Esteu aquí

Sessió ordinària del Ple municipal per via telemàtica

dijous 29/4/2021 20:00h - divendres 30/4/2021 19:55h - Ajuntament

Sessió ordinària del Ple municipal per via telemàtica

Ordre del dia:

PART RESOLUTIVA

1. Aprovació de l’acta de la sessió ordinària de 25 de març de 2021.

2. Donar compte i ratificar, si s’escau, les Resolucions d’Alcaldia i els acords de la Junta de Govern Local.


ÀREA DE TERRITORI, ESPAI PÚBLIC I MEDI AMBIENT I HISENDA

3. Dictamen d’aprovació inicial Ordenança municipal reguladora de les reserves d’estacionament per a persones amb mobilitat reduïda. X1930 GEAJ70

4. Dictamen d’aprovació de l’expedient i de la convocatòria per a licitar la constitució del dret de superfície en les parcel·les núm. 2-PA2 i en la parcel·la UP3-PA9, situades al carrer Fontsanta de Sant Joan Despí, per construir-hi habitatges de protecció oficial. X1933 GEAJ71

5. Dictamen d’acord de suspensió de tramitació d’expedients i de llicències amb la finalitat d’estudiar l’ordenació urbanística del sector Sant Pancraç, d’acord amb l’establert a l’article 73 i 114.5 del TRLUC. SEGE24 X1904

 
ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES

6. Dictamen de ratificació de la modificació dels Estatuts del Consorci Sanitari Integral. X1866 ASGE33

7. Dictamen d’aprovació d’adhesió de l’Ajuntament de Sant Joan Despí al Pla per la diversitat sexual i de gènere del Baix Llobregat, 2020-2024. X1932 ASGE36


PART DE CONTROL


8. MOCIONS


8.1 Moció presentada per Esquerra Republicana Sant Joan Despí, per la realització, revisió, actualització i homologació dels plans de protecció civil municipals a Sant Joan Despí.

8.2 Moció del grup municipal Sant Joan Despí en comú, en commemoració del 90è aniversari de la proclamació de la segona República


9. Precs i preguntes.