Esteu aquí

Sessió ordinària del Ple municipal

divendres 17/12/2021 20:00h - Ajuntament

Sala de Plens

Ajuntament Sant Joan Despí.
Camí del Mig, 9
 

Sessió ordinària del Ple municipal


ORDRE DEL DIA

 

PART RESOLUTIVA

1. Aprovació de l’acta de la sessió ordinària de 25 de novembre de 2021.
2. Donar compte i ratificar, si s’escau, de les Resolucions d’Alcaldia i els acords de la Junta de Govern Local.

ÀREA DE TERRITORI, ESPAI PÚBLIC I MEDI AMBIENT
3. Dictamen d’aprovació del pressupost general per a l’exercici 2022 de l’Ajuntament de Sant Joan Despí i la Societat Mercantil Municipal ADSA.
4. Dictamen d’adjudicació del contracte que te per objecte la prestació del Servei de recollida i transport de residus sòlids urbans i de neteja viària del municipi de Sant Joan Despí.


ÀREA DE GOVERNANÇA I DESENVOLUPAMENT LOCAL
5. Dictamen d’aprovació de la plantilla de personal per l’any 2022.
6. Dictamen d’aprovació de la relació de llocs de treball per a l’any 2022.


ÀREA DE SERVEIS A LA PERSONA
7. Dictamen d’aprovació de la primera pròrroga i de la modificació del contracte dels serveis esportius i altres de caràcter complementari en diverses instal·lacions esportives de titularitat municipal, expedient CO2018018ESP.

8. Precs i preguntes