Esteu aquí

Sessió ordinària del Ple municipal

dijous 21/3/2024 20:00h - Ajuntament

Sala de Plens

Ajuntament Sant Joan Despí.
Camí del Mig, 9
 

Sessió ordinària del Ple municipal

PART RESOLUTIVA

1. Aprovació de l’acta de la sessió ordinària del 29 de febrer.

2. Donar compte i ratificar, si s’escau, de les Resolucions d’Alcaldia i els acords de la Junta de Govern Local.

ÀREA D’ESPAI PÚBLIC I CONVIVÈNCIA

3. Dictamen d’aprovació de l’expedient de contractació consistent en la concessió del servei públic de gestió i explotació de la deixalleria mancomunada de la Fontsanta (Sant Joan Despí-Esplugues de Llobregat).

ÀREA DE GOVERNANÇA I DESENVOLUPAMENT LOCAL

4. Dictamen d’aprovació de la rectificació anual de l'Inventari general de béns i drets i del Patrimoni Municipal del Sòl i l'Habitatge a data 31 de desembre de 2023.

5. Dictamen per donar compte al Ple de l’estabilitat pressupostària, sostenibilitat financera i període mitjà de pagament a proveïdors. Quart trimestre de 2023.

6. Dictamen Proposta per donar compte al Ple de la resolució d’aprovació de la liquidació del pressupost municipal 2023.

7. Dictamen de modificació de la relació de llocs de treball per l’any 2024.

8. Dictamen d’aprovació de la delegació a favor de la Diputació de Barcelona de la competència de selecció de personal temporal Tècnic/a Auxiliar de biblioteca.

PART DE CONTROL MOCIONS

9. Moció presentada pel Grup Municipal Vox Sant Joan Despí per denunciar les catastròfiques conseqüències que ha tingut el Pacte Verd Europeu pels interessos nacionals i en defensa del sector primari espanyol.

10. Moció presentada pel Grup Municipal VOX per a la modificació i supressió del "Tribut Metropolità"

11. Precs i Preguntes