Esteu aquí

Junta de Govern Local

dilluns 28/11/2022 18:00h - Ajuntament

Sala de Plens de l'Ajuntament

Sessió ordinària de la Junta de Govern en la que s'examinaran i, si procedeix s'aprovaran, els assumptes de l'ordre del dia.

ASSUMPTES DELEGATS PEL PLE MUNICIPAL A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL (SESSIÓ PÚBLICA)

1. Proposta de modificació dels preus Públics de la Deixalleria Mancomunada Fontsanta.
2. Proposta d’Autorització de la cancel·lació de les clàusules resolutòries escriptura compravenda parcel·la 5A del projecte de reparcel·lació de la modificació puntual del PGM en l’entorn de la ciutat esportiva del Futbol Club Barcelona de Sant Joan Despí; i devolució de garantia.