Sessió ordinària del Ple municipal

Sala de Plens

Ajuntament Sant Joan Despí.
Camí del Mig, 9
 

Sessió ordinària del Ple municipal del mes de juny


ORDRE DEL DIA

PART RESOLUTIVA
1. Aprovació acta anterior de 31 de maig de 2018.
2. Donar compte i ratificar, si s’escau, de les Resolucions d’Alcaldia.

ÀREA D’URBANISME, ESPAI PÚBLIC, SOSTENIBILITAT, SEGURETAT, CONVIVÈNCIA, SERVEIS GENERALS.
3. Dictamen expedient per l’alineació mitjançant procediment obert del bé immoble patrimonial consistent en la parcel·la 5a corresponent a l’Ajuntament de Sant Joan Despí, del projecte de reparcel·lació de la modificació puntual del PGM en l’entorn de la Ciutat Esportiva del Fútbol Club Barcelona.

4. Dictamen expedient per l’alineació mitjançant procediment obert del bé immoble patrimonial consistent en la parcel·la 5b.3 corresponent a l’ajuntament de Sant Joan Despí, del projecte de reparcel·lació de la modificació puntual del PGM en l’entorn de la Ciutat Esportiva del Fútbol Club Barcelona.

5. Dictamen d’aprovació de la concessió administrativa a favor de l’Ajuntament de Sant Joan Despí per a l’ocupació del domini públic ferroviari, entre els punts kolimètrics 090/178 de la línea Tarragona a Barcelona i França, al terme municipal de Sant Joan Despí, propietat d’ADIF.

6. Dictamen d’aprovació de l’expedient de contractació i la convocatòria per a l’adjudicació del contracte subjecte a regulació harmonitzada que té per objecte la prestació dels serveis necessaris per assegurar el funcionament del servei públic d’escoles bressol de titularitat municipal, així com la continuïtat de l’actual contractista fins a la resolució del procediment en el cas que en la data de finalització del contracte vigent no s’hagi resolt la nova licitació.

7. Proposta d’aprovació de l’expedient de contractació i la convocatòria per a l’adjudicació del contracte subjecte a regulació harmonitzada que té per objecte la prestació dels serveis necessaris per assegurar el funcionament del servei públic que es presta en les instal·lacions esportives municipals, així com la continuïtat de l’actual contractista fins a la resolució del procediment en el cas que en la data de finalització del contracte vigent no s’hagi resolt la nova licitació.

8. Designació del representant, titular i suplent, de l’Ajuntament de Sant Joan Despí al Consell de la Formació Professional del Baix Llobregat.

9. Proposta d’aprovació de la declaració institucional del dia 28 de juny, Dia Internacional del drets LGTBI.

PART DE CONTROL
10. Mocions.
10.1 Moció presentada pel grup municipal de Ciutadans per a la implementació de la cartera de Serveis Socials.

11.Precs i preguntes.
Imatge