Esteu aquí

Sessió ordinària del Ple municipal

dijous 28/7/2022 9:30h - Ajuntament

Sala de Plens

Ajuntament Sant Joan Despí.
Camí del Mig, 9
 

Sessió ordinària del Ple municipal


 

PART RESOLUTIVA

1. Aprovació de l’acta de la sessió ordinària de 30 de juny de 2022.

2. Donar compte i ratificar, si s’escau, de les Resolucions d’Alcaldia i els acords de la Junta de Govern Local.

ÀREA DE TERRITORI, ESPAI PÚBLIC I MEDI AMBIENT

3. Dictamen d'aprovació  de  la llista d’adjudicataris d’habitatges en règim de dret de superfície dels sis habitatges amb protecció oficial de règim general, ubicats a l’edifici amb fronts a l’Avinguda de Barcelona, núm. 4 i al carrer Rius i Taulet, números 16 de Sant Joan Despí, així com els seus trasters i pàrquings.

4. Dictamen Proposta per tal de donar continuïtat al procediment d’expropiació iniciat com a conseqüència de l’aprovació definitiva de la modificació puntual del Pla General Metropolità de l’Avinguda Barcelona 2A, mitjançant la corresponent formalització del pagament dels preu just acordats per mutu acord i l’aixecament de les actes d’ocupació dels béns afectats.

5. Dictamen d’aprovació del Pla de control financer 2022 i prendre coneixement de l’informe de control financer de 2021.

6. Dictamen d’aprovació de l’expedient de modificació de crèdit MC 05/2022 de crèdit extraordinari, suplement de crèdit i transferència de crèdit.

 

ÀREA DE GOVERNANÇA I DESENVOLUPAMENT LOCAL

7. Dictamen d'aprovació del nomenament del Jutge/essa de Pau titular del Jutjat de Pau de Sant Joan Despí.

8. Dictamen d’aprovació dels dies Festius Locals del 2023, a Sant Joan Despí.

ÀREA DE SERVEIS A LA PERSONA

9. Dictamen d’adjudicació del contracte del Servei d’atenció educativa i altres de caràcter complementari de les escoles bressol de Sant Joan Despí.

10. Dictamen d’aprovació de la creació de l’associació “Teatres en Xarxa” i dels seus estatuts.

11. Dictamen d’aprovació de la pròrroga pels anys 2022-2023 del Pla Municipal d’Equitat de Gènere 2019-2022. Estratègies feministes a Sant Joan Despí.

12. Dictamen d’aprovació del conveni entre l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i l'Ajuntament de Sant Joan Despí per a la cessió de la gestió de l'ús de quatre habitatges de titularitat pública administrats per l'Agència.
13. Proposta aprovació del conveni de cessió d’ús comú especial de l’equipament esportiu “Camp de futbol Llevant Les Planes” a favor del FC LEVANTE LAS PLANAS.

PART DE CONTROL

MOCIONS

14. Moció presentada pel Grup municipal d’Esquerra Republicana Sant Joan Despí, per l’aprovació del manifest de l’acord social per l’amnistia i l’autodeterminació.

15. Precs i Preguntes