord per prestar la conformitat del Ple a l’ampliació de capital de la SMM ADSA proposada pel Consell Administració de la Societat, amb els vots a favor de SJDECP i PSC, l'abstenció de la regidora no adscrita i els vots en contra de JxSJD, PP i ERC; i el dictamen per l’aprovació inicial del reglament de participació als pressupostos participatius de Sant Joan Despí, que va rebre el suport de SJDECP, PSC i la regidora no adscrita i l'abstenció de JxSJD, PP i ERC.

En l'apartat de Precs i preguntes, JxSJD va preguntar sobre el preu públic dels poliesportius municipals. Per la seva banda, el PP va preguntar per obres al camp municipal de les Planes i pel tribut metropolità i va fer un prec sobre les recomanacions de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies. 

Com és costum, malauradament, la sessió va finalitzar amb la lectura del nom de les dones assassinades al darrer mes a l'Estat, víctimes de violència masclista.