Esteu aquí

Sessió ordinària del Ple municipal

dijous 28/10/2021 20:00h - Ajuntament

Sala de Plens

Ajuntament Sant Joan Despí.
Camí del Mig, 9
 

Sessió ordinària del Ple municipal del mes d'octubre

 

PART RESOLUTIVA

1. Aprovació de les actes de les sessions: ordinària de 30 de setembre, extraordinària del 30 de setembre, extraordinària del 8 d’octubre i extraordinària del 15 d’octubre de 2021.
2. Donar compte i ratificar, si s’escau, de les Resolucions d’Alcaldia i els acords de la Junta de Govern Local.


ÀREA DE SERVEIS A LA PERSONA
3. Dictamen d'aprovació de l’adhesió al manifest del fons català respecte a la situació a l’Afganistan.


 ÀREA DE GOVERNANÇA I DESENVOLUPAMENT LOCAL
4. Dictamen per a l’autorització de la compatibilitat de la senyora Marta López Nogales per al desenvolupament de l’activitat pública de docent universitària associada.


ÀREA DE TERRITORI, ESPAI PÚBLIC I MEDI AMBIENT
5. Dictamen d’aprovació formalització conveni de col·laboració entre l’Àrea Metropolitana de Barcelona i l’Ajuntament de Sant Joan Despí per al manteniment i gestió del Parc de la Fontsanta.
6. Dictamen d’aprovació de la modificació de l’acord del Ple de l’Ajuntament de Sant Joan Despí, de data 25/02/2021, pel qual s’aprovà la formalització del conveni de delegació de l’Ajuntament de Sant Joan Despí de la competència municipal per a la gestió de les zones de baixes emissions a l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

PART DE CONTROL

7.MOCIONS
7.1. Moció presentada pel Grup municipal Junts Sant Joan Despí per l’estudi i creació d’espais destinats a l’art urbà.
7.2. Moció presentada pels Grups municipals Esquerra Republicana Sant Joan Despí i Junts Sant Joan Despí, per la millora del cablejat en façanes d’edificis.

8. Precs i preguntes