Esteu aquí

Informació pública projectes


 

Projectes en tràmit:

   

  ➡️  PROJECTE EXECUTIU DE LA RADIO DESPÍ

   

   

  ➡️ PROJECTE TÈCNIC OBRES DEMOLICIÓ EDIFICACIÓ AUXILIAR ESCOLA JOAN PERICH VALLS, SANT JOAN DESPÍ

   

  ➡️ PROJECTE DEXECUCIÓ DE MILLORA I AMPLIACIÓ DE PISTA DE SKATE AL PARC DE LA FONTSANTA

   

  ➡️  PROJECTE D'UNA INSTAL·LACIÓ  FOTOVOLTÀICA D'AUTOCONSUM SOBRE COBERTA AMB COMPENSACIÓ D'EXCEDENT

   

  ➡️ PROJECTE BÀSIC I D'EXECUCIÓ DE REFORMA INTERIOR PARCIAL SENSE AFECTACIÓ ESTRUCTURAL DEL CENTRE CÍVIC LES PLANES PER AL CIRD ( Centre Informació per a Dones)

   

  Projectes finalitzats:

   

  ➡️ REURBANIZACIÓ CARRER FRANCESC MACIÀ

   

  ➡️ ESTUDI DE VIABILITAT ECONÒMICA FINANCERA CONCESSIÓ SERVEI DE LA DEIXALLERIA MANCOMUNADA DE SANT JOAN DESPÍ I ESPLUGUES 

   

  ➡️ PROJECTE EXECUTIU DE NOVA AULA D’EDUCACIÓ AMBIENTAL AL PARC DE LA FONTSANTA AL TERME MUNICIPAL DE SANT JOAN DESPÍ

   


  ➡️   PROJECTE PER LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ DE 48 UNITATS DE COLUMBARIS

   

  ➡️  PROJECTE SOLAR FOTOVOLTAICA POLIESPORTIU SALVADOR GIMENO

   

  ➡️  PROJECTE REHABILITACIO DEL FERM I MILLORA DE L'ORDENACIO VIARIA

   

  ➡️ PROJECTE  EXECUTIU MILLORA DE LA XARXA CICLABLE A L’AVINGUDA BARCELONA   (TRAM CARRER MARE DE DÉU DE LA MERCÈ – AVINGUDA BAIX LLOBREGAT)
   

  ➡️  PROJECTE EXECUTIU DE LES OBRES PER CONDICIONAR EL COL·LECTOR DE LA RIERA D'EN NOFRE

   

  ➡️ PROJECTE EXECUTIU DE SEMAFORITZACIÓ DE LA ROTONDA INTERSECCIÓ ENTRE L’AVINGUDA ONZE DE SETEMBRE, AVINGUDA DEL SOL I EL CARRER DE JOANA RASPALL

   

  ➡️PROJECTE EXECUTIU REFORMA D’INSTAL·LACIÓ TÈRMICA EN EDIFICIS

   

  ➡️ PROJECTE DE REHABILITACIÓ A L'EDIFICI DE PROMOCIÓ ECONÒMICA

   

  ➡️MEMÒRIA TÈCNICA DE REURBANITZACIÓ DELS PASSATGES BISBAL DEL PENEDÈS, VALL D’ARAN, SEU D’URGELL I VENDRELL DEL BARRI DE LES PLANES, SANT JOAN DESPÍ

   

  ➡️ PROJECTE D'IMPLANTACIÓ D'UN  CARRIL BICI AL CARRER DE LA  CREU D’EN MUNTANER  ENTRE EL CARRER FRANCESC MACIÀ I  L’AVINGUDA GENERALITAT 

   

  ➡️MEMÒRIA TÈCNICA OBRES DE REPARACIÓ MENOR, CONSERVACIÓ I MANTENIMENT EDIFICI CASA ROVIRA, SANT JOAN DESPÍ

   

  ➡️ PROJECTE D'URBANITZACIÓ DE L'ÀMBIT DEL PLA DE MILLORA URBANA PA-9, "AV. DE BARCELONA - CAMÍ DE FONTSANTA. SANT JOAN DESPÍ.

   

  ➡️  PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL SECTOR “P.A.2” AV BARCELONA – CARRER FONTSANTA SANT JOAN DESPÍ

   

  ➡️ PROYECTO CONSTRUCTIVO DE APANTALLAMIENTO ACÚSTICO DE LA AUTOVIA B-23 PK 4+500 - PK 4+624, EN EL SECTOR DE TORREBLANCA DEL T.M. DE SANT JOAN DESPÍ

   

  ➡️ REFORMA INTERIOR SENSE AFECTACIÓ D'ESTRUCTURA DE LA CUINA, ESPAIS ANNEXOS DE RENTAT, SERVEI, BANY I MAGATZEM DE L'ESCOLA JOAN PERICH I VALLS

  sjdespi.net/obres/EXECUTIU%20SENSER/executiu%20reforma%20cuina%20CEIP%20JOAN%20PERICH%20I%20VALLS_Projecte%20complet.pdf
   

  ➡️ PROJECTE EXECUTIU DE REURBANITZACIÓ I MILLORA DE L'ACCESSIBILITAT DEL CARRER BALTASAR D’ESPANYA

  sjdespi.net/obres/49411u38_PEM_BALTASAR_ESPANYA_1-2_sig.pdf
  sjdespi.net/obres/51041u38_PEM_BALTASAR_ESPANYA_2-2_sig.pdf
   

  ➡️ PROJECTE DE REPARACIÓ DE PART DE LA COBERTA DE L’EDIFICI PRINCIPAL DE CAN TUSQUETS, A SANT JOAN DESPÍ

  sjdespi.net/obres/Projecte%20de%20reparacio%20de%20cobertaSigned_modificat%20classificacio.pdf
   

  ➡️ Projecte executiu de la Reforma de la Biblioteca Miquel Martí i Pol a Sant Joan Despí

  sjdespi.net/obres/PROJECTE%20SIGNAT%20BIBLIOTECA.pdf
   

  ➡️ MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL METROPOLITÀ PER A LA CREACIÓ DEL SISTEMA D’HABITATGE DOTACIONAL AL CARRER DE TORREBLANCA 7

  sjdespi.net/obres/53_18%20URB_MPG_Torreblanca%207_signat.pdf


  ➡️ PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DE L’ESPAI LLIURE COMPRÉS ENTRE ELS CARRERS MAJOR, JOSE AGUSTIN GOYTISOLO I CAN SANT DIUMENGE, SANT JOAN DESPÍ

  sjdespi.net/obres/31_18%20ProjectePDF_TOT_PROJECTE.pdf
   

  ➡️ PROJECTE EXECUTIU DE CLIMATITZACIÓ ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL EL TIMBAL.

  sjdespi.net/obres/AreaTerritori/PROJECTE%20EXECUTIU%20CLIMATITZACIO%20ESCOLA%20BRESSOL%20MUNICIPAL%20EL%20TIMBAL.pdf
   

  ➡️ PROJECTE EXECUTIU DE CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ ESCOLA BRESOL SOL SOLET

  sjdespi.net/obres/AreaTerritori/PROJECTE%20EXECUTIU%20DE%20CLIMATITZACIÓ%20I%20VENTILACIÓ%20ESCOLA%20BRESOL%20SOL%20SOLET.pdf


  ➡️ PROJECTE EXECUTIU DE LES INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ DE L’ESCOLA BRESSOL GEGANT DEL PI

  sjdespi.net/obres/AreaTerritori/PROJECTE_CLIMATITZACIÓ%20_VENTILACIÓ_ESCOLA%20BRESSOL%20GEGANT%20DEL%20PI.pdf
   

  ➡️ PROJECTE EXECUTIU DE REURBANITZACIÓ DEL CARRER RIUS I TAULET

  sjdespi.net/obres/AreaTerritori/54_18%20PROJECTE%20RIUS%20I%20TAULET%20TOM%20I.pdf
  sjdespi.net/obres/AreaTerritori/54_18%20PROJECTE%20RIUS%20I%20TAULET%20TOM%20II.pdf
   

  ➡️ Obra de rehabilitació i millora energètica dels vestidors de l’equipament esportiu camp de futbol les Planes a Sant Joan Despí.

  sjdespi.net/AreaTerritori/E%202018_102%20Vestidors%20camp%20futbol%20Sant%20Joan%20Despí%20amb%20Plecs.pdf


  ➡️ PROJECTE DE TREBALLS D’ARRANJAMENT I REAGLOMERAT DE VIES PÚBLIQUES A SANT JOAN DESPÍ (FASE II_2018)

  Projectereaglomeratfase2
   

  ➡️ MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL METROPOLITÀ PER A LA CREACIÓ DEL SISTEMA D’HABITATGE DOTACIONAL AL CARRER DE TORREBLANCA 7

  sjdespi.net/obres/53_18%20URB_MPG_Torreblanca%207_signat.pdf

   

  ➡️ PROJECTE EXECUTIU DE L'AMPLIACIÓ DEL COMPLEX ESPORTIU SALVADOR GIMENO

  sjdespi.net/obres/17-2161%20Exe%20Ampl%20S.Gimeno.pdf


  ➡️ PROJECTE EXECUTIU DE REURBANITZACIÓ DE LA ZONA VERDA A L'AVINGUDA DE BARCELONA

  sjdespi.net/obres/18_901369.2017%20Projecte%20executiu%20de%20reurbanització%20de%20la%20zona%20verda%20a%20l’avinguda%20barcelona,%20a%20sant%20joan%20despí.pdf


  ➡️ PROJECTE EXECUTIU D'AMPLIACIÓ DE LA VORERA NORD EST DEL CARRER MAJOR

  sjdespi.net/obres/Projecte%2065_17%20Ampliació%20vorera%20c%20Major.pdf


  ➡️ P.U. SURIS-ITV

  Index de plànols
  Plànols obra civil
  Plànols instal·lacions
  Amidaments i pressupost
  Memòria i annexos
  Plec de condicions  ➡️PROJECTE EXECUTIU DE REFORMA INTERIOR DE LA CUINA I ESPAIS DE RENTAT, SERVEI I MAGATZEM, DE L'ESCOLA CEIP PAU CASALS

  sjdespi.net/obres/executiu%20reforma%20cuina%20CEIP%20PAU%20CASALS_Memòria%20completa%20i%20plànols.pdf


  ➡️PACIFICACIÓ AL C/JOSEP MARIA TRIAS DE BES

  sjdespi.net/obres/AreaTerritori/2717_PROJECTE%20PACIFICACIÓ.pdf


  ➡️ PROJECTE EXECUTIU I ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT PER A LA REURBANITZACIÓ DEL CARRER INDÚSTRIA AL T.M. DE SANT JOAN DESPÍ

  sjdespi.net/obres/EXE_Carrer%20Industria.pdf


  ➡️ PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DEL CARRER SANT FRANCESC DE SALES I ESPAIS ADJACENTS

  sjdespi.net/obres/DOCUMENT%20FINAL_SANT%20FRANCESC%20DE%20SALES.pdf


  ➡️ CENTRE CÍVIC PER A GENT GRAN LES PLANES

  sjdespi.net/obres/I%20Memoria%20i%20Annexos.pdf
  sjdespi.net/obres/II%20DOCUMENTACION%20GRAFICA.pdf
  sjdespi.net/obres/III%20Plec%20Prescripcions%20Tecniques.pdf
  sjdespi.net/obres/IV%20Pressupost.pdf


  ➡️ ARRANJAMENT AL CARRER MAJOR DE SANT JOAN DESPÍ

  sjdespi.net/obres/AreaTerritori/304-16ArranjcMajoralTMdeStJoanDespi.pdf


  ➡️ PROJECTE D’IMPLANTACIÓ D’UN CARRIL BICI A L’AVINGUDA BARCELONA, Entre el carrer Francesc Macià i el carrer Mare de Déu de la Mercè SANT JOAN DESPÍ

  sjdespi.net/OBRES/767-17%20IMPLANTACIÓ%20D'UN%20CARRIL%20BICI%20A%20AV.%20BARCELONA.%20SANT%20JOAN%20DESPÍ.pdf


  ➡️ Projecte executiu de reurbanització i millorar de l'accessibilitat del c. Baltasar d'Espanya

  sjdespi.net/obres/1u38_PROJECTE%20EXECUTIU%20BALTASAR%20ESPANYA.pdf

  ➡️ Projecte executiu de reurbanització i millora de l'accessibilitat del Passeig de Maluquer

  sjdespi.net/obres/1u38_PROJECTE%20EXECUTIU%20PASSEIG%20DEL%20MALUQUER.pdf

  ➡️ Projecte execució arranjament parcial a la pl. Antonio Machado i al c. J.F. Kennedy

  sjdespi.net/obres/2617_PROJECTE JFK.pdf


  ➡️ Projecte dels treballs de reaglomerat asfàltic de les víes públiques de Sant Joan Despí

  sjdespi.net/obres/AreaTerritori/2017%20PROJECTE%20ASFALT.pdf
   

  ➡️ Obra de condicionament dels terrenys per l'aparcament temporal al carrer Creu d'en Muntaner /Major

  obra de condicionament dels terrenys per l'aparcament temporal creu d'en muntaner /Major


  ➡️ Projecte d'execució arranjament parcial al passatge Francesc Ferrer i Guardià


   

  ➡️ Projecte d'execució de l'estructura i fonamentació de l'ampliació de l'Ajuntament de Sant Joan Despí


   

  ➡️ Projecte d’Obres d’Urbanització de la MPPGM: a l’entorn de la Ciutat Esportiva de FCB Sant Joan Despí


   

  ➡️ Projecte d'execució per a la reforma dels vestidors d'abonats complex esportiu Salvador Gimeno  ➡️ Projecte constructiu per l'adequació del trànsit de vianants de la riera Pahissa de Sant Joan Despí

  ➡️ Projecte de rehabilitació de l'edifici de promoció econòmica

  http://sjdespi.net/wca/file/2917rehabilitaciopromocioeconomicapdf