Esteu aquí

Informació pública projectes


 

Projectes en tràmit:

 

➡️ PROJECTE DEXECUCIÓ DE MILLORA I AMPLIACIÓ DE PISTA DE SKATE AL PARC DE LA FONTSANTA

 

➡️  PROJECTE D'UNA INSTAL·LACIÓ  FOTOVOLTÀICA D'AUTOCONSUM SOBRE COBERTA AMB COMPENSACIÓ D'EXCEDENT

 

➡️ PROJECTE BÀSIC I D'EXECUCUÓ DE REFORMA INTERIOR PARCIAL SENSE AFECTACIÓ ESTRUCTURAL DEL CENTRE CÍVIC LES PLANES PER AL CIRD ( Centre Informació per a Dones)

 

Projectes finalitzats:

➡️ ESTUDI DE VIABILITAT ECONÒMICA FINANCERA CONCESSIÓ SERVEI DE LA DEIXALLERIA MANCOMUNADA DE SANT JOAN DESPÍ I ESPLUGUES 

 

➡️ PROJECTE EXECUTIU DE NOVA AULA D’EDUCACIÓ AMBIENTAL AL PARC DE LA FONTSANTA AL TERME MUNICIPAL DE SANT JOAN DESPÍ

 


➡️   PROJECTE PER LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ DE 48 UNITATS DE COLUMBARIS

 

➡️  PROJECTE SOLAR FOTOVOLTAICA POLIESPORTIU SALVADOR GIMENO

 

➡️  PROJECTE REHABILITACIO DEL FERM I MILLORA DE L'ORDENACIO VIARIA

 

➡️ PROJECTE  EXECUTIU MILLORA DE LA XARXA CICLABLE A L’AVINGUDA BARCELONA   (TRAM CARRER MARE DE DÉU DE LA MERCÈ – AVINGUDA BAIX LLOBREGAT)
 

➡️  PROJECTE EXECUTIU DE LES OBRES PER CONDICIONAR EL COL·LECTOR DE LA RIERA D'EN NOFRE

 

➡️ PROJECTE EXECUTIU DE SEMAFORITZACIÓ DE LA ROTONDA INTERSECCIÓ ENTRE L’AVINGUDA ONZE DE SETEMBRE, AVINGUDA DEL SOL I EL CARRER DE JOANA RASPALL

 

➡️PROJECTE EXECUTIU REFORMA D’INSTAL·LACIÓ TÈRMICA EN EDIFICIS

 

➡️ PROJECTE DE REHABILITACIÓ A L'EDIFICI DE PROMOCIÓ ECONÒMICA

 

➡️MEMÒRIA TÈCNICA DE REURBANITZACIÓ DELS PASSATGES BISBAL DEL PENEDÈS, VALL D’ARAN, SEU D’URGELL I VENDRELL DEL BARRI DE LES PLANES, SANT JOAN DESPÍ

 

➡️ PROJECTE D'IMPLANTACIÓ D'UN  CARRIL BICI AL CARRER DE LA  CREU D’EN MUNTANER  ENTRE EL CARRER FRANCESC MACIÀ I  L’AVINGUDA GENERALITAT 

 

➡️MEMÒRIA TÈCNICA OBRES DE REPARACIÓ MENOR, CONSERVACIÓ I MANTENIMENT EDIFICI CASA ROVIRA, SANT JOAN DESPÍ

 

➡️ PROJECTE D'URBANITZACIÓ DE L'ÀMBIT DEL PLA DE MILLORA URBANA PA-9, "AV. DE BARCELONA - CAMÍ DE FONTSANTA. SANT JOAN DESPÍ.

 

➡️  PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL SECTOR “P.A.2” AV BARCELONA – CARRER FONTSANTA SANT JOAN DESPÍ

 

➡️ PROYECTO CONSTRUCTIVO DE APANTALLAMIENTO ACÚSTICO DE LA AUTOVIA B-23 PK 4+500 - PK 4+624, EN EL SECTOR DE TORREBLANCA DEL T.M. DE SANT JOAN DESPÍ

 

➡️ REFORMA INTERIOR SENSE AFECTACIÓ D'ESTRUCTURA DE LA CUINA, ESPAIS ANNEXOS DE RENTAT, SERVEI, BANY I MAGATZEM DE L'ESCOLA JOAN PERICH I VALLS

sjdespi.net/obres/EXECUTIU%20SENSER/executiu%20reforma%20cuina%20CEIP%20JOAN%20PERICH%20I%20VALLS_Projecte%20complet.pdf
 

➡️ PROJECTE EXECUTIU DE REURBANITZACIÓ I MILLORA DE L'ACCESSIBILITAT DEL CARRER BALTASAR D’ESPANYA

sjdespi.net/obres/49411u38_PEM_BALTASAR_ESPANYA_1-2_sig.pdf
sjdespi.net/obres/51041u38_PEM_BALTASAR_ESPANYA_2-2_sig.pdf
 

➡️ PROJECTE DE REPARACIÓ DE PART DE LA COBERTA DE L’EDIFICI PRINCIPAL DE CAN TUSQUETS, A SANT JOAN DESPÍ

sjdespi.net/obres/Projecte%20de%20reparacio%20de%20cobertaSigned_modificat%20classificacio.pdf
 

➡️ Projecte executiu de la Reforma de la Biblioteca Miquel Martí i Pol a Sant Joan Despí

sjdespi.net/obres/PROJECTE%20SIGNAT%20BIBLIOTECA.pdf
 

➡️ MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL METROPOLITÀ PER A LA CREACIÓ DEL SISTEMA D’HABITATGE DOTACIONAL AL CARRER DE TORREBLANCA 7

sjdespi.net/obres/53_18%20URB_MPG_Torreblanca%207_signat.pdf


➡️ PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DE L’ESPAI LLIURE COMPRÉS ENTRE ELS CARRERS MAJOR, JOSE AGUSTIN GOYTISOLO I CAN SANT DIUMENGE, SANT JOAN DESPÍ

sjdespi.net/obres/31_18%20ProjectePDF_TOT_PROJECTE.pdf
 

➡️ PROJECTE EXECUTIU DE CLIMATITZACIÓ ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL EL TIMBAL.

sjdespi.net/obres/AreaTerritori/PROJECTE%20EXECUTIU%20CLIMATITZACIO%20ESCOLA%20BRESSOL%20MUNICIPAL%20EL%20TIMBAL.pdf
 

➡️ PROJECTE EXECUTIU DE CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ ESCOLA BRESOL SOL SOLET

sjdespi.net/obres/AreaTerritori/PROJECTE%20EXECUTIU%20DE%20CLIMATITZACIÓ%20I%20VENTILACIÓ%20ESCOLA%20BRESOL%20SOL%20SOLET.pdf


➡️ PROJECTE EXECUTIU DE LES INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ DE L’ESCOLA BRESSOL GEGANT DEL PI

sjdespi.net/obres/AreaTerritori/PROJECTE_CLIMATITZACIÓ%20_VENTILACIÓ_ESCOLA%20BRESSOL%20GEGANT%20DEL%20PI.pdf
 

➡️ PROJECTE EXECUTIU DE REURBANITZACIÓ DEL CARRER RIUS I TAULET

sjdespi.net/obres/AreaTerritori/54_18%20PROJECTE%20RIUS%20I%20TAULET%20TOM%20I.pdf
sjdespi.net/obres/AreaTerritori/54_18%20PROJECTE%20RIUS%20I%20TAULET%20TOM%20II.pdf
 

➡️ Obra de rehabilitació i millora energètica dels vestidors de l’equipament esportiu camp de futbol les Planes a Sant Joan Despí.

sjdespi.net/AreaTerritori/E%202018_102%20Vestidors%20camp%20futbol%20Sant%20Joan%20Despí%20amb%20Plecs.pdf


➡️ PROJECTE DE TREBALLS D’ARRANJAMENT I REAGLOMERAT DE VIES PÚBLIQUES A SANT JOAN DESPÍ (FASE II_2018)

Projectereaglomeratfase2
 

➡️ MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL METROPOLITÀ PER A LA CREACIÓ DEL SISTEMA D’HABITATGE DOTACIONAL AL CARRER DE TORREBLANCA 7

sjdespi.net/obres/53_18%20URB_MPG_Torreblanca%207_signat.pdf

 

➡️ PROJECTE EXECUTIU DE L'AMPLIACIÓ DEL COMPLEX ESPORTIU SALVADOR GIMENO

sjdespi.net/obres/17-2161%20Exe%20Ampl%20S.Gimeno.pdf


➡️ PROJECTE EXECUTIU DE REURBANITZACIÓ DE LA ZONA VERDA A L'AVINGUDA DE BARCELONA

sjdespi.net/obres/18_901369.2017%20Projecte%20executiu%20de%20reurbanització%20de%20la%20zona%20verda%20a%20l’avinguda%20barcelona,%20a%20sant%20joan%20despí.pdf


➡️ PROJECTE EXECUTIU D'AMPLIACIÓ DE LA VORERA NORD EST DEL CARRER MAJOR

sjdespi.net/obres/Projecte%2065_17%20Ampliació%20vorera%20c%20Major.pdf


➡️ P.U. SURIS-ITV

Index de plànols
Plànols obra civil
Plànols instal·lacions
Amidaments i pressupost
Memòria i annexos
Plec de condicions➡️PROJECTE EXECUTIU DE REFORMA INTERIOR DE LA CUINA I ESPAIS DE RENTAT, SERVEI I MAGATZEM, DE L'ESCOLA CEIP PAU CASALS

sjdespi.net/obres/executiu%20reforma%20cuina%20CEIP%20PAU%20CASALS_Memòria%20completa%20i%20plànols.pdf


➡️PACIFICACIÓ AL C/JOSEP MARIA TRIAS DE BES

sjdespi.net/obres/AreaTerritori/2717_PROJECTE%20PACIFICACIÓ.pdf


➡️ PROJECTE EXECUTIU I ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT PER A LA REURBANITZACIÓ DEL CARRER INDÚSTRIA AL T.M. DE SANT JOAN DESPÍ

sjdespi.net/obres/EXE_Carrer%20Industria.pdf


➡️ PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DEL CARRER SANT FRANCESC DE SALES I ESPAIS ADJACENTS

sjdespi.net/obres/DOCUMENT%20FINAL_SANT%20FRANCESC%20DE%20SALES.pdf


➡️ CENTRE CÍVIC PER A GENT GRAN LES PLANES

sjdespi.net/obres/I%20Memoria%20i%20Annexos.pdf
sjdespi.net/obres/II%20DOCUMENTACION%20GRAFICA.pdf
sjdespi.net/obres/III%20Plec%20Prescripcions%20Tecniques.pdf
sjdespi.net/obres/IV%20Pressupost.pdf


➡️ ARRANJAMENT AL CARRER MAJOR DE SANT JOAN DESPÍ

sjdespi.net/obres/AreaTerritori/304-16ArranjcMajoralTMdeStJoanDespi.pdf


➡️ PROJECTE D’IMPLANTACIÓ D’UN CARRIL BICI A L’AVINGUDA BARCELONA, Entre el carrer Francesc Macià i el carrer Mare de Déu de la Mercè SANT JOAN DESPÍ

sjdespi.net/OBRES/767-17%20IMPLANTACIÓ%20D'UN%20CARRIL%20BICI%20A%20AV.%20BARCELONA.%20SANT%20JOAN%20DESPÍ.pdf


➡️ Projecte executiu de reurbanització i millorar de l'accessibilitat del c. Baltasar d'Espanya

sjdespi.net/obres/1u38_PROJECTE%20EXECUTIU%20BALTASAR%20ESPANYA.pdf

➡️ Projecte executiu de reurbanització i millora de l'accessibilitat del Passeig de Maluquer

sjdespi.net/obres/1u38_PROJECTE%20EXECUTIU%20PASSEIG%20DEL%20MALUQUER.pdf

➡️ Projecte execució arranjament parcial a la pl. Antonio Machado i al c. J.F. Kennedy

sjdespi.net/obres/2617_PROJECTE JFK.pdf


➡️ Projecte dels treballs de reaglomerat asfàltic de les víes públiques de Sant Joan Despí

sjdespi.net/obres/AreaTerritori/2017%20PROJECTE%20ASFALT.pdf
 

➡️ Obra de condicionament dels terrenys per l'aparcament temporal al carrer Creu d'en Muntaner /Major

obra de condicionament dels terrenys per l'aparcament temporal creu d'en muntaner /Major


➡️ Projecte d'execució arranjament parcial al passatge Francesc Ferrer i Guardià


 

➡️ Projecte d'execució de l'estructura i fonamentació de l'ampliació de l'Ajuntament de Sant Joan Despí


 

➡️ Projecte d’Obres d’Urbanització de la MPPGM: a l’entorn de la Ciutat Esportiva de FCB Sant Joan Despí


 

➡️ Projecte d'execució per a la reforma dels vestidors d'abonats complex esportiu Salvador Gimeno➡️ Projecte constructiu per l'adequació del trànsit de vianants de la riera Pahissa de Sant Joan Despí

➡️ Projecte de rehabilitació de l'edifici de promoció econòmica

http://sjdespi.net/wca/file/2917rehabilitaciopromocioeconomicapdf