Esteu aquí

Convocatòria de subvencions per a actuacions d'adequació en habitatges

arranjament d'habitatges
L'Oficina Local d'Habitatge de Sant Joan Despí tramita subvencions per realitzar actuacions d'adequació interior en habitatges de la ciutat. Les subvencions estan adreçades tant a persones propietàries com a llogateres d'habitatges individuals i unifamiliars (en resten exclosos els habitatges d'ús turístic).

Les actuacions que es poden subvencionar són canvis de tancaments (finestres, portes de sortida a balcons, persianes, altres tancaments exteriors practicables); substitució de làmpades i lluminàries per altres de major rendiment energètic, il·luminació LED; i substitució de banyera per dutxa.

Els requisits per poder accedir a aquesta convocatòria de subvencions són els següents:

-l'habitatge ha d'haver estat construït abans de 1996
-l'habitatge ha de ser de titularitat privada
-l'habitatge ha de constituir el domicili habitual dels seus propietaris o llogaters
-els ingressos de la unitat familiar no poden superar 1,5 vegades l'indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC). Excepcionalment, s'admetran sol·licituds que no compleixin aquest requisit quan a l'immoble hi habitin persones amb discapacitat o majors de 65 anys.

La quantia màxima subvencionable per habitatge no podrà superar el 90% del pressupost subvencionable, ni l'import de 1.000 euros.

El termini de presentació de la documentació per formar part de la convocatòria finalitzarà el 31 d'octubre de 2019 (es podrà tancar abans en cas que s'hagi exhaurit la dotació econòmica). La documentació s'ha de presentar a l'Oficina Local d'Habitatge. Un cop validada la documentació, es presentarà la sol·licitud dels ajuts també a l'Oficina Local d'Habitatge.

Consulta les Bases i convocatòria de subvencions per a actuacions d'adequació en habitatges.pdf