Esteu aquí

Sessió ordinària del Ple municipal

dijous 24/11/2022 20:00h - Ajuntament

Sala de Plens

Ajuntament Sant Joan Despí.
Camí del Mig, 9
 

Sessió ordinària del Ple municipal


 

PART RESOLUTIVA

1. Aprovació de l’acta de la sessió ordinària del 27 d’octubre de 2022.

2. Donar compte i ratificar, si s’escau, de les Resolucions d’Alcaldia i els acords de la Junta de Govern Local.

ÀREA DE TERRITORI, ESPAI PÚBLIC I MEDI AMBIENT I HISENDA

3. Dictamen d’aprovació del pressupost general de l’exercici 2023, Ajuntament i ADSA.

4. Dictamen d’aprovació conveni de col·laboració entre l’Àrea Metropolitana de Barcelona i l’Ajuntament de Sant Joan Despí per a la instal·lació, l’explotació i el manteniment de punts de recàrrega per a vehicles elèctrics al seu municipi.

5. Dictamen d’aprovació de l’expedient de contractació sobre la concessió de serveis per a la gestió de la deixalleria mancomunada de la Fontsanta (SJDespí-Esplugues de Llobregat) i disposar l’obertura del procediment d’adjudicació mitjançant tramitació ordinària i procediment obert.

6. Dictamen per donar compte de l’ estabilitat pressupostària, sostenibilitat financera i període mitjà de pagament a proveïdors, del tercer trimestre de 2022.

7. Dictamen per donar compte de la Resolució 257/2022 de 25/10/2022,del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic en què acorda desestimar el recurs especial en matèria de contractació presentat per MULTISERVEIS NDAVANT, SL, contra la resolució que adjudica el contracte de serveis de neteja i desinfecció dels interiors dels edificis i de les dependències municipals.

ÀREA DE GOVERNANÇA I DESENVOLUPAMENT LOCAL

8. Dictamen d’aprovació sobre l’increment del complement de productivitat del personal al servei de l’Ajuntament de Sant Joan Despí.

9. Dictamen d’aprovació de la plantilla de personal per a l'any 2023.

10. Dictamen d’acord sobre la relació de llocs de treball del personal per a l'any 2023.

ÀREA DE SERVEIS A LA PERSONA

11. Dictamen d'aprovació inicial del Pla Local de Joventut 2023-2026 de Sant Joan Despí.

12. Dictamen d’adhesió de l’Ajuntament de Sant Joan Despí a la Declaració institucional amb motiu del dia internacional per a l’eliminació de la violència vers les dones 25n 2022.

PART DE CONTROL
MOCIONS

13. Moció presentada pel Grup Municipal Sant Joan Despí En Comú a favor de l’assignació del 25% del pressupost autonòmic de salut a l’Atenció primària.

14. Moció presentada pel Grup Municipal d’Esquerra Republicana per la commemoració de l’any de Nativitat Yarza Planas.

15. Precs i Preguntes