Esteu aquí

Junta de Govern Local

dilluns 4/12/2023 18:00h - Ajuntament

Sala de Plens de l'Ajuntament

Sessió ordinària de la Junta de Govern en la que s'examinaran i, si procedeix s'aprovaran, els assumptes de l'ordre del dia.

ASSUMPTES DELEGATS PEL PLE MUNICIPAL A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL (SESSIÓ PÚBLICA) 

A ratificar la seva inclusió
1. Proposta d’aprovació de la pròrroga forçosa del contracte de Serveis esportius i altres de caràcter complementari en diverses instal·lacions esportives de titularitat municipal (exp. CO2018018ESP).