Esteu aquí

Sessió ordinària del Ple municipal

dijous 26/1/2023 20:00h - Ajuntament

Sala de Plens

Ajuntament Sant Joan Despí.
Camí del Mig, 9
 

Sessió ordinària del Ple municipal


 

PART RESOLUTIVA

1. Aprovació de l’acta de la sessió ordinària del 15 de desembre de 2022.

2. Donar compte i ratificar, si s’escau, de les Resolucions d’Alcaldia i els acords de la Junta de Govern Local.

ÀREA DE TERRITORI, ESPAI PÚBLIC I MEDI AMBIENT I HISENDA

3. Dictamen d’aprovació de l’addenda de pròrroga del conveni OLH, de col·laboració  entre l’Ajuntament i l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, per l’any 2023 relatiu a l’oficina d’Habitatge situada a Sant Joan Despí.

4. Dictamen d’aprovació de l’addenda de pròrroga del conveni Mediació, de col·laboració entre l’Ajuntament i l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, relatiu al programa de mediació per al lloguer social d’habitatges per l’any 2023.

5. Dictamen d’aprovació provisional del text refós de la modificació puntual del Pla General de Metropolità d’Illa entorn l’Estació de Rodalies de Sant Joan Despí.

6. Dictamen relatiu a la formalització de l’'expropiació, pagament, ocupació i transmissió , mitjançant permuta, de l’immoble ubicat a l’Av Barcelona 2A, Bx 2.

7. Dictamen d'acord de donar l'assabentat de la successió d'adjudicatari en el procediment d’alienació del complex edificatori de la UA4 ubicat en l’avinguda de Barcelona, carrers Fontsanta i Mare de Déu de la Mercè de Sant Joan Despí, així com d'autoritzar i consentir la posposició de clàusules resolutòries en l'escriptura de formalització que faciliti la construcció de la promoció d'habitatges amb protecció oficial.

ÀREA DE GOVERNANÇA I DESENVOLUPAMENT LOCAL

8. Dictamen per declarar la xifra de població oficial del municipi de Sant Joan Despí a 1 de gener de 2022.

9. Dictamen per a la denegació d’una sol·licitud realitzada per un treballador de l’Ajuntament de Sant Joan Despí (RE2022013938), per compatibilitzar l’activitat pública com agent de Policia Local, amb l’activitat privada.

10. Dictamen per a la denegació d’una sol·licitud realitzada per una treballadora de l’Ajuntament de Sant Joan Despí (RE2022013940), per compatibilitzar l’activitat pública com agent de Policia Local, amb l’activitat privada.

11. Dictamen d’aprovació de l’increment de les retribucions dels empleats i empleades de l’Ajuntament de Sant Joan Despí i dels seus càrrecs electes.

ÀREA DE SERVEIS A LA PERSONA   
12. Dictamen d’aprovació inicial del Pla Local d'acollida i convivència intercultural 2023-2027 de Sant Joan Despí.

PART DE CONTROL MOCIONS

13. Moció presentada pel Grup Municipal Ciutadans (Cs), pel “Cambio de nombre del Camp Municipal Les Planes por del Camp Municipal Martín Domínguez”
 
14. Precs i Preguntes