Esteu aquí

Sessió ordinària del Ple municipal

dijous 25/11/2021 9:00h - Ajuntament

Sala de Plens

Ajuntament Sant Joan Despí.
Camí del Mig, 9
 

Sessió ordinària del Ple municipal del mes de novembre

 

PART RESOLUTIVA

1. Aprovació de l’acta de la sessió ordinària de 28 d’octubre de 2021.
2. Donar compte i ratificar, si s’escau, de les Resolucions d’Alcaldia i els acords de la Junta de Govern Local.


ÀREA DE TERRITORI, ESPAI PÚBLIC I MEDI AMBIENT


3. Dictamen per donar compte del grau de compliment de l’estabilitat pressupostària, de la sostenibilitat financera i del compliment del període mitjà de pagament a proveïdors corresponents al tercer trimestre de 2021.
4. Dictamen d’anul·lar i deixar sense efecte l’acord del Ple adoptat en data 27 de maig de 2021, d’aprovació de l’expedient per a l’adjudicació de la constitució del dret real de superfície en la parcel·la SD, situada al C/ Torreblanca, número 7 de Sant Joan Despí, i aprovar l’expedient per a la constitució de la concessió demanial per a l’ús privatiu del domini públic de dita finca.
5. Dictamen d’aprovació de l’expedient i de la convocatòria per a licitar la constitució del dret de superfície en la finca H3a1) del sector Bellavista de Sant Joan Despí per construir-hi habitatges de protecció oficial, en règim general de lloguer.
6. Dictamen d’aprovació de la pròrroga extraordinària del contracte del Servei de recollida i transport de residus sòlids urbans i de neteja viària del municipi de Sant Joan Despí amb l’empresa URBASER SA, amb les mateixes condicions que, en el seu dia, van ser objecte d’adjudicació i posterior modificació, fins a l’adjudicació de la licitació del contracte.
7.  Dictamen d’aprovació del rescat parcial, per motius d’interès general, de la concessió administrativa atorgada en data 9 d’octubre de 2008 a APARCAMIENTOS DESPI, SA, respecte el local ubicat a la planta soterrani -1, amb una superfície construïda de 2.341 m2, amb un coeficient en relació al total edifici de trenta-sis amb noranta-u per cent (36,91%), que és utilitzada com a magatzem de la brigada i d’altres departaments municipals.
8.  Dictamen d’aprovació conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Baix Llobregat, l’Àrea Metropolitana de Barcelona i els ajuntaments de Sant Feliu de Llobregat, Sant Joan Despí i Sant Just Desvern per al finançament de les obres al Parc de Torreblanca incloses al Pla de millora del valor patrimonial dels Parcs de la Xarxa de Parcs Metropolitans.
9.  Dictamen d’adhesió de l’ajuntament de Sant Joan Despí a la campanya CITIES RACE TO ZERO.

ÀREA DE SERVEIS A LA PERSONA
10.  Dictamen d’adhesió de l’Ajuntament de Sant Joan Despí a la celebració del Dia Internacional de la Ciutat Educadora.
11.  Dictamen d’aprovació de l’adhesió al manifest del 25 de novembre, el Dia internacional per l’eliminació de la violència vers les dones.

PART DE CONTROL
12.MOCIONS

12.1. Moció presentada pel Grup municipal Esquerra Republicana Sant Joan Despí, per tal de que Sant Joan Despí assoleixi el 55% de Taxa de Reciclatge de Residus el 2025, i instar l’ajuntament a adoptar les mesures necessàries per aconseguir-ho.

12.2. Moció presentada pel Grup municipal Junts per Sant Joan Despí, en favor d'aplicar mesures urgents en la lluita contra l'Atur juvenil.

13. Precs i preguntes