Esteu aquí

Sessió ordinària del Ple municipal per via telemàtica

dijous 27/1/2022 20:00h - Ajuntament

DIRECTE YOUTUBE

Sessió ordinària del Ple municipal per via telemàtica

 

PART RESOLUTIVA

 

   1. Aprovació de l’acta de la sessió ordinària de 17 de desembre de 2021 i de la sessió extraordinària del 10 de gener de 2022.

   2.  Donar compte i ratificar, si s’escau, de les Resolucions d’Alcaldia i els acords de la Junta de Govern Local.


ÀREA DE TERRITORI, ESPAI PÚBLIC I MEDI AMBIENT

  3. Dictamen d’aprovació provisional modificació OF 4 reguladora impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana. 
  4.Dictamen d'aprovació de la pròrroga de l'addenda del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Sant Joan Despí i l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, relatiu al programa de mediació per al lloguer social d'habitatges, per l'any 2022.

  5. Dictamen per aprovar la pròrroga de l'addenda del conveni de col·laboració i encàrrec de gestions entre aquest Ajuntament i l'Agència de l'Habitatge de Catalunya per a l'any 2022, relatiu a l'oficina d'habitatge situada en aquest municipi.

  6. Dictamen  per declarar  com a obra d’interès especial instal·lació ascensor IES Jaume Salvador i Pedrol.

  7. Dictamen d'actualització del capital pendent d'amortització dels recursos materials adscrits al contracte de serveis de recollida i transport de residus sòlids urbans i de neteja viària de Sant Joan Despí, així com l'actualització del preu del contracte.


ÀREA DE GOVERNANÇA I DESENVOLUPAMENT LOCAL


   8.  Dictamen de modificació de la relació de llocs de treball de l’any 2022 per adequar-la a l’increment previst a la Llei de pressupostos generals de l’Estat i adequació de les retribucions dels càrrecs electes.
   9.  Dictamen de xifra de Població a data 01/1/2021.
  10.  Dictamen d’aprovació del Pla Anual Normatiu de l’Ajuntament de Sant Joan Despí per l’any 2022.


PART DE CONTROL


11.MOCIONS

   11.1.  Moció presentada pel Grup municipal CS en el ajuntament de Sant Joan Despí per instar a la suspensió de l’impost de CO2.
   11.2.  Moció presentada pel Grup municipal Sant Joan Despí En Comú i Podemos Sant Joan Despí, de suport a la nova Reforma Laboral i la recuperació de drets de les treballadores i treballadors.
   11.3. Moció presentada pel Grup municipal Sant Joan Despí En Comú de suport a la ramaderia amb responsabilitat ecològica i social i de rebuig de les macrogranjes.
   11.4. Moció presentada pel Grup municipal Esquerra Republicana de Sant Joan Despí en defensa del cànon de residus a Catalunya.


    12. Precs i Preguntes


    13. Sol·licitud de renúncia del Senyor Lluís Fabrés Pérez al càrrec de Regidor, Declaració de Vacant i sol·licitud de nomenament de substitut per la Junta Electoral Central.