Esteu aquí

Sessió ordinària del Ple municipal

dijous 29/2/2024 20:00h - Ajuntament

Sala de Plens

Ajuntament Sant Joan Despí.
Camí del Mig, 9
 

Sessió ordinària del Ple municipal

PART RESOLUTIVA

1. Aprovació de l’acta de la sessió ordinària del 25 de gener.

2. Donar compte al Ple dels escrits i documentació presentada pel grup municipal Sant Joan Despí en Comú Podem, comunicant a l’Ajuntament de Sant Joan Despí l’expulsió de la regidora Laura Acedo Muñoz del grup municipal Sant Joan Despí en Comú Podem, passant a tenir la consideració de regidora no adscrita d’acord amb l’establert a l’article 73.3 de la LRBRL.

3. Donar compte i ratificar, si s’escau, de les Resolucions d’Alcaldia i els acords de la Junta de Govern Local.

ÀREA D’ESPAI PÚBLIC I CONVIVÈNCIA

4. Dictamen d’aprovació de la ratificació de l’acord del Ple de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, de data 19-12-2023, referent a la prestació del servei de deixalleria mancomunada.

ÀREA DE GOVERNANÇA I DESENVOLUPAMENT LOCAL

5. Dictamen d’ acord per prestar la conformitat del Ple a l’ ampliació de capital de la SMM ADSA proposada pel Consell Administració de la Societat.

6. Dictamen d'aprovació de la nova redacció dels Estatuts del Consorci Sanitari Integral.

7. Dictamen d’incoació d’un expedient per a la revocació de la cessió d’ús temporal del bé patrimonial ubicat al carrer Orfeó Català, 6, de Sant Joan Despí i per a la resolució del conveni entre l’Ajuntament de Sant Joan Despí i la Fundació Pedagògica El Brot, que regula l’esmentada cessió.

8. Dictamen d’aprovació del Pla Normatiu de l’Ajuntament de Sant Joan Despí per l’any 2024.

9. Dictamen de modificació del reglament relador del servei dels vivers d'empreses a Sant Joan Despí.

10. Dictamen per l’aprovació inicial del reglament de participació als pressupostos participatius de Sant Joan Despí.

11. Dictamen d’adhesió a la declaració institucional del dia 8 de març Dia Internacional de les Dones 2024.

PART DE CONTROL

12. Precs i Preguntes