Esteu aquí

Sessió extraordinària del Ple municipal

dilluns 26/6/2023 19:00h - Ajuntament

Sala de Plens de l'Ajuntament

Sessió extraordinària del Ple municipal de l'Ajuntament de Sant Joan Despí en la que s'examinaran i, si procedeix s'aprovaran, els assumptes de l'ordre del dia.

ORDRE DEL DIA

1. Efectuar sorteig públic per a la designació dels Presidents i dels Vocals, Titulars i Suplents, que han de constituir les Meses Electorals per a les Eleccions Generals 2023, que tindran lloc el 23 de juliol de 2023.
2. Aprovació de la periodicitat de les sessions del Ple.
3. Aprovació de la periodicitat de les sessions de la Junta de Govern Local.
4. Creació i composició de les comissions informatives de caràcter permanent.
5. Delegació d’atribucions plenàries a favor de la Junta de Govern Local.
6. Donar compte de la configuració dels grups polítics municipals.
7. Nomenament de representants en entitats i organismes.
8. Nomenament de representats en Consells participatius i dels representants electes en Consells Escolars.
9. Establiment del règim de dedicació, retribucions i indemnitzacions dels càrrecs electes de la corporació i assignacions al funcionament dels grups municipals.
10. Determinació del nombre, característiques i retribucions del personal eventual.
11. Determinació de la composició de la Mesa de contractació permanent.
12. Donar compte i ratificar, si s’escau, de les Resolucions d’Alcaldia
- Resolució 20230001001551 de data 20/06/2023 de configuració de la Junta de Govern Local i delegació d’Atribucions de l’Alcaldessa-Presidenta en la Junta de Govern Local.
- Resolució 20230001001553 del 20/06/2023 de nomenament de tinents i tinentes d’Alcaldessa.
- Resolució 20230001001556 del 20/06/2023 de delegacions en tinents/es​​​​​​​