Esteu aquí

Junta de Govern Local

dilluns 8/11/2021 18:00h - Ajuntament

Sala de Plens de l'Ajuntament

Sessió ordinària de la Junta de Govern en la que s'examinaran i, si procedeix s'aprovaran, els assumptes de l'ordre del dia.

ASSUMPTES DELEGATS PEL PLE MUNICIPAL A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL (SESSIÓ PÚBLICA)

  • Aprovació de la concessió D'un nou termini de 10 dies a la  la societat DOLESI TÉCNICAS EN RESTAURACIÓN, SL per esmenar defectes de la documentació de reclamació d'indemnització per suspensió de la concessió demanial del bar restaurant del poliesportiu Salvador Gimeno; desestimar la reclamació en concepte de cànons durant la pandèmia; i acceptar la renúncia de la reclamació de pèrdua d'ingressos per dita suspensió.

 

  • Aprovació de l'inici del procediment sancionador contra la mercantil DOLESI TÉCNICAS EN RESTAURACIÓN, SL, amb NIF B66499435, com a concessionari de l’ús privatiu del domini públic que té com a finalitat l’explotació del bar restaurant del poliesportiu municipal Salvador Gimeno, per una presumpta infracció del plec de clàusules administratives particulars regulador de la concessió.