Esteu aquí

Sessió extraordinària del Ple municipal per via telemàtica

divendres 15/10/2021 9:00h - Ajuntament

Sessió extraordinària i urgent del Ple municipal per via telemàtica


PART RESOLUTIVA
 

  1. Ratificació dels acords de Ple relatius al règim de periodicitat de les sessions del Ple i de la Junta de Govern Local.

  2. Adaptació i modificació parcial de la composició de les comissions informatives de caràcter permanent.

  3. Ratificació de la delegació d’atribucions plenàries a favor de la Junta de Govern Local.

  4. Donar compte de la modificació de portaveu i suplent del grup municipal PSC-CP.

  5. Nomenament de representants en entitats i organismes.

  6. Ratificar el nombre de Consells participatius de l’Ajuntament i dels representants electes en els Consells escolars.

  7. Adaptació del règim de dedicació dels càrrecs electes de la corporació  i ratificació del règim de retribucions i indemnitzacions dels càrrecs electes i de les assignacions al funcionament dels grups municipals.

  8. Determinació de la nova composició de la Mesa de contractació permanent.

  9. Donar compte i ratificar, si s’escau, les Resolucions d’Alcaldia relatives a l’organització municipal.


La sessió del Ple municipal se celebrarà via telemàtica amb mitjans electrònics.