Sessió ordinària del Ple municipal

Sala de Plens

Ajuntament Sant Joan Despí.
Camí del Mig, 9
 

Sessió ordinària del Ple municipal del mes de novembrePART RESOLUTIVA

1. Aprovació acta anterior de 25 d’octubre de 2018
2. Donar compte i ratificar, si s’escau, de les Resolucions d’Alcaldia.

ÀREA D’URBANISME, ESPAI PÚBLIC, SOSTENIBILITAT, SEGURETAT, CONVIVÈNCIA, SERVEIS GENERALS.

3. Dictamen  d’adjudicació del contracte que té per objecte la prestació del Servei de manteniment i neteja de les zones enjardinades i de l’arbrat del municipi de Sant Joan Despí.
4. Dictamen d’adjudicació del contracte que té per objecte la prestació dels Serveis esportius i altres de caràcter complementari en diverses instal·lacions esportives de titularitat municipal.
5. Dictamen d’aprovació de la liquidació del volum d’hores de servei efectivament realitzades durant la quarta anualitat del contracte dels serveis esportius i altres de caràcter complementari, període de 01.10.2017 a 30.09.2018, i aprovació de la modificació contractual derivada de l’increment d’hores realitzades respecte de les inicialment previstes.
6. Dictamen d’adjudicació del contracte que té per objecte la prestació dels Serveis necessaris per assegurar el normal funcionament del servei públic de les escoles Bressol de titularitat municipal de Sant Joan Despí.
7. Dictamen d’aprovació inicial de la re-numeració de determinats carrers del municipi.
8. Dictamen d’aprovació provisional de la incorporació a la relació de les vies públiques amb categoria fiscal  nova denominació.
9. Dictamen autorització a ADSA per a la signatura d’un préstec amb l’Institut Català de Finances per a la construcció d’habitatges de promoció pública a l’Avinguda Generalitat.
10. Dictamen  revisió Catalogació arbres interès local.
11. Dictamen declaració institucional de l’Ajuntament de Sant Joan Despí, “Sant Joan Despí Ciutat Feminista”.
12. Dictamen per donar compte de l’estabilitat pressupostària i del PMP del tercer trimestre de 2018.

ÀREA DE SERVEIS A LA PERSONA I DRETS SOCIALS

13. Dictamen d’aprovació nou Pla Local de Joventud Despíjove 2019-2022.
14. Dictamen d’adhesió de l’Ajuntament de Sant Joan Despí al manifest institucional per a l’eliminació de la violència envers les dones.

PART DE CONTROL

15. Moció presentada pel grup municipal ICV-EUiA per instar al Departament d’Ensenyament a aturar els treballs d’elaboració i aprovació del decret de menjadors.
16. Moció presentada pels grups municipals ERC-MES-AM, PP i C’S en suport als esportistes del CHL Jujol.
17. Moció presentada pel grup municipal ICV-EUiA en defensa del sistema sanitari i de l’atenció primària de salut.
18. Moció presentada pel grup municipal de Sisepuede/Síqueespot de rebuig a la sentència del TS del 6.11.2018 i en reivindicació d’una veritable tutela judicial efectiva.
19. Moció que presenta el grup municipal de Sisepuede/Síqueespot per donar suport a l’atenció primària

20. Precs i preguntes.
Imatge