Junta de Govern Local

Sala de Plens de l'Ajuntament

Sessió ordinària de la Junta de Govern en la que s'examinaran i, si procedeix s'aprovaran, els assumptes de l'ordre del dia.

ASSUMPTES DELEGATS PEL PLE MUNICIPAL A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL (SESSIÓ PÚBLICA)

1. Proposta per estimar la sol·licitud presentada per Metropolitan House S.L. i ampliar en dos mesos el termini per a la formalització de la transmissió de la propietat mitjançant escriptura pública.
2. Proposta de pròrroga del contracte del “servei de manteniment i conservació de la xarxa de clavegueram del municipi de Sant Joan Despí i del dipòsit de regulació de pluvials i de l’estació de bombament de residuals de la urbanització exterior de la Ciutat Esportiva Joan Gamper”
3. Proposta d’adjudicació directa dels drets de les parades dels mercats municipals declarades desertes en el procediment obert.
4. Proposta d’aprovació provisional de l’establiment d’un nou preu públic i de les  tarifes corresponents, preu públic servei arts escèniques centres culturals municipals.
5. Proposta d’aprovació provisional de la modificació de les tarifes contingudes a l’Annex 7 Preu Públic per Activitats a Can Negre de l’ordenança fiscal 21/2018 Reguladora dels Preus Públics.
6. Proposta de reconeixement de crèdits de l'exercici 2017 núm. 02/2018.

Imatge