Esteu aquí

Sessió ordinària del Ple municipal

dijous 25/5/2023 9:30h - Ajuntament

Sala de Plens

Ajuntament Sant Joan Despí.
Camí del Mig, 9
 

Sessió ordinària del Ple municipal


PART RESOLUTIVA

1. Aprovació de l’acta de la sessió ordinària del 27 d’abril de 2023.
2. Donar compte i ratificar, si s’escau, de les Resolucions d’Alcaldia i els acords de la Junta de Govern Local.


ÀREA DE TERRITORI, ESPAI PÚBLIC I MEDI AMBIENT I HISENDA


3. Dictamen d’aprovació de la resolució d’al·legacions i aprovació definitiva del document denominat Pla d’emergència climàtica i transició ecològica 2023-2030 de Sant Joan Despí.
4. Dictamen d’aprovació inicial de la modificació de l’epígraf 17 annex 2 preu públic piscines descobertes Parc Fontsanta Temporada Estiu.
5. Dictamen per donar compte al Ple de l’estabilitat pressupostària, sostenibilitat financera i període mitjà de pagament a proveïdors. Primer trimestre de 2023.
6. Dictamen d’aprovació de la pròrroga del contracte del Servei de manteniment i neteja de les zones enjardinades i de l’arbrat del municipi de Sant Joan Despí.

ÀREA DE GOVERNANÇA I DESENVOLUPAMENT LOCAL
7. Dictamen d’aprovació de l'actualització de l'Inventari general de béns i drets i del Patrimoni Municipal del Sòl i l'Habitatge a data 15 de maig de 2023.


8. Precs i Preguntes