Esteu aquí

Junta de Govern Local

divendres 29/7/2022 9:30h - Ajuntament

Sala de Plens de l'Ajuntament

Sessió extraordinària urgent de la Junta de Govern en la que s'examinaran i, si procedeix s'aprovaran, els assumptes de l'ordre del dia.

ASSUMPTES DELEGATS PEL PLE MUNICIPAL A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL (SESSIÓ PÚBLICA)

  • Ratificació de la declaració d’urgència de la sessió extraordinària.
  • Rectificar la errada manifestada en les quantitats que consten a l’acord de la Junta de Govern Local de data 28.7.2022 per autoritzar i consentir expressament la posposició de les clàusules resolutòries í en l’escriptura de formalització de la transmissió del dret real de superfície en les parcel·les núm. 2-PA2 i UP3-PA9.