Sessió ordinària del Ple municipal

Sala de Plens

Ajuntament Sant Joan Despí.
Camí del Mig, 9
 

Sessió ordinària del Ple municipal del mes de març


ORDRE DEL DIA

PART RESOLUTIVA
1. Aprovació acta anterior de 22 de febrer de 2018
2. Donar compte i ratificar, si s’escau, de les Resolucions d’Alcaldia.

ÀREA D’URBANISME, ESPAI PÚBLIC, SOSTENIBILITAT, SEGURETAT, CONVIVÈNCIA, SERVEIS GENERALS.
3. Dictamen per verificar el text refós del pla especial de regulació d’usos comercials als principals eixos comercials de Sant Joan Despí, redactat pels serveis tècnics municipals d’aquest Ajuntament
4. Dictamen d'aprovació definitiva dels convenis per a la cessió anticipada a l'Ajuntament de Sant Joan Despí de terrenys qualificats de sistema viari bàsic (5) pel pla director urbanístic de les àrees residencials estratègiques de l'àmbit del Baix Llobregat (ARE Can Crexells), del terme municipal de Sant Joan Despí.
5. Dictamen d’aprovació del Pla Anual Normatiu de l’Ajuntament de Sant Joan Despí per l’any 2018
6. Dictamen per donar compte de la liquidació del pressupost general de 2017
7. Dictamen per donar compte de la posició d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera corresponent al quart trimestre de 2017

PART DE CONTROL
8. Mocions
8.1 Moció presentada pel grup municipal Siqueespot/Sísepuede per la ratificació del conveni 189 de l’organització internacional del treball.OIT.
8.2 Moció presentada pel grup municipal de Ciutadans sobre les polítiques d’habitatge al municipi.
8.3 Moció presentada pel grup municipal CiU per sol·licitar l’apropament dels presos catalans Jordi Cuixart, Jordi Sánchez, Joaquim Forn i Oriol Junqueras.
8.4 Moció presentada pel grup municipal CiU perquè rescabali els imports que va deixar de subvencionar des de l’any 2008 a la Generalitat per a l’educació de 0 a 6 anys.
8.5 Moció presentada pel grup municipal ERC-MES-AM per a retre homenatge a la memòria de Guillem Agulló i Salvador.
8.6 Moció que presenta el grup municipal ERC-MES-AM sobre el trasllat dels presos polítics catalans.
8.7 Moció presentada pel grup municipal ICV-EUiA per la recuperació de la gestió pública de la xarxa Ter-Llobregat.
9.Precs i preguntes 
Imatge