Esteu aquí

Sessió ordinària del Ple municipal

dijous 30/3/2023 20:00h - Ajuntament

Sala de Plens

Ajuntament Sant Joan Despí.
Camí del Mig, 9
 

Sessió ordinària del Ple municipal


 

PART RESOLUTIVA

1. Aprovació de l’acta de la sessió ordinària del 23 de febrer de 2023.

2. Donar compte i ratificar, si s’escau, de les Resolucions d’Alcaldia i els acords de la Junta de Govern Local.

ÀREA DE TERRITORI, ESPAI PÚBLIC I MEDI AMBIENT I HISENDA

3. Dictamen per donar compte de la resolució d’aprovació de la liquidació del pressupost municipal 2022.

4. Dictamen per a l’aprovació provisional de la Modificació puntual del Pla General Metropolità en l’àmbit del Parc de Sant Pancraç a Sant Joan Despí.

5. Dictamen per a l’aprovació provisional del Pla Especial Urbanístic per a la concreció de l’ordenació de l’edificació de la Ciutat Esportiva del Futbol Club Barcelona.

6. Dictamen per a l’aprovació de l’addenda de pròrroga del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Sant Joan Despí i l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, relatiu al programa de mediació per al lloguer social d’habitatges, per a l’any 2023, que substitueix i deixa sense efecte l’addenda, aprovada pel Ple de data 26 de gener de 2023.

7. Dictamen per a l’aprovació de l’addenda de pròrroga del conveni de col·laboració i encàrrec de gestions entre l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i l'Ajuntament de Sant Joan Despí, relatiu a l'Oficina Local d'Habitatge per a l'any 2023, que substitueix i deixa sense efecte l’addenda, aprovada pel Ple de data 26 de gener de 2023.

ÀREA DE GOVERNANÇA I DESENVOLUPAMENT LOCAL

8. Dictamen d’aprovació de la rectificació anual de l’inventari general de béns i drets i del patrimoni municipal del sòl i l’habitatge a data 31 de desembre de 2022.

9. Dictamen per a l’aprovació inicial del Reglament per a l’assignació del complement de productivitat als empleats i empleades de l’Ajuntament de Sant Joan Despí.

10. Dictamen per a la Modificació de la Relació de Llocs de Treball de l’Ajuntament de Sant Joan Despí per l’any 2023.  

11.Precs i Preguntes