Esteu aquí

Sessió ordinària del Ple municipal

dijous 26/5/2022 20:00h - Ajuntament

Sala de Plens

Ajuntament Sant Joan Despí.
Camí del Mig, 9
 

Sessió ordinària del Ple municipal


ORDRE DEL DIA

 

PART RESOLUTIVA

1. Aprovació de l’acta de la sessió ordinària de 28 d’abril de 2022.

2. Donar compte i ratificar, si s’escau, de les Resolucions d’Alcaldia i els acords de la Junta de Govern Local.

ÀREA DE TERRITORI, ESPAI PÚBLIC I MEDI AMBIENT

3. Dictamen per donar compte del grau de compliment de l’estabilitat pressupostària, de la sostenibilitat financera del deute i del compliment del període mitjà de pagament a proveïdors corresponents al primer trimestre de 2022.

4. Dictamen per a l’aprovació inicial de la Modificació Puntual del Pla General Metropolità en l’Àmbit del Parc de Sant Pancraç a Sant Joan Despí.

ÀREA DE GOVERNANÇA I DESENVOLUPAMENT LOCAL

5. Dictamen d'aprovació inicial del codi ètic i de bon govern de l'Ajuntament de Sant Joan Despí.

6. Dictamen d’aprovació del procediment per la selecció del Jutge de Pau titular del Jutjat de Pau de Sant Joan Despí.

ÀREA DE SERVEIS A LA PERSONA

7. Dictamen d’aprovació de l'expedient i de la convocatòria per a l'adjudicació del contracte del Servei d’atenció educativa i altres de caràcter complementari de les escoles bressol municipals de Sant Joan Despí.

8- Precs i Preguntes